- Διαφήμιση -

Προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την Αθήνα

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων η 10η Ιουνίου 2019

Η προ­κή­ρυ­ξη του αρχι­τε­κτο­νι­κού δια­γω­νι­σμού ιδε­ών για την  ανά­πλα­ση του Κέντρου της Αθή­νας δημο­σιεύ­θη­κε χθες Πέμ­πτη. Παρα­δό­ξως, διορ­γα­νώ­τρια Αρχή είναι η Διεύ­θυν­ση Κτι­ρια­κών Υπο­δο­μών του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και όχι το καθ΄ύλην αρμό­διο υπουρ­γείο Περιβάλλοντος.

 Σε κάθε περί­πτω­ση, ο δια­γω­νι­σμός αφο­ρά στο ιστο­ρι­κό εμπο­ρι­κό τρί­γω­νο της πρω­τεύ­ου­σας, δηλα­δή στην περιο­χή που ορί­ζε­ται από τις οδούς Στα­δί­ου, Πει­ραιώς και Ερμού. Το ζητού­με­νο είναι η ανά­δει­ξη του μητρο­πο­λι­τι­κού χαρα­κτή­ρα του Κέντρου σε χώρο πολι­τι­σμού και ανα­ψυ­χής, αλλά και ο τρό­πος για να επι­στρέ­ψει στην καρ­διά της πρω­τεύ­ου­σας η κατοι­κία, το εμπό­ριο, η παρα­δο­σια­κή βιο­τε­χνία. Κύριος στό­χος είναι ο σχε­δια­σμός παρεμ­βά­σε­ων που θα οδη­γή­σουν στην ανά­κτη­ση του δημό­σιου χώρου, στην περι­βαλ­λο­ντι­κή του ανα­βάθ­μι­ση και στην δια­σύν­δε­ση του Κέντρου με την ευρύ­τε­ρη περιοχή.

 Ωστό­σο, δεν είναι η πρώ­τη φορά που γίνε­ται αρχι­τε­κτο­νι­κός δια­γω­νι­σμός για την Αθή­να. Είχαν προη­γη­θεί πολ­λές προ­σπά­θειες, αλλά οι βρα­βευ­μέ­νες προ­τά­σεις που προ­έ­κυ­ψαν έμει­ναν στα σχέ­δια.  Ιδιαί­τε­ρα προ­βε­βλη­μέ­νος ο δια­γω­νι­σμός «ΑΘΗΝΑ  Χ 4», πρό­τζεκτ της τότε υπουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος κυρί­ας Τίνας Μπιρ­μπί­λη, ο οποί­ος στό­χευε  στην βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας ζωής στην υπο­βαθ­μι­σμέ­νη πρω­τεύ­ου­σα. Όμως, καμία πρό­τα­ση δεν υλο­ποι­ή­θη­κε και κάποια στιγ­μή ξεχάστηκε.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κός, για τη δημο­σιό­τη­τα που είχε πάρει το 2012, ήταν και ο δια­γω­νι­σμός «Rethink Athens» που αφο­ρού­σε την ανα­συ­γκρό­τη­ση του Κέντρου, με άξο­να την Πανε­πι­στη­μί­ου. Είχε γίνει με χρη­μα­το­δό­τη­ση του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση, υπό την αιγί­δα του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος, και πριν η βρα­βευ­μέ­νη πρό­τα­ση κρυ­φτεί σε κάποιο συρ­τά­ρι, είχε κατα­φέ­ρει να διχά­σει τους κατοί­κους της πρω­τεύ­ου­σας, εξαι­τί­ας της ιδέ­ας περί πεζο­δρό­μη­σης της οδού Πανεπιστημίου.

Στα χαρ­τιά είχαν μεί­νει και τα σχέ­δια για την ανά­πλα­ση της λεω­φό­ρου Συγ­γρού που είχε προ­τα­θεί από τον τότε πρό­ε­δρο του Οργα­νι­σμού Αθή­νας (ΟΡΣΑ), καθη­γη­τή κ. Γιάν­νη Πολύ­ζο, πριν ο ΟΡΣΑ, ελέω μνη­μο­νί­ων, καταργηθεί.

Στον τρέ­χο­ντα δια­γω­νι­σμό οι συμ­με­τέ­χο­ντες καλού­νται να επι­κε­ντρώ­σουν τις προ­τά­σεις των παρεμ­βά­σε­ων τους στις εξής γειτονιές:

1. Κερα­μει­κός-Τεχνό­πο­λη-Ιερά Οδός

2. Πει­ραιώς – Κου­μουν­δού­ρου – Ψυρρή

3. Γερά­νι – Πλα­τεία Θεά­τρου- Αθηνάς

4. Κοραή – Κλαυθ­μώ­νος – Καρύ­τση – Άγιοι Θεόδωροι

5. Ερμού – Μητρο­πό­λε­ως – Φιλελ­λή­νων – Σύνταγμα

6. Δημαρ­χείο – Αθηνάς

7. Πλα­τεία Ομονοίας

8. Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου – Εθνι­κό Θέατρο

9. Αθη­νάς-Ερμού-Μονα­στη­ρά­κι

Κατα­λη­κτι­κή προ­θε­σμία υπο­βο­λής των προ­τά­σε­ων του δια­γω­νι­σμού ορί­ζε­ται η 10η Ιου­νί­ου 2019. Το χρη­μα­τι­κό ποσό των τριών πρώ­των βρα­βεί­ων είναι 128.800 ευρώ (57.960 ευρώ στο πρώ­το, 42.504 ευρώ στο δεύ­τε­ρο και 28.336 ευρώ στο τρί­το), ενώ με υπό­δει­ξη της Κρι­τι­κής Επι­τρο­πής μπο­ρεί να δοθούν και τρεις έπαι­νοι αντί 5.000 ευρώ έκαστος.

Για να εξα­σφα­λι­στεί δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής στον δια­γω­νι­σμό, θα πρέ­πει ο δια­γω­νι­ζό­με­νος  (ή ομά­δα δια­γω­νι­ζο­μέ­νων) να εγγρα­φεί  ηλε­κτρο­νι­κά στην ειδι­κή ιστο­σε­λί­δα που έχει συστα­θεί για τον Αρχι­τε­κτο­νι­κό Δια­γω­νι­σμό (www.athensanaplasis-competition.gr), έως και τις 22 Φεβρουαρίου.

Πηγή tovima.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων