- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή η Νίκη Γουλανδρή — Ιδρύτρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Τα ξημερώματα του Σαββάτου έφυγε από τη ζωή η Νίκη Γουλανδρή, η γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην επιστήμη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Νίκη Γου­λαν­δρή ήταν αντι­πρό­ε­δρος του Μου­σεί­ου Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας Γου­λαν­δρή και του Μου­σεί­ου Κυκλα­δι­κής Τέχνης Γου­λαν­δρή. Στο παρελ­θόν διε­τέ­λε­σε Υπουρ­γός Κοι­νω­νι­κών Υπη­ρε­σιών (1974), Γενι­κή Γραμ­μα­τέ­ας Υγεί­ας (1974), επί­τι­μη αντι­πρό­ε­δρος της ΕΡΤ (1975–80), και μέλος της Διε­θνούς Επι­τρο­πής για τον Πολι­τι­σμό και την Εξέ­λι­ξη της UNESCO.

Είχε τιμη­θεί με το βρα­βείο Global 500 του Περι­βαλ­λο­ντι­κού Προ­γράμ­μα­τος των Ηνω­μέ­νων Εθνών το 1990, ενώ το 1991 ανα­κη­ρύ­χθη­κε “Γυναί­κα της Ευρώ­πης” από την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο και το Ευρω­παϊ­κό Κίνημα.

Ήταν παντρε­μέ­νη με τον Άγγε­λο Γου­λαν­δρή, με τον οποί­ον ίδρυ­σε το Μου­σείο Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας Γου­λαν­δρή το 1965.

Αφού απο­φοί­τη­σε από τη Γερ­μα­νι­κή Σχο­λή Αθη­νών, η Νίκη Γου­λαν­δρή σπού­δα­σε Πολι­τι­κή Επι­στή­μη και Οικο­νο­μι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών και συνέ­χι­σε με μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στην Πολι­τι­κή Επι­στή­μη και τη Φιλο­σο­φία στο Πανε­πι­στή­μιο Φραν­κφούρ­της υπό την επί­βλε­ψη των φιλο­σό­φων Τέο­ντορ Αντόρ­νο και Μαξ Χορκ­χάι­μερ. Ήταν, επί­σης, επί­τι­μη διδά­κτωρ φιλο­σο­φί­ας στην επι­στή­μη του Πανε­πι­στη­μί­ου της Ουψά­λα στην Σουηδία.

Η κηδεία της θα γίνει την Τρί­τη στην Ιερά Μητρό­πο­λη Κηφισιάς.

Πηγή  TheCaller.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων