- Διαφήμιση -

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί νηστίσιμο τυρί

Τη διακίνηση τυριού με την επωνυμία «Νηστίσιμο, ιδανικό για vegan», το οποίο βρέθηκε να περιέχει γάλα διαπίστωσε ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, στο πλαίσιο διερεύνησης επώνυμης καταγγελίας.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, το γάλα έστω και σε ίχνη συνι­στά αλλερ­γιο­γό­νο παρά­γο­ντα και μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει άτο­μα με ευαι­σθη­σία σε αυτό.

Πρό­κει­ται για το προ­ϊ­όν: «Νηστί­σι­μο, ιδα­νι­κό για vegan», ελλη­νι­κής προ­έ­λευ­σης σε συσκευα­σία προ­στα­τευ­μέ­νης ατμό­σφαι­ρας των 200 γρ., τυρί κομ­μέ­νο σε φέτες, με κωδι­κό παρα­γω­γής Lot: 70058.162.65, ημε­ρο­μη­νία παρα­γω­γής: 22/11/2018, ημε­ρο­μη­νία συσκευα­σί­ας: 06/03/2019 και ημε­ρο­μη­νία ανά­λω­σης: 21/08/2019, το οποίο δια­κι­νεί­ται από την εται­ρεία ΑΦΟΙ ΑΝΔ. ΜΠΡΕΖΑΤΥΡΝΑΒΟΣ.

Ο ΕΦΕΤ ζήτη­σε την ανά­κλη­ση / από­συρ­ση της συγκε­κρι­μέ­νης παρ­τί­δας του ανω­τέ­ρω προ­ϊ­ό­ντος, ενώ ήδη βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη οι σχε­τι­κοί έλεγχοι.

 

 

Πηγή www.cnn.gr
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων