- Διαφήμιση -

Με γιαννιώτικο πιρπιρί η Αγγελοπούλου στην Εθνική Πινακοθήκη

του Χάρη Στεργίου
Με μια εμπνευ­σμέ­νη ενδυ­μα­σία από την παρά­δο­ση η Αγγε­λο­πού­λου τρά­βη­ξε την δημό­σια προ­σο­χή και σχο­λιά­σθη­κε θετι­κά από την πλη­θώ­ρα του έντυ­που και ηλε­κτρο­νι­κού τύπου.
Ο ντου­λα­μάς ένα αστι­κό, χρυ­σο­κέ­ντη­το γιαν­νιώ­τι­κο περί­τε­χνο πανω­φό­ρι με αση­μέ­νια, συνή­θως, πόρ­πη του 19ου αιώ­να συνε­χί­ζει να εμπνέ­ει και να επη­ρε­ά­ζει την εξέ­λι­ξη του ελλη­νι­κού και διε­θνούς ενδύ­μα­τος μέχρι σήμερα.
Γνή­σιοι ντου­λα­μά­δες –και οι γυναι­κεί­ες τους βερ­σιόν, γνω­στές ως «πιρ­πι­ρί»– έχουν κατά και­ρό εκτε­θεί σε πολ­λές σχε­δια­στι­κές παρου­σί­ες, εκθέ­σεις και γκαλερί.
Ο ντου­λα­μάς να σημειω­θεί ότι θεω­ρεί­ται από τις πλου­σιό­τε­ρες παρα­δο­σια­κές φορε­σιές της Ελλά­δος. Το ξεχω­ρι­στό της τμή­μα ήταν το πιρ­πι­ρί, που γεμά­το αστρα­φτε­ρά κεντή­μα­τα έκα­νε τη φορε­σιά να θεω­ρεί­ται βαρύ­τι­μη και πολύ­τι­μη και να ξεχω­ρί­ζει από όλες τις γυναι­κεί­ες φορε­σιές της Ελλάδος.Ενας ανά­λο­γος παρό­μοιος επεν­δυ­τής βρί­σκε­ται στο μου­σείο του Λυκεί­ου Ελληνίδων.
Στο χθε­σι­νό ντύ­σι­μο της προ­έ­δρου της Επι­τρο­πής “Ελλά­δα 2021” συνα­ντού­με το πάντρε­μα μιας αρχεια­κής συλ­λο­γής με μια σχε­δια­στι­κή δημιουρ­γία. Οι σχε­δια­στές παί­ζουν πολ­λές φορές με τη φόρ­μα του ρού­χου και τα υλικά.

Στα χωριά, κυρί­ως του Πωγω­νί­ου, οι γυναί­κες φορού­σαν την παρα­δο­σια­κη σιγκού­να, έναν αμά­νι­κο επεν­δυ­τή από μάλ­λι­νο ύφα­σμα, ανοι­χτό εμπρός και κατα­κό­ρυ­φα. Στο­λι­ζό­ταν με επίρ­ρα­πτη κόκ­κι­νη τσό­χα και κεντή­μα­τα με πολύ­χρω­μα κορ­δό­νια, κορ­δο­νέ­τα και γαϊτάνια.Η σιγκού­να ή αρμάτα,εμφανιζόταν σε τριά­ντα περί­που χωριά της επαρ­χί­ας Πωγω­νί­ου, που βρί­σκε­ται βορειο­δυ­τι­κά της περι­φέ­ρειας Δωδώ­νης-Ιωαν­νί­νων. Σε μερι­κές χωριά του Πωγω­νί­ου που βρί­σκο­νται στην κοι­λά­δα του Καλα­μά, η τοπι­κή ενδυ­μα­σία συνυ­πήρ­χε με αυτή της Δρό­πο­λης, καθώς έχουν πολ­λές ομοιό­τη­τες με τις δια­φο­ρές να εντο­πί­ζο­νται στην πολύ­πτυ­χη φού­στα της Δρό­πο­λης. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της φορε­σιάς του Πωγω­νί­ου είναι το άσπρο χρώ­μα που κυριαρ­χεί, το οποίο φορού­σαν ακό­μη και οι χήρες και οι ηλικιωμένες.
Η Γιάν­να Αγγε­λο­πού­λου στις εκδη­λώ­σεις για τα 200 χρό­νια από την επα­νά­στα­ση του 1821 εναρ­μο­νί­ζει τις ενδυ­μα­σί­ες της με την παρά­δο­ση ανα­δει­κνύ­ο­ντας και τιμώ­ντας  τη συμ­βο­λή στη δια­μόρ­φω­ση της εθνι­κής μας ταυτότητας.

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων