- Διαφήμιση -

Το ΣτΕ αποφάσισε: Κλειστά τις Κυριακές τα καταστήματα στο εκπτωτικό χωριό των Σπάτων

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι τα εμπορικά καταστήματα στο εκπτωτικό χωριό των Σπάτων, δεν θα λειτουργούν τις Κυριακές, καθώς είναι συνταγματική η εξαίρεσή τους από τον νόμο 4177/2013 που προβλέπει τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.

Στο ΣτΕ είχε προ­σφύ­γει η εται­ρεία Mc Arthur Glen Ελλάς και μια ακό­μη εται­ρεία που δια­τη­ρεί κατά­στη­μα στο εκπτω­τι­κό χωριό του δήμου Σπά­των-Αρτέ­μι­δος στη θέση Γυα­λού και ζητού­σαν να ακυ­ρω­θεί η παρά­λει­ψη των υπουρ­γών Ανά­πτυ­ξης και Οικο­νο­μι­κών να εντά­ξουν τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα του εκπτω­τι­κού χωριού (Designer Outlet Athens) στην κατη­γο­ρία εκεί­νη που επι­τρέ­πει τη λει­τουρ­γία τους κατά τις Κυρια­κές από τον Μάιο έως τον Οκτώ­βριο κάθε έτους, σύμ­φω­να με το άρθρο 16 του νόμου 4177/2013.

Οι προ­σφεύ­γο­ντες υπο­στή­ρι­ζαν ότι με τη λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των κατά τις Κυρια­κές θα αυξα­νό­ταν ο κύκλος των εργα­σιών τους, όπως θα αυξα­νό­ντου­σαν και τα κέρ­δη τους.

Το Δ’ Τμή­μα του ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 535/2019 από­φα­σή του απέρ­ρι­ψε την αίτη­ση ακύ­ρω­σης, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι ο νομο­θέ­της για τη λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των κατά τις Κυρια­κές, επέ­λε­ξε τρία χαρα­κτη­ρι­στι­κά, που είναι:

1) Η τοπι­κή εγγύ­τη­τα προς τις πύλες εισό­δου της χώρας (αερο­δρό­μια, λιμά­νια, κ.λπ.) αλλά και η κομ­βι­κό­τη­τα στις μετα­φο­ρές (κοντά σε βασι­κές συγκοι­νω­νια­κές αρτηρίες),

2) Το του­ρι­στι­κό ενδια­φέ­ρον της περιο­χής σε συν­δυα­σμό με τα ξενο­δο­χεία, τις του­ρι­στι­κές υπο­δο­μές και τα πολι­τι­στι­κά μνη­μεία που υπάρ­χουν και

3) Η ύπαρ­ξη τοπι­κών αγο­ρών με αυξη­μέ­νη λια­νε­μπο­ρι­κή δραστηριότητα.

Τελι­κά, το ΣτΕ έκρι­νε ότι τα τρία αυτά χαρα­κτη­ρι­στι­κά είναι συνταγ­μα­τι­κά και επι­διώ­κουν τον θεμι­τό σκο­πό του δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος, ο οποί­ος συναρ­τά­ται στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση του­ρι­στι­κής κίνη­σης και απέρ­ρι­ψαν ως απα­ρά­δε­κτους και αβά­σι­μους όλους τους ισχυ­ρι­σμούς των δύο εταιρειών.

Η επί­μα­χη από­φα­ση είχε μειο­ψη­φία τριών δικα­στών (οι σύμ­βου­λοι Επι­κρα­τεί­ας Ηλία Μάζος και Χρι­στί­να Σιτα­ρά, και ο πάρε­δρος Ιωάν­νης Μιχα­λα­κό­που­λος) οι οποί­οι υπο­στή­ρι­ξαν ότι η εξαί­ρε­ση του εκπτω­τι­κού χωρί­ου από τη λει­τουρ­γία των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των κατά τις Κυρια­κές, αντί­κει­ται στο Σύνταγ­μα, σε συν­δυα­σμό με την 105 Διε­θνή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας του Διε­θνούς Οργα­νι­σμού Εργα­σί­ας περί εβδο­μα­διαί­ας ανά­παυ­σης και τον ανα­θε­ω­ρη­μέ­νο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νω­νι­κό Χάρ­τη και αυτό γιατί:

1) Επι­διώ­κει την επαύ­ξη­ση του κέρ­δους των επι­χει­ρή­σε­ων, δηλα­δή σκο­πό μη θεμι­τό σύμ­φω­να με την υπ’ αριθμ. 100/2017 από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του ΣτΕ, που είχε ταχθεί κατά της λει­τουρ­γί­ας των κατα­στη­μά­των κατά τις Κυριακές,

2) Μετα­τρέ­πει την εξαί­ρε­ση σε κανό­να, εάν συνυ­πο­λο­γι­στούν και οι Κυρια­κές της περιό­δου Νοεμ­βρί­ου- Απρι­λί­ου κατά τις οποί­ες επι­τρέ­πε­ται το άνοιγ­μα των κατα­στη­μά­των και

3) Αντί­κει­ται στη Συνταγ­μα­τι­κή αρχή της ανα­λο­γι­κό­τη­τας καθώς ο υπουρ­γός έχει μόνο την εξου­σία να καθο­ρί­ζει τα τοπι­κά όρια λει­τουρ­γί­ας των κατα­στη­μά­των και όχι τις κατη­γο­ρί­ες των κατα­στη­μά­των των οποί­ων επι­τρέ­πε­ται η λει­τουρ­γία σε συν­δυα­σμό με τη ζήτη­ση που προ­κα­λεί η του­ρι­στι­κή κίνηση.

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων