- Διαφήμιση -

Μουσείο Ακρόπολης: Γιορτάζει την Αυγουστιάτικη πανσέληνο σήμερα Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Το Μου­σείο Ακρό­πο­λης θα γιορ­τά­σει την Αυγου­στιά­τι­κη Παν­σέ­λη­νο την Παρα­σκευή 12 Αυγού­στου 2022, με ελλη­νι­κά τρα­γού­δια για το φεγ­γά­ρι, μου­σι­κή κινη­μα­το­γρά­φου και γνω­στές ξένες μελω­δί­ες από το ιστο­ρι­κό μου­σι­κό σχή­μα της Μπά­ντας της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, στον προ­αύ­λιο χώρο του στις 9 μ.μ.

Η Μπά­ντα της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας απο­τε­λεί­ται από αξιω­μα­τι­κούς και υπα­ξιω­μα­τι­κούς, οι οποί­οι είναι παράλ­λη­λα μου­σι­κοί υψη­λής επαγ­γελ­μα­τι­κής κατάρ­τι­σης που έχουν φοι­τή­σει σε διά­φο­ρα ωδεία της χώρας και έχουν κατα­τα­γεί στην Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία μετά από εξετάσεις.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων