- Διαφήμιση -

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου καταγγέλλει καθυστερήσεις και ακυρώσεις χημειοθεραπειών

Για καθυστερήσεις και ακυρώσεις χημειοθεραπειών καθώς και ασθενείς και γιατρούς «σε απόγνωση» λόγω «τεχνητών ελλείψεων» φαρμάκων στα φαρμακεία, κάνει λόγο η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.

Αυτό μετά από σωρεία παρα­πό­νων που έχει δεχθεί η ΕΛΟΚ από ασθενείς.

Τι καταγ­γέλ­λει η ΕΛΟΚ

Οι καταγ­γε­λί­ες της ΕΛΟΚ αφο­ρούν ελλεί­ψεις βασι­κών αντι­νε­ο­πλα­σμα­τι­κών φαρ­μά­κων οι οποί­ες έχουν ως απο­τέ­λε­σμα τη μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση και σε πολ­λές περι­πτώ­σεις ακύ­ρω­ση προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων χημειο­θε­ρα­πειών, σε πολ­λά νοσο­κο­μεία της χώρας. Επί­σης οι καταγ­γε­λί­ες αφο­ρούν και ελλεί­ψεις φαρ­μά­κων που είναι απα­ραί­τη­τα και τα οποία προ­μη­θεύ­ο­νται οι ασθε­νείς από τα φαρμακεία.

«Πρό­κει­ται για φάρ­μα­κα τα οποία πρέ­πει να είναι πάντα δια­θέ­σι­μα σε ικα­νο­ποι­η­τι­κές ποσό­τη­τες και γενι­κά σε τιμές στις οποί­ες μπο­ρούν να τα προ­μη­θευ­θούν οι ασθε­νείς. Δεδο­μέ­νου ότι πολ­λά από τα φάρ­μα­κα αυτά χρη­σι­μο­ποιού­νται σε θερα­πεί­ες περισ­σό­τε­ρων της μιας μορ­φών καρ­κί­νου, καθί­στα­ται αδύ­να­τη η εκτέ­λε­ση προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων χημειο­θε­ρα­πειών, ακό­μη και αν υπάρ­χουν στο φαρ­μα­κείο του νοσο­κο­μεί­ου τα άλλα αντι­νε­ο­πλα­σμα­τι­κά φάρ­μα­κα σχη­μά­των χημειο­θε­ρα­πεί­ας» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΕΛΟΚ.

Η Ελλη­νι­κή Ομο­σπον­δία Καρ­κί­νου, ήδη από τα τέλη Αυγού­στου, έχει απο­στεί­λει επι­στο­λή προς το υπουρ­γείο Υγεί­ας, με την οποία ενη­με­ρώ­νει για το πρόβλημα.
«Οι δια­βε­βαιώ­σεις που λαμ­βά­νου­με κάθε φορά από τους υπεύ­θυ­νους, δεν φαί­νε­ται να είναι ικα­νές να ομα­λο­ποι­ή­σουν την κατά­στα­ση καθώς νέες καταγ­γε­λί­ες έρχο­νται συνε­χώς από διά­φο­ρα μέρη της χώρας, όπως τη Θεσ­σα­λο­νί­κη την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, όπου δεν μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν αυτό­λο­γες μετα­μο­σχεύ­σεις λόγω έλλει­ψης φθη­νού βασι­κού φαρ­μά­κου, ή την Κρή­τη όπου στο Βενι­ζέ­λειο Νοσο­κο­μείο του Ηρα­κλεί­ου οι για­τροί αντι­με­τω­πί­ζουν ανυ­πέρ­βλη­τα εμπό­δια στη χορή­γη­ση των προ­βλε­πό­με­νων θερα­πειών», ανα­φέ­ρει η ανακοίνωση.
Η ΕΛΟΚ, όπως τονί­ζει, παρα­κο­λου­θεί το θέμα συνε­χώς και καλεί το υπουρ­γείο Υγεί­ας να προ­βεί στις ανά­λο­γες ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να επέλ­θει και πάλι η ομα­λο­ποί­η­ση της διά­θε­σης φαρ­μά­κων, ενώ παράλ­λη­λα ζητά να ληφθούν τα απα­ραί­τη­τα μέτρα.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων