- Διαφήμιση -

Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο σπίτι του Γιώργου Λιάγκα

Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια του παρουσιαστή για το περιστατικό με τη φοιτήτρια στο ΑΠΘ στην οποία ασέλγησε συμφοιτητής της

Παρέμ­βα­ση στο σπί­τι του Γιώρ­γου Λιά­γκα πραγ­μα­το­ποί­η­σε ομά­δα αντιε­ξου­σια­στών μετά το σάλο που προ­κλή­θη­κε από τα σχό­λια του παρου­σια­στή και του πάνελ της μεση­με­ρια­νής εκπο­μπής του στον ΣΚΑΪ για τη φοι­τή­τρια του ΑΠΘ.

Την ευθύ­νη πραγ­μα­το­ποί­η­σε η αναρ­χι­κή ομά­δα «Ρου­βί­κω­νας», όπως ανα­φέ­ρει σε κεί­με­νο που ανάρ­τη­σε σε γνω­στή ιστο­σε­λί­δα του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου όπου και δημο­σί­ευ­σε και βίντεο από την παρέμβαση.

«Για­τί στην από­λυ­τη infotainment εκπο­μπή, μέσα σ’ ένα δίω­ρο χωρούν όλα!”. Όλως παρα­δό­ξως θα συμ­φω­νή­σου­με και σε κάτι με την ιδιω­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση, εν προ­κει­μέ­νω με το μεση­με­ρια­νά­δι­κο του Λιά­γκα στον ΣΚΑΙ. Ότι όλα τα τηλε­σκου­πί­δια μπο­ρούν να χωρέ­σουν στην ατζέ­ντα-κάδο, αφού άλλω­στε “δεν τους ξεφεύ­γει τίποτα”.

Lifestyle κου­τσο­μπο­λιά, ματιές από την κλει­δα­ρό­τρυ­πα, ρατσι­σμός, σεξι­σμός, αφού η “κεφά­τη διά­θε­ση και το αστεί­ρευ­το χιού­μορ” το επι­τρέ­πουν, “ευθεία, αιχ­μη­ρά και ασυμ­βί­βα­στα” σχό­λια, τα οποία, βέβαια, ανά­λο­γα με τις αντι­δρά­σεις, μπο­ρεί να μετα­τρα­πούν σε κρο­κο­δεί­λια δάκρυα και ψεύ­τι­κες συγνώ­μες, και φυσι­κά, “θέμα­τα για τη γυναί­κα”, τα γνω­στά “γυναι­κεία θέμα­τα” που προ­βάλ­λει η ιδιω­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση, ξέρε­τε τώρα, λίγο μόδα, λίγο μαγει­ρι­κή, λίγο ερω­τι­κές συμ­βου­λές και πάει λέγοντας.

Να δώσου­με βήμα στη γυναί­κα, να ανα­δεί­ξου­με τις δεξιό­τη­τες της σύγ­χρο­νης γυναί­κας” (λες και η γυναί­κα είναι ένα μίξερ με συγκε­κρι­μέ­νες δεξιό­τη­τες και όχι ισό­τι­μο μέλος της κοι­νω­νί­ας), ανα­φώ­νη­σε ο Λιά­γκας σε μια από τις “κινή­σεις μετα­μέ­λειας” που έχει κάνει τον τελευ­ταίο και­ρό, απο­δει­κνύ­ο­ντας και πάλι πως δεν έχει πραγ­μα­τι­κή ιδέα για ποιον λόγο προ­κά­λε­σαν αντι­δρά­σεις τα λεγό­με­νά του, ούτε φυσι­κά και τον νοιά­ζει. Και δεν απο­τε­λεί καμία έκπλη­ξη αυτό. Είπα­με, για την ιδιω­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση μιλά­με, μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες χοά­νες μισογυνισμού.

Του τελευ­ταί­ου “κρού­σμα­τος Λιά­γκα”, για το οποίο θα μιλή­σου­με αμέ­σως παρα­κά­τω, είχαν προη­γη­θεί, μόλις μερι­κές εβδο­μά­δες πριν, τα χυδαία σχό­λια για το σώμα συμ­με­τέ­χου­σας σε τηλε­ο­πτι­κό “σόου”. Φυσι­κά, το ότι μια γυναί­κα συμ­με­τέ­χει σε κάτι με το οποίο δια­φω­νού­με ξεκά­θα­ρα, καθώς ανα­πα­ρά­γει τα πρό­τυ­πα ομορ­φιάς στον βωμό της “μόδας” και του χρη­μα­τι­κού κέρ­δους, δεν σημαί­νει ότι θα μας επι­τρέ­ψει να προ­σπε­ρά­σου­με μια επί­θε­ση ενα­ντί­ον της» ανα­φέ­ρε­ται μετα­ξύ άλλων το κεί­με­νο που αναρ­τή­θη­κε και φέρει την υπο­γρα­φή του Φεμι­νι­στι­κού Τομέα Ρου­βί­κω­να.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων