- Διαφήμιση -

Γ. Καμίνης: «Άμεση επίλυση αιτημάτων και επικοινωνία με τους πολίτες, μέσα από την εφαρμογή Novoville»

Την εφαρμογή «Novoville» μέσα από την οποία οι πολίτες αποκτούν ακόμα πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τον δήμο Αθηναίων, παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης στον Κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Innovathens της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων.

«Για πρώ­τη φορά η Αθή­να έχει στη διά­θε­ση της ένα κοι­νό και ανοι­χτό σημείο ανα­φο­ράς των ζητη­μά­των της πόλης. Έχου­με πλέ­ον δεδο­μέ­να για τα πιο σημα­ντι­κά θέμα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι κάτοι­κοι στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα τους, έχου­με δεδο­μέ­να για την από­κρι­ση των υπη­ρε­σιών του δήμου. Πλέ­ον η διοί­κη­ση του δήμου ξέρει, με μετρή­σι­μο τρό­πο, πού η πόλη πονά­ει περισ­σό­τε­ρο, τι ενδια­φέ­ρει περισ­σό­τε­ρο τους πολί­τες», δήλω­σε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων κ. Γιώρ­γος Καμί­νης.

Η εφαρ­μο­γή Novoville προ­σφέ­ρει στους πολί­τες τη δυνα­τό­τη­τα απο­στο­λής αιτη­μά­των, μέσω κινη­τού τηλε­φώ­νου, για τη διευ­θέ­τη­ση ζητη­μά­των που αφο­ρούν στη λει­τουρ­γία της πόλης. Ο δημό­της ή επι­σκέ­πτης του δήμου έχει τη δυνα­τό­τη­τα να δηλώ­νει σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο προ­βλή­μα­τα που συνα­ντά στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα του, όπως π.χ. καμέ­νες λάμπες, λακ­κού­βες στο οδό­στρω­μα, εγκα­τα­λειμ­μέ­να αυτο­κί­νη­τα, μέχρι και έκτα­κτα περι­στα­τι­κά που απαι­τούν την δημο­τι­κή συν­δρο­μή. Η εφαρ­μο­γή εντο­πί­ζει αυτό­μα­τα το ακρι­βές σημείο του προ­βλή­μα­τος (μέσω τοπο­θε­σί­ας του κινη­τού τηλε­φώ­νου) και υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα φωτο­γρά­φη­σής του. Ο δημό­της μπο­ρεί να στεί­λει στις υπη­ρε­σί­ες του δήμου άμε­σα και χωρίς κόστος ή γρα­φειο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες όλα τα αιτή­μα­τα που τον αφο­ρούν. Οι υπη­ρε­σί­ες του δήμου Αθη­ναί­ων, από την άλλη πλευ­ρά, έχουν πραγ­μα­τι­κή εικό­να των ζητη­μά­των της πόλης, μπο­ρούν να προ­γραμ­μα­τί­σουν καλύ­τε­ρα τις εργα­σί­ες τους και κυρί­ως είναι υπό­λο­γες για το έργο και την αντα­πό­κρι­ση τους προς του πολί­τες. Κάθε φορά που ένα ζήτη­μα επι­λύ­ε­ται, ο δημό­της λαμ­βά­νει ζωντα­νή ενη­μέ­ρω­ση στο κινη­τό του τηλέφωνο.

Παράλ­λη­λα, ο δήμος μπο­ρεί να ενη­με­ρώ­νει και να επι­κοι­νω­νεί με τους δημό­τες και επι­σκέ­πτες του για όλα τα δρώ­με­να που λαμ­βά­νουν χώρα, για έκτα­κτα συμ­βά­ντα ή σημα­ντι­κές ανα­κοι­νώ­σεις, καθώς και να λαμ­βά­νει τη γνώ­μη τους για θέμα­τα ποι­κί­λης θεμα­το­λο­γί­ας με την διε­ξα­γω­γή σύντο­μων δια­βου­λεύ­σε­ων. Χρή­σι­μα τηλέ­φω­να και συχνές ερω­τή­σεις ανα­νε­ώ­νο­νται ζωντα­νά και είναι δια­θέ­σι­μα μέσω της εφαρ­μο­γής, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την σε ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο εργα­λείο επι­κοι­νω­νί­ας και ενη­μέ­ρω­σης του δημότη/επισκέπτη. Η εφαρ­μο­γή ξεκί­νη­σε να λει­τουρ­γεί πιλο­τι­κά στο δήμο την 3η Οκτω­βρί­ου 2018. Μέσα στους πέντε μήνες πιλο­τι­κής λει­τουρ­γί­ας υλο­ποι­ή­θη­καν επι­τυ­χώς 22.500 αιτή­μα­τα, ενώ εστά­λη­σαν 8.500 SMS και 2.500 ειδο­ποι­ή­σεις (push notifications) προς τους δημό­τες, καθι­στώ­ντας την επι­κοι­νω­νία δήμου-δημό­τη άμε­ση και απο­τε­λε­σμα­τι­κή. Τονί­ζε­ται ότι στο πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας της εφαρ­μο­γής, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εκπαί­δευ­ση 135 στε­λε­χών του δήμου Αθη­ναί­ων απ’ όλες τις υπηρεσίες.

Ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων κ. Γιώρ­γος Καμί­νης σημεί­ω­σε: «δύο είναι τα σημα­ντι­κά στοι­χεία: το στοι­χείο της δια­φά­νειας και το στοι­χείο της συμ­με­το­χής. Η εφαρ­μο­γή δεν απο­τε­λεί απλώς μία τεχνο­λο­γι­κή εξέ­λι­ξη, ένα πρα­κτι­κό εργα­λείο στα χέρια των κατοί­κων της πόλης. Ενι­σχύ­ει τη δια­φά­νεια στη λει­τουρ­γία της πόλης και των υπη­ρε­σιών του δήμου, και δίνει ένα βήμα συμ­με­το­χής στους πολί­τες, βασι­κή απά­ντη­ση στο έλλειμ­μα αντι­προ­σω­πευ­τι­κό­τη­τας των και­ρών μας. Μόνο μέσα από ανοι­χτές και συμ­με­το­χι­κές αρχές, η τεχνο­λο­γία μπο­ρεί να μας φανεί χρήσιμη».

O κ. Φώτης Ταλάν­τζης, CEO και συνι­δρυ­τής της Novoville δήλω­σε: «Η συνερ­γα­σία μας με το δήμο Αθη­ναί­ων απο­τε­λεί ένα ορό­ση­μο στην πορεία της εται­ρεί­ας μας, κυρί­ως λόγω κλί­μα­κας της πρό­κλη­σης. Η πλατ­φόρ­μα Novoville έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει την ψηφια­κή στρα­τη­γι­κή του δήμου και να συμ­βάλ­λει στην καλύ­τε­ρη επι­κοι­νω­νία και εξυ­πη­ρέ­τη­ση των πολι­τών. Ευχα­ρι­στού­με για την εμπι­στο­σύ­νη και την εξαι­ρε­τι­κή συνεργασία».

Chief Digital Officer του δήμου Αθη­ναί­ων κ. Κων­στα­ντί­νος Χαμπί­δης περιέ­γρα­ψε την έντα­ξη της εφαρ­μο­γής του Novoville στην ευρύ­τε­ρη ψηφια­κή στρα­τη­γι­κή του δήμου Αθη­ναί­ων, όχι μόνο σε επί­πε­δο αιτη­μά­των των πολι­τών προς τον δήμο αλλά και σε επί­πε­δο ευρύ­τε­ρης επι­κοι­νω­νί­ας, με αιχ­μή την ενη­μέ­ρω­ση σε ζητή­μα­τα προ­θε­σμιών και δρά­σε­ων, καθώς και στο πεδίο των ηλε­κτρο­νι­κών συναλ­λα­γών και πληρωμών.

«Υλο­ποιώ­ντας τη στρα­τη­γι­κή για τον ψηφια­κό μετα­σχη­μα­τι­σμό του δήμου, εκτι­μού­με ότι η συμ­βο­λή της εφαρ­μο­γής Novoville, θα είναι καθο­ρι­στι­κή ιδί­ως σε ό,τι αφο­ρά τη δια­χεί­ρι­ση των θεμά­των καθη­με­ρι­νό­τη­τας καθώς και την προ­ώ­θη­ση της συμ­με­το­χι­κό­τη­τας των πολι­τών»,  υπο­γράμ­μι­σε ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος της Ανώ­νυ­μης Ανα­πτυ­ξια­κής Εται­ρί­ας Μηχα­νο­γρά­φη­σης και Επι­χει­ρη­σια­κών Μονά­δων ΟΤΑ του δήμου Αθη­ναί­ων ΔΑΕΜ Α.Ε., Σταύ­ρος Ασθε­νί­δης.

Ο Γενι­κός Διευ­θυ­ντής και συνι­δρυ­τής της Novoville κ. Ηρα­κλής Μπου­ρα­ντάς υπο­γράμ­μι­σε ότι, από την 5μηνη πιλο­τι­κή εφαρ­μο­γή και την εκπαί­δευ­ση στε­λε­χών και υπαλ­λή­λων του δήμου Αθη­ναί­ων, προ­έ­κυ­ψε πως η υπο­δο­χή των αιτη­μά­των και η υλο­ποί­η­σή τους αφο­ρά ισο­δύ­να­μα και ορι­ζό­ντια τα επτά δημο­τι­κά δια­με­ρί­σμα­τα της πρωτεύουσας.

Η εφαρ­μο­γή Νovoville είναι δια­θέ­σι­μη σε smartphones με λογι­σμι­κό Apple iOS και Google Android, εντε­λώς δωρεάν.

Ημε­ρο­μη­νία:

Τετ, 27/03/2019 — 16:25

 

 

Πηγή http://www.cityofathens.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων