«Τα τμή­μα­τα του μνη­μεί­ου που έχουν κατρα­κυ­λή­σει στην πλα­γιά και μέχρι την ακτή είναι κατα­γε­γραμ­μέ­να την δεκα­ε­τία του ’80. Οι εκτε­θει­μέ­νες αρχαιό­τη­τες βρί­σκο­νται σε φυλασ­σό­με­νο αρχαιο­λο­γι­κό χώρο και δεν υπάρ­χει καμία σκο­πι­μό­τη­τα στο να μετα­κι­νη­θούν» ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος της Εφο­ρεί­ας Ενα­λί­ων Αρχαιο­τή­των, Γιώρ­γος Κου­τσου­φλά­κης, μιλώ­ντας στην ΕΡΤ, και πρό­σθε­σε ότι δεν βλέ­πει κάποια σκο­πι­μό­τη­τα για­τί θα πρέ­πει να συλ­λε­χθούν αυτή τη στιγ­μή που δεν υπάρ­χει κάποιο ανοι­κτό πρό­γραμ­μα ανα­στή­λω­σης του ναού του Ποσειδώνα.

 

Πηγή www.tanea.gr