- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα θα εκτεθούν 88 έργα ελλήνων καλλιτεχνών πριν δημοπρατηθούν από τον οίκο Bonhams

Η δημοπρασία στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του οίκου Bonhams στο Λονδίνο (101 New Bond Street), σε συνεργασία με την εταιρία εικαστικών συμβούλων Art Expertise που έχει έδρα την Αθήνα.

Τα 88 έργα ζωγρα­φι­κής και γλυ­πτι­κής Ελλή­νων καλ­λι­τε­χνών, που θα δημο­πρα­τη­θούν από τον οίκο Bonhams στις 17 Απρι­λί­ου στο Λον­δί­νο, θα έχει τη ευκαι­ρία να δει από κοντά το φιλό­τε­χνο κοι­νό εδώ στην Αθή­να. Τα έργα αυτά θα εκτε­θούν από τις 2 έως τις 4 Απρι­λί­ου στη γκα­λε­ρί «Image», στο Σύνταγ­μα (Λ. Αμα­λί­ας 36) και η είσο­δος θα είναι ελεύθερη.

Πρό­κει­ται για ένα «πανό­ρα­μα της ελλη­νι­κής τέχνης του 19ου και 20ου αιώ­να», σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, ενώ, όπως ανα­φέ­ρε­ται, «η υψη­λή ποιό­τη­τα των έργων σε συν­δυα­σμό με τις προ­σι­τές τιμές εκτί­μη­σης συνι­στούν ένα είδος προ­σκλη­τη­ρί­ου προς τους νέους συλ­λέ­κτες που επι­θυ­μούν να επεν­δύ­σουν στη νεό­τε­ρη και σύγ­χρο­νη ελλη­νι­κή τέχνη».

Η δημο­πρα­σία στο Λον­δί­νο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην έδρα του οίκου Bonhams στο Λον­δί­νο (101 New Bond Street), σε συνερ­γα­σία με την εται­ρία εικα­στι­κών συμ­βού­λων Art Expertise που έχει έδρα την Αθή­να. Οι τιμές των έργων ξεκι­νούν από τις 2.000 Λίρες Αγγλίας.

Σύμ­φω­να με την ίδια ανα­κοί­νω­ση, «ο οίκος Bonhams είναι ο μόνος διε­θνής οίκος που διορ­γα­νώ­νει απο­κλει­στι­κές δημο­πρα­σί­ες ελλη­νι­κής τέχνης στα κεντρι­κά γρα­φεία του Λον­δί­νου, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας πολ­λά ρεκόρ, όπως για παρά­δειγ­μα τα έργα, «Προ­σευ­χή στα Μέγα­ρα» (692,000 GBP) του Θεό­δω­ρου Ράλ­λη (1852–1910), «Σύν­θε­ση» (420,000 GBP) του Γιάν­νη Μόρα­λη (1916–2009), «Αγγε­λειο­φό­ρος» (420,000 GBP) τoυ Αλέ­κου Φασια­νού (1935), «Χωρίς Τίτλο, Iced» (115,000 GBP) της Χρύ­σας (1933–2013)».

Κάποια από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα έργα της φετι­νής δημο­πρα­σί­ας είναι:

«H Σύν­θε­ση 1951 του Γιάν­νη Μόρα­λη (1916–2009), ένα σπά­νιο έργο της εργο­γρα­φί­ας του καλ­λι­τέ­χνη που εμφα­νί­ζε­ται για πρώ­τη φορά σε δημο­πρα­σία και εκτέ­θη­κε στην τελευ­ταία μεγά­λη ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση στο Μου­σείο Μπε­νά­κη. Εκτί­μη­ση: 70–100.000 λίρες Αγγλίας

O Καλ­λι­τέ­χνης στην Pont Neuf του Γιάν­νη Τσα­ρού­χη (1910–1989), έργο του 1973 της συλ­λο­γής Νία Στρά­του, όπου ο καλ­λι­τέ­χνης κατα­πιά­νε­ται, όπως ελά­χι­στες φορές στη δημιουρ­γι­κή του καριέ­ρα, με τη φύση και το τοπίο, τα οποία εκφρά­ζει με εξαι­ρε­τι­κή χρω­μα­τι­κή αρμο­νία και κάποιο είδος αφαί­ρε­σης, προ­σθέ­το­ντας και την εικό­να του. Εκτί­μη­ση: 70–100.000 λίρες Αγγλίας

To Αερο­δρό­μιο, του Νίκου Εγγο­νό­που­λου (1910–1985), ένα λαμπρό έργο του 1959 του υπερ­ρε­α­λι­στή ζωγρά­φου που συνό­δευε το ποί­η­μά του, «Τα ξωα­νό­μορ­φα είδω­λα του αερο­λι­μέ­νος». Το έργο ήταν αφα­νές για πάνω από 40 χρό­νια πριν εντο­πι­στεί από τον οίκο Bonhams, και είχε εκτε­θεί στην τρί­τη ατο­μι­κή έκθε­ση του καλ­λι­τέ­χνη. Εκτί­μη­ση: 60–80.000 λίρες Αγγλίας

Το Περί­πα­τος στο Ηλιο­βα­σί­λε­μα με Πλοία στο βάθος του Κων­στα­ντί­νου Βολα­νά­κη (1837–1907), ένα από τα ωραιό­τε­ρα και πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κά έργα του κορυ­φαί­ου Έλλη­να θαλασ­σο­γρά­φου, εξαι­ρε­τι­κής δεξιο­τε­χνί­ας, που χρο­νο­λο­γεί­ται μετά την επι­στρο­φή του στην Ελλά­δα (1883–1885), με έντο­νες ακό­μη τις επιρ­ρο­ές από τη Σχο­λή του Μονά­χου. Εκτί­μη­ση: 40–60.000 λίρες Αγγλίας

Ο Δού­ρειος ΄Ιππος του Θεό­φι­λου Χατζη­μι­χα­ήλ (1871–1934), της περί­φη­μης συλ­λο­γής Εμπει­ρί­κου, μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί ως ένας εθνι­κός θησαυ­ρός και καλ­λι­τε­χνι­κό κόσμη­μα του μάγου περι­η­γη­τή της ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας και μυθο­λο­γί­ας. Μέσα από το έργο αυτό ο ζωγρά­φος απο­τυ­πώ­νει με μεγά­λη λεπτο­μέ­ρεια το μυθι­κό και ιδε­α­τό κόσμο που ταξί­δευε στην πλού­σια φαντα­σία του από τα παι­δι­κά του χρό­νια. Εκτί­μη­ση: 30–50.000 λίρες Αγγλίας

To Reconstruction #86 του Λου­κά Σαμα­ρά (1936), ένα εντυ­πω­σια­κό έργο μεγά­λων δια­στά­σε­ων του διε­θνή Έλλη­να καλ­λι­τέ­χνη, με επιρ­ρο­ές από την τεχνι­κή των γου­να­ρά­δων της Καστο­ριάς, τόπου κατα­γω­γής του, αλλά και την τεχνι­κή «πάτσγουορκ» των γυναι­κών της Αμε­ρι­κής. Η μοντέρ­να σύν­θε­ση, που δεν παρα­πέ­μπει σε λαϊ­κής χει­ρο­τε­χνία, αντα­να­κλά τις διπλές ρίζες του Σαμα­ρά, πρω­το­πό­ρου της avant garde σκη­νής της Αμε­ρι­κής. Εκτί­μη­ση: 40–60.000 λίρες Αγγλίας

Τη συλ­λο­γή της δημο­πρα­σί­ας πλαι­σιώ­νουν και άλλα έργα των σημα­ντι­κών Ελλή­νων καλ­λι­τε­χνών, όπως του Βασί­λειου Χατζή (1870–1915), του Jean Αλτα­μού­ρα (1852–1878), του Γεωρ­γί­ου Μπου­ζιά­νη (1885–1959) του Νίκου Χατζη­κυ­ριά­κου-Γκί­κα (1906–1994), του Μιχά­λη Οικο­νό­μου (1888–1933), του Φώτη Κόντο­γλου (1895–1965), του Σπύ­ρου Παπα­λου­κά (1892–1957), του Νίκου Εγγο­νό­που­λου (1910–1985), του Θάνου Τσί­γκου (1914–1965), του Σπύ­ρου Βασι­λεί­ου (1902–1984), του Γιάν­νη Μόρα­λη (1916–2009), του Αλέ­κου Κοντό­που­λου (1905–1975), του Γιάν­νη Σπυ­ρό­που­λου (1912–1990), του Κώστα Κου­λε­ντια­νού (1918–1995), του Αλέ­ξη Ακρι­θά­κη (1939–1994), του Γιάν­νη Γαϊ­τη (1923–1984), του Θεό­δω­ρου Στά­μου (1922–1997), του Πανα­γιώ­τη Τέτση (1925–2016), του Θάνου Τσί­γκου (1914–1965), του Αλέ­κου Φασια­νού (1935), του Τakis (1925), του Χρή­στου Μπο­κό­ρου (1956), της Χρύ­σας (1933–2013), του Δημή­τρη Μυτα­ρά (1934–2017), του Παύ­λου (Pavlos) Διο­νυ­σό­που­λος (1930), της Νάτα (Νατα­λία) Μελά (1930) κ.ά.»

Ο οίκος Bonhams

Ο οίκος Bonhams ιδρύ­θη­κε το 1793. Η σημε­ρι­νή του εται­ρι­κή μορ­φή προ­ήλ­θε από τη συγ­χώ­νευ­ση των Bonhams & Brooks και Philips Son και Neale U.K. to 2001. Το 2002, η εται­ρία απέ­κτη­σε τον οίκο Butterfields, το «κορυ­φαίο όνο­μα στο χώρο των δημο­πρα­σιών» στη Δυτι­κή Ακτή των Η.Π.Α., «καθι­στώ­ντας των Bonhams τον τρί­το μεγα­λύ­τε­ρο οίκο δημο­πρα­σιών στον κόσμο».

Σήμε­ρα, ο οίκος Bonhams διορ­γα­νώ­νει δημο­πρα­σί­ες, σε δύο αίθου­σες στο Λον­δί­νο- μία στη New Bond Street και μία στο Knightsbridge- και έντε­κα αίθου­σες σε διά­φο­ρες περιο­χές της Βρε­τα­νί­ας. Δια­θέ­τει, επί­σης, αίθου­σες δημο­πρα­σιών στην Ελβε­τία, το Μονα­κό, τη Γερ­μα­νία και την Αυστρα­λία. Με την αγο­ρά του οίκου Butterfields απέ­κτη­σε αίθου­σες στο San Francisco και το Los Angeles.

O οίκος Bonhams έχει γρα­φεία και αντι­προ­σώ­πους σε 18 χώρες διε­νερ­γώ­ντας εκτι­μή­σεις έργων και προ­σφέ­ρο­ντας συμ­βου­λευ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες σε θέμα­τα τέχνης.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων