- Διαφήμιση -

Αγριος καβγάς Μαλέλη-Κοτρώτσου στον αέρα της ΕΡΤ -«Σας έχω προσλάβει, να με σέβεστε»

Αγριος καυγάς ξέσπασε στον αέρα της ΕΡΤ ανάμεσα στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής Σταμάτη Μαλέλη και τον παρουσιαστή της εκπομπής Σεραφείμ Κοτρώτσο.

Αφορ­μή οι δια­κο­πές του παρου­σια­στή της εμπο­μπής κ. Κοτρώ­τσου που θύμω­σαν τον Στα­μά­τη Μαλέ­λη, που κάποια στιγ­μή εκνευ­ρι­σμέ­νος του θύμι­σε ότι τον έχει προ­σλά­βει και ότι εξ αυτού του λόγου θα περί­με­νε καλύ­τε­ρη συμπεριφορά.

Ολα ξεκί­νη­σαν όταν ο Στα­μά­της Μαλέ­λης έκα­νε λόγο για εμπά­θεια του παρου­σια­στή της εκπο­μπής προς το πρό­σω­πό του, λέγο­ντας ότι συνε­χώς τον δια­κό­πτει και του κάνει ερω­τή­σεις δίχως σεβα­σμό. «Δε με σέβε­στε. Έχε­τε εμπά­θεια. Δια­κό­πτε­τε συνε­χώς. Δεν είστε στο σπί­τι σας, είστε στην ΕΡΤ. Δε θα μου μιλά­τε έτσι. Μου συμπε­ρι­φέ­ρε­στε έτσι, ενώ μου οφεί­λε­τε όσα μου οφεί­λε­τε. Περί­με­να άλλη συμπε­ρι­φο­ρά από ένα πρό­σω­πο που σας έχω προ­σλά­βει, που σας έχω βοη­θή­σει προ­σω­πι­κά. Δε θα μου κάνε­τε μαθή­μα­τα. Παί­ζε­τε παι­χνί­δια. Με προ­σβάλ­λε­τε προ­σω­πι­κά, θα προ­σέ­χε­τε πως μιλά­τε», είπε φανε­ρά εξορ­γι­σμέ­νος ο Στα­μά­της Μαλέλης.

«Φωνά­ζε­τε και προ­σβάλ­λε­τε. Σας έχω τιμή­σει και είστε πολ­λές φορές καλε­σμέ­νος εδώ. Η συμπε­ρι­φο­ρά σας είναι επιει­κώς απα­ρά­δε­κτη. Κύριε Μαλέ­λη, εκπρο­σω­πεί­τε ένα κόμ­μα που δημο­σκο­πι­κά είναι στο 6%. Αφή­στε να μιλή­σω εγώ», είπε ο Σερα­φείμ Κοτρώ­τσος, απα­ντώ­ντας στον Στα­μά­τη Μαλέλη.

Το βίντεο της εκπο­μπής του Σερα­φεί­με Κοτρώ­τσου. Ο καυ­γάς είναι στο 3.10

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων