- Διαφήμιση -

Η Ελλάς ευγνωμονούσα. Θεόδωρος Βρυζάκης (1858)

Η Ελλάς ευγνω­μο­νού­σα είναι πίνα­κας του Έλλη­να ζωγρά­φου Θεό­δω­ρου Βρυ­ζά­κη, που φιλο­τε­χνή­θη­κε το έτος 1858. Ανή­κει στην συλ­λο­γή της Εθνι­κής Πινακοθήκης.
Στο έργο αυτό, απει­κο­νί­ζε­ται η απελευθε­ρωμένη Ελλά­δα ως αρχαία κόρη, πάνω σ’ ένα σύν­νε­φο που την κρα­τά υπερυ­ψωμένη και κυρί­αρ­χη στο κέντρο του πίνα­κα. Φορά δάφ­νι­νο στε­φά­νι στα ξέπλε­κα μαλ­λιά της, και πατά στις σπα­σμέ­νες αλυ­σί­δες των δεσμών της. Έχει τα χέρια της απλω­μέ­να δεξιά και αρι­στε­ρά, σε μία συμ­βο­λι­κή κίνη­ση ενα­γκα­λι­σμού αλλά και προ­στασίας πλέ­ον όλων όσοι με θυσί­ες και αγώ­νες συνε­τέ­λε­σαν στην απε­λευ­θέ­ρω­σή της, όλων όσοι εξα­κο­λου­θούν να δια­θέ­τουν τις περιου­σί­ες τους για την ανα­συ­γκρό­τη­σή της, όπως υπο­δη­λώ­νει ο σωρός των νομι­σμά­των που της προσφέρεται.
Γύρω της συνω­στί­ζο­νται οι γνώ­ρι­μοι πρω­τερ­γά­τες της Επα­νά­στα­σης, οι πρό­δρο­μοι Ρήγας Φεραί­ος, Αδα­μά­ντιος Κορα­ής, Αλέ­ξαν­δρος Υψη­λά­ντης, Μιχα­ήλ Σού­τσος, οι γεν­ναί­οι αγω­νι­στές Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης, Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης, Οδυσ­σέ­ας Ανδρού­τσος, οι ήρω­ες των ναυ­τι­κών αγώ­νων Κων­στα­ντί­νος Κανά­ρης, Ανδρέ­ας Μια­ού­λης, Λασκα­ρί­να Μπουμπουλίνα.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων