- Διαφήμιση -

Επιστρέφει το Mega μέσω Nova και Cosmote TV

Αίτηση για την επαναλειτουργία του Mega και την εκπομπή του μέσω των συνδρομητικών καναλιών Cosmote TV και Nova κατέθεσε η ειδική διαχειρίστρια της Τηλέτυπος ΑΕ.

Το σχε­τι­κό έγγρα­φο αίτη­μα εστά­λη στις δύο πλατ­φόρ­μες στις 13 Μαΐ­ου, την προη­γου­μέ­νη δηλα­δή από τη συζή­τη­ση στο Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών της αίτη­σης που είχαν κατα­θέ­σει 175 εργα­ζό­με­νοι με την οποία απαι­τού­σαν να προ­χω­ρή­σει η ειδι­κή δια­χει­ρί­στρια στις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες για την επα­να­λει­τουρ­γία του καναλιού.

Οι εργα­ζό­με­νοι ζητού­σαν τη συνέ­χι­ση της λει­τουρ­γί­ας του σταθ­μού με σκο­πό τη μη περαι­τέ­ρω συρ­ρί­κνω­σή του, καθώς η εξα­φά­νι­ση του σήμα­τος από τους τηλε­ο­πτι­κούς δέκτες είναι ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντά τους,τον απα­ξιώ­νει συνε­χώς και δεν απο­τε­λεί συνέ­χι­ση της λει­τουρ­γί­ας του.

Η ειδι­κή δια­χει­ρί­στρια απ΄τη μεριά της,πέρα απ΄την υπο­χρέ­ω­ση που έχει να προ­στα­τεύ­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα της επι­χεί­ρη­σης όσο ασκεί καθή­κο­ντα διοίκησης,πιθανόν να απο­σκο­πεί στο να κλεί­σουν κάποια παρα­θυ­ρά­κια του νόμου που απαι­τούν η επι­χεί­ρη­ση που τίθε­ται σε ειδι­κή δια­χεί­ρι­ση να παρα­μέ­νει εν λει­τουρ­γία όλο το διά­στη­μα μέχρι και την τελι­κή εκκα­θά­ρι­σή της.

Το Mega προ­βάλ­λο­ντας πρό­γραμ­μα μόνο μέσω δια­δι­κτύ­ου τους τελευ­ταί­ους μήνες, μοιά­ζει περισ­σό­τε­ρο με επι­χεί­ρη­ση web tv και όχι με “Ανώ­νυ­μη Εται­ρεία Τηλε­ο­πτι­κών Προ­γραμ­μά­των” όπως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι.

Μπο­ρεί πάντως η ειδι­κή δια­χει­ρί­στρια να ανα­φέ­ρει στην αίτη­ση της πως η ίδια “έχει ανα­λά­βει την εκπρο­σώ­πη­ση της εται­ρεί­ας ένα­ντι τρί­των και τη διεκ­πε­ραί­ω­ση των καθη­με­ρι­νών της συναλ­λα­γών”, για τους μισθούς όμως των απλή­ρω­των επί πολ­λούς μήνες εργα­ζο­μέ­νων, προ­φα­νώς δεν ισχύ­ει το ίδιο καθώς κανείς απ’ τους εμπλε­κό­με­νους δεν απα­ντά τι πρό­κει­ται να συμ­βεί και αν τελι­κά θα υπάρ­ξει κάποια κατα­βο­λή μισθο­δο­σί­ας έστω για την περί­ο­δο της ειδι­κής διαχείρισης.

 

 

Πηγή www.nooz.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων