- Διαφήμιση -

ΚΑΣ: «Ναι» στις μελέτες για την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα στην Ακρόπολη

Ομόφωνα «πέρασαν» χτες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) οι μελέτες για την εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ στην Ακρόπολη

Ομό­φω­να «πέρα­σαν» χτες από το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο (ΚΑΣ) οι μελέ­τες για την εγκα­τά­στα­ση ανελ­κυ­στή­ρα ΑμεΑ στην Ακρό­πο­λη. Οι μελέ­τες (γεω­τε­χνι­κή και στα­τι­κή) εκπο­νή­θη­καν στο πλαί­σιο των προ­δια­γρα­φών για την κατα­σκευή του νέου ανελ­κυ­στή­ρα, οι οποί­ες εγκρί­θη­καν από το ΚΑΣ την 1η Οκτω­βρί­ου 2019.

Όπως ειπώ­θη­κε στη συνε­δρί­α­ση, έγι­νε πολ­λή δου­λειά και σε ελά­χι­στο χρό­νο προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη παρου­σί­α­ση. Μελε­τή­θη­καν όλες οι παρά­με­τροι και θερα­πεύ­τη­καν όλες οι προ­βλη­μα­τι­κές κατα­στά­σεις, φυσι­κά χωρίς η κατα­σκευή να έχει στη­ρίγ­μα­τα επί του αρχαί­ου τεί­χους, όπως όρι­ζαν και οι προ­δια­γρα­φές του Οκτω­βρί­ου. Με τη χτε­σι­νή γνω­μο­δό­τη­ση, που δίνει το «πρά­σι­νο φως» στην κατα­σκευή του νέου ανελ­κυ­στή­ρα, το έργο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εντός 4 μηνών. Αυτή είναι η δέσμευ­ση της ανα­δό­χου εται­ρί­ας, όπως εκφρά­στη­κε χτες διά στό­μα­τος του εκπρο­σώ­που του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση που χρη­μα­το­δο­τεί το έργο, το οποίο χαρα­κτή­ρι­σε «εξαι­ρε­τι­κά σημα­ντι­κό». Μάλι­στα σε ερώ­τη­ση μέλους αν ο ανελ­κυ­στή­ρας θα είναι έτοι­μος στα «γενέ­θλια» του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, δηλα­δή στις 20 Ιου­νί­ου, η απά­ντη­ση ήταν θετι­κή, εφό­σον έχουν εγκρι­θεί οι εν λόγω μελέτες.

Σύμ­φω­να με αυτές, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν όλες οι απαι­τού­με­νες επεμ­βά­σεις που θα εξα­σφα­λί­ζουν την ευστά­θεια του βρα­χώ­δους πρα­νούς, όπως καθα­ρι­σμοί του βρά­χου, αρμο­λό­γη­ση και σφρά­γι­ση ανοι­χτών επι­φα­νεια­κών ασυ­νε­χειών με κατάλ­λη­λο τσι­με­ντο­κο­νί­α­μα, καθώς και ό,τι είναι ανα­γκαίο για την προ­στα­σία και ενί­σχυ­ση του περι­με­τρι­κού τεί­χους στην περιο­χή. Στό­χος, η ασφά­λεια χρη­στών και επι­σκε­πτών, αλλά και η εξα­σφά­λι­ση της υπο­δο­μής όπου θα εδρά­ζει ο νέος ανελκυστήρας.

Οι μελέ­τες που ήρθαν χτες στο ΚΑΣ είχαν εγκρι­θεί τον περα­σμέ­νο Ιανουά­ριο από την υπη­ρε­σία, αλλά και από την Επι­τρο­πή Συντη­ρή­σε­ως Μνη­μεί­ων Ακρο­πό­λε­ως (ΥΣΜΑ, ΕΣΜΑ). Επί­σης, όπως έγι­νε γνω­στό στη συνε­δρί­α­ση, υπάρ­χει συνο­λι­κή μελέ­τη για τον βρά­χο της Ακρό­πο­λης η οποία θα εξε­τα­στεί σε μελ­λο­ντι­κό ΚΑΣ.

O σχε­δια­σμός του νέου ανελ­κυ­στή­ρα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε έτσι ώστε να πλη­ρού­νται όλες οι απαι­τή­σεις των προ­δια­γρα­φών των ανελ­κυ­στή­ρων ΑΜΕΑ. Ο θάλα­μος θα εξυ­πη­ρε­τεί τη μετα­φο­ρά αμα­ξι­δί­ων και φορεί­ου, ενώ ο σταθ­μός τερ­μα­τι­σμού του ανα­βα­το­ρί­ου στο επί­πε­δο του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου της Ακρό­πο­λης θα επε­κτα­θεί ώστε να εξυ­πη­ρε­τεί τις κινή­σεις ενός φορείου.

Ο νέος ανελ­κυ­στή­ρας θα εκτε­λεί μία δια­δρο­μή προς την Ακρό­πο­λη. Θυμί­ζου­με ότι, σήμε­ρα, υπάρ­χουν δύο συστή­μα­τα μετα­φο­ράς, το ανα­βα­τό­ριο που ανε­βαί­νει μέχρι την Ακρό­πο­λη και η μετα­φο­ρι­κή πλατ­φόρ­μα κλί­μα­κας (η οποία θα παρα­μεί­νει για να εξυ­πη­ρε­τεί τη συντή­ρη­ση της νέας κατα­σκευ­ής), η οποία ξεκι­νά από τον Περί­πα­το και φτά­νει ως το ανα­βα­τό­ριο. Επί­σης, ότι η υφι­στά­με­νη κατά­στα­ση, η οποία είχε εξαρ­χής προ­σω­ρι­νό χαρα­κτή­ρα (δημιουρ­γή­θη­κε το 2004 με αφορ­μή τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες), παρου­σιά­ζει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα, όπως ανε­παρ­κείς δια­στά­σεις για τη μετα­φο­ρά φορεί­ου, εργο­τα­ξια­κός χαρα­κτή­ρας, κρα­δα­σμοί και θόρυ­βος κατά τη λει­τουρ­γία, μεγά­λος χρό­νος ανό­δου, συχνές βλά­βες κ.ά.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων