- Διαφήμιση -

Η αστυνομία αναζητά την Αννίτα Πάνια μετά από μήνυση εναντίον της

H αυτόφωρη διαδικασία για τη μήνυση κατά της Αννίτας Πάνια λήγει απόψε.

Η αστυ­νο­μία ανα­ζη­τά την Αννί­τα Πάνια ύστε­ρα από μήνυ­ση σε βάρος της. 

Η παρου­σιά­στρια μέχρι τώρα δια­φεύ­γει της σύλ­λη­ψης, ενώ ητο αυτό­φω­ρο λήγει σήμε­ρα το βρά­δυ (22/04).

Σύμ­φω­να με τα όσα ανα­φέ­ρο­νται στη σχε­τι­κή μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά, της εται­ρεί­ας επω­νυ­μία «COSMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», είχαν δώσει εντο­λή προ­βο­λής προ­ϊ­ό­ντος τους στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό νέο EPSILON και στις εκπο­μπές «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» και «ΜΕΝΙΟΣ LIVE το Σάβ­βα­το 20–4‑2019 και την Κυρια­κή 21–4‑2019, ένα­ντι ποσού 6000 ευρώ.

Στη συνέ­χεια, όμως, «αιφ­νι­δί­ως δεχθή­κα­με το Σάβ­βα­το 20–4‑2019, στις 22.02 μμ, δια ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου έγγρα­φο» σύμ­φω­να με το οποίο, «με την ψευ­δή αιτιο­λο­γία της δήθεν έκφρα­σης από μέρους μας δυσμε­νών και συκο­φα­ντι­κών σχο­λί­ων σε βάρος άλλου εντο­λέα της ως άνω εται­ρί­ας, απο­φά­σι­σε μονο­με­ρώς τη δια­κο­πή της μετά­δο­σης των υπη­ρε­σιών μας». Όπως υπο­στη­ρί­ζει η «COSMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», αντα­γω­νι­στι­κή εται­ρεία ξεκί­νη­σε να προ­βάλ­λει «στις εκπο­μπές του ιδί­ου σταθ­μού της Ανί­τας Πάνια αντα­γω­νι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος, που το χαρα­κτη­ρί­ζει κάρ­τα υγεί­ας, προ­ϊ­ό­ντος ευθέ­ως αντα­γω­νι­στι­κού προς το δικό μας που τιτλο­φο­ρεί­ται ως κάρ­τα ομορφιάς.

Η ενέρ­γεια αυτή είναι αθέ­μι­τη και αντα­γω­νι­στι­κή όχι απλά για­τί πρό­κει­ται για το ίδιο προ­ϊ­όν με προ­σπά­θεια δια­φο­ρο­ποί­η­σης προ­σχη­μα­τι­κά του τίτλου, αλλά για τι επι­πλέ­ον το συγκε­κρι­μέ­νο προ­ϊ­όν είναι αμφι­βό­λου ποιό­τη­τας και νομι­μό­τη­τας, αφού παρέ­χε­ται από φορείς μη νόμι­μα αδειο­δο­τη­μέ­νους και παράλ­λη­λα συμπλέ­κει με απα­γο­ρευ­μέ­νο και αθέ­μι­το τρό­πο υπη­ρε­σί­ες αμι­γώς ιατρι­κής φύσε­ως με τεχνο­λο­γι­κές υπηρεσίες.

Το απο­τέ­λε­σμα μάλι­στα είναι το συγκε­κρι­μέ­νο προ­ϊ­όν να φέρε­ται αθε­μί­τως ότι προ­σφέ­ρε­ται δήθεν και σε πλέ­ον αντα­γω­νι­στι­κή τιμή σε σύγκρι­ση με τη δική μας νόμι­μη κάρ­τα ομορ­φιάς». Η μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά έχει κοι­νο­ποι­η­θεί σε ΕΣΡ, ΣΔΟΕ και στον Πρό­ε­δρο του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών, Γιώρ­γου Πατού­λη. Ο νομι­κός παρα­στά­της της εται­ρί­ας κ. Αγα­πη­νός ζητά την παρέμ­βα­ση του Ιατο­ρι­κου Συλ­λό­γου και του Γιώρ­γου Πατού­λη, ο οποί­ος είναι ενή­με­ρος από χθες.

 

Πηγή www.lifo.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων