- Διαφήμιση -

Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας: Άναψε το «πράσινο φως» για τα έργα

Διάταξη για την ενίσχυση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Ελευσίνα 2021»

Διά­τα­ξη για την ενί­σχυ­ση της Πολι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας της Ευρώ­πης «Ελευ­σί­να 2021», προ­κει­μέ­νου να προ­ε­τοι­μά­σει μια επι­τυ­χή διορ­γά­νω­ση, «πρά­σι­νο φως» για την άμε­ση έναρ­ξη του έργου απο­κα­τά­στα­σης των προ­σφυ­γι­κών της λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας, καθώς και δια­σφά­λι­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης εγχώ­ριων κινη­μα­το­γρα­φι­κών παρα­γω­γών με πόρους από το Πρό­γραμ­μα Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων, δίνουν οι τρεις δια­τά­ξεις που υπερ­ψη­φί­στη­καν στο σχέ­διο νόμου του ΥΠΠΟΑ «Επι­τρο­πή επαγ­γελ­μα­τι­κού αθλη­τι­σμού και άλλες διατάξεις».

Όπως ενη­με­ρώ­νει το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού σήμε­ρα σε ανα­κοί­νω­σή του, με την πρώ­τη διά­τα­ξη φορο­α­παλ­λάσ­σο­νται οι πολι­τι­στι­κές χορη­γί­ες των ΑΕ που συστή­νουν οι Δήμοι της χώρας για τη φιλο­ξε­νία του θεσμού της πολι­τι­στι­κής πρω­τεύ­ου­σας της Ευρώπης.

Με τη δεύ­τε­ρη ρύθ­μι­ση «δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα στην πλειο­ψη­φία των δύο τρί­των των συνι­διο­κτη­τών του συγκρο­τή­μα­τος να υπο­βά­λουν αίτη­ση για την έκδο­ση οικο­δο­μι­κής άδειας. Οι προ­σφυ­γι­κές κατοι­κί­ες της λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας θα απο­κα­τα­στα­θούν σύμ­φω­να με τη μελέ­τη που εγκρί­θη­κε πρό­σφα­τα από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και θα στε­γά­σουν ξενώ­νες συνο­δών ασθε­νών του νοσο­κο­μεί­ου Άγιος Σάβ­βας, κοι­νω­νι­κές κατοι­κί­ες, τους 53 δικαιού­χους ιδιο­κτή­τες που συνε­χί­ζουν να κατοι­κούν εκεί και μου­σεια­κή έκθε­ση μικρα­σια­τι­κής μνήμης».

Με την τρί­τη ρύθ­μι­ση το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου «θα μπο­ρεί στο εξής να χρη­μα­το­δο­τεί εγχώ­ριες κινη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές με πόρους από το Πρό­γραμ­μα Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων. Με τη ρύθ­μι­ση αυτή, συμπλη­ρω­μα­τι­κά προς τα αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­να συστή­μα­τα cash και tax rebate που έχει ήδη θεσπί­σει η κυβέρ­νη­ση, τα οποία απο­σκο­πούν κυρί­ως στην προ­σέλ­κυ­ση ξένων κινη­μα­το­γρα­φι­κών επεν­δύ­σε­ων, προ­στί­θε­ται και το ΠΔΕ στα χρη­μα­το­δο­τι­κά εργα­λεία για τον κινη­μα­το­γρά­φο, αυτή τη φορά για την ενί­σχυ­ση της εγχώ­ριας κινη­μα­το­γρα­φι­κής παρα­γω­γής και μάλι­στα με συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια, όπως ο μεγά­λος βαθ­μός ανε­ξαρ­τη­σί­ας από τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς ή εται­ρεί­ες συν­δρο­μη­τι­κής τηλεόρασης».

Τέλος, σχε­τι­κά με το masterplan του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Πει­ραιώς και την οριο­θέ­τη­ση αρχαιο­λο­γι­κού χώρου Πει­ραιά, που έχουν βρε­θεί στην πρώ­τη γραμ­μή της δημο­σιό­τη­τας, ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­σμού Κώστας Στρα­τής «επα­νέ­λα­βε ότι, σύμ­φω­να με τον αρχαιο­λο­γι­κό νόμο του 2002, ο οποί­ος δεν μπο­ρεί να εφαρ­μό­ζε­ται επι­λε­κτι­κά, η θεσμι­κή θωρά­κι­ση της έγκρι­σης του masterplan προ­ϋ­πο­θέ­τει την οριο­θέ­τη­ση των περιο­χών που περιέ­χουν αρχαιό­τη­τες ή ενδεί­ξεις για αρχαιό­τη­τες». Υπεν­θύ­μι­σε ότι «η ίδια δια­δι­κα­σία ακο­λου­θή­θη­κε και στην αντί­στοι­χη περί­πτω­ση του Ελλη­νι­κού, η οποία επί­σης αφο­ρού­σε τόσο σε τμή­μα της επέν­δυ­σης όσο και σε τμή­μα του αστι­κού ιστού».

Ο κ. Στρα­τής, συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση, «αφού επι­σή­μα­νε ότι η προ­στα­σία και ανά­δει­ξη του πολι­τι­στι­κού απο­θέ­μα­τος όχι μόνο δεν απο­τε­λεί εμπό­διο για το επεν­δυ­τι­κό πλά­νο του ΟΛΠ και την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη του Πει­ραιά, αλλά αντί­θε­τα θα προσ­δώ­σει ισχυ­ρή προ­στι­θέ­με­νη αξία, κάλε­σε όλους να μην ανα­λώ­νο­νται σε ανώ­φε­λες εντά­σεις και να συστρα­τευ­τούν στο σημα­ντι­κό στό­χο ”να έρθει ξανά στο προ­σκή­νιο και να προ­χω­ρή­σει το πρό­γραμ­μα της Πολι­τι­στι­κής Ακτής Πει­ραιά, που δεν είναι δυνα­τό να απου­σιά­ζει από το μέλ­λον του λιμα­νιού και της πόλης”, όπως είπε χαρακτηριστικά».

 

Πηγή www.naftemporiki.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων