- Διαφήμιση -

Πανελλήνια συγκίνηση: Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Σπυριδάκης

O αγαπημένος πρωταγωνιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 61 ετών.

Θλί­ψη στον καλ­λι­τε­χνι­κό χώρο και όχι μόνο προ­κά­λε­σε η είδη­ση του θανά­του του Τάκη Σπυριδάκη.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο ηθο­ποιός σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος έφυ­γε από τη ζωή στο σπί­τι του, «χτυ­πη­μέ­νος» από τον καρκίνο.

Την είδη­ση επι­βε­βαί­ω­σε κοντι­νό του πρό­σω­πο τονί­ζο­ντας ότι: «Μιλού­σε σε όλους στη γει­το­νιά. Τον αγα­πού­σα­με όλοι».

Ο Τάκης Σπυ­ρι­δά­κης είχε μιλή­σει για την ασθέ­νειά τον Δεκέμ­βριο του 2017. Δεί­τε το βίντεο:

Ποιός ήταν ο Τάκης Σπυριδάκης

Ο Τάκης Σπυ­ρι­δά­κης (γενν. Αίγι­να, 4 Φεβρουα­ρί­ου 1958 — 14 Σεπτεμ­βρί­ου 2019) είναι Έλλη­νας ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος. Είναι από­φοι­τος της δρα­μα­τι­κής σχο­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου. Έχει συμ­με­τά­σχει σε 13 ται­νί­ες, ενώ το σκη­νο­θε­τι­κό του ντε­μπού­το πραγ­μα­το­ποί­η­σε το 1994 με την ται­νία “Ο Κήπος του Θεού”, της οποί­ας έγρα­ψε και το σενά­ριο. Η ται­νία τιμή­θη­κε με 7 κρα­τι­κά βρα­βεία ποιό­τη­τας στο Φεστι­βάλ Θεσσαλονίκης.

Ο Τακης Σπυ­ρι­δά­κης εμφα­νί­στη­κε για πρώ­τη φορά στη μεγά­λη οθό­νη ερμη­νεύ­ο­ντας έναν από τους πρω­τα­γω­νι­στές της ται­νί­ας “Γλυ­κιά Συμ­μο­ρία”, σε σκη­νο­θε­σία του Νίκου Νικο­λα­ΐ­δη (1983). Για την ερμη­νεία του εκεί­νη απέ­σπα­σε το ειδι­κό βρα­βείο ερμη­νεί­ας στο Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης, τον ίδιο χρό­νο. Αξιο­ση­μεί­ω­τη ήταν και η δεύ­τε­ρη συμ­με­το­χή του, στη “Λού­φα και Παραλ­λα­γή” του Νίκου Περά­κη (1984). Ακο­λού­θη­σαν η “Πρω­ϊ­νή Περί­πο­λος” (Νίκος Νικο­λα­ΐ­δης, 1986), “Προ­στά­της Οικο­γέ­νειας” (Νίκος Περά­κης, 1997), “Αυτή η Νύχτα Μένει” (Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, 1999), “Μαύ­ρο Γάλα” (Νίκος Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, 1999), “Κανείς δεν χάνει σε Όλα” (Διο­νύ­σης Γρη­γο­ρά­τος, 2000), “Φτη­νά Τσι­γά­ρα” (Ρένος Χαρα­λα­μπί­δης, 2000), “Κου­ρά­στη­κα να σκο­τώ­νω τους αγα­πη­τι­κούς σου” (Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, 2002), “Λού­φα και παραλ­λα­γή: Σει­ρή­νες στο Αιγαίο” (Νίκος Περά­κης, 2005), “Ισο­βί­τες” (Θόδω­ρος Μαρα­γκός, 2008) και “4 Μαύ­ρα Κοστού­μια” (Ρένος Χαρα­λα­μπί­δης, 2009).

Το 1989 ο Τάκης Σπυ­ρι­δά­κης έγρα­ψε και σκη­νο­θέ­τη­σε την ται­νία μικρού μήκους “Βέρα Κρουζ”, που απέ­σπα­σε το 1ο βρα­βείο καλύ­τε­ρης ται­νί­ας στο αντί­στοι­χο Φεστι­βάλ, τιμή­θη­κε από το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και βρα­βεύ­τη­κε από το Εθνι­κό Κέντρο Ται­νιών της Γαλ­λί­ας, το 1990.

 

 

Πηγή newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων