- Διαφήμιση -

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Στο Ηράκλειο η σύλληψη, στην Ελευσίνα η αποθήκη

Η επιχείρηση ξεκίνησε από την Κρήτη και επεκτάθηκε στην Αθήνα

Η σύλ­λη­ψη στο Ηρά­κλειο ενός 39χρονου προ­χθές το πρωί  απο­κά­λυ­ψε την απο­θή­κη με τα λαθραία τσι­γά­ρα σε περιο­χή της Ελευ­σί­νας. Η επι­χεί­ρη­ση ξεκί­νη­σε από την Κρή­τη και επε­κτά­θη­κε στην Αθή­να, όταν προ­χθές το πρωί ο 39χρονος φθά­νο­ντας από τον Πει­ραιά τού έγι­νε έλεγ­χος από λιμε­νι­κούς του Ηρακλείου.

Στο αυτο­κί­νη­το που οδη­γού­σε βρέ­θη­καν εννέα μαύ­ρες σακού­λες σκου­πι­διών που περιεί­χαν συνο­λι­κά 3720 πακέ­τα τσι­γά­ρων και 678 συσκευα­σί­ες καπνού των 50 γρ. η καθε­μία διά­φο­ρων επω­νυ­μιών, τα οποία στε­ρού­νταν τελω­νεια­κού ελέγ­χου και δεν έφε­ραν την προ­βλε­πό­με­νη από τον νόμο ένση­μη ται­νία του ειδι­κού φόρου κατανάλωσης.

Ακο­λού­θη­σε έρευ­να στο σπί­τι του 39χρονου από λιμε­νι­κούς του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Ελευ­σί­νας και σε αύλειο περι­φραγ­μέ­νο χώρο, όπου συνε­λή­φθη­σαν τρεις Ελλη­νί­δες ηλι­κί­ας 34, 36 και 61 ετών καθώς και μία 26χρονη αλλοδαπή.

Στο σπί­τι του βρέ­θη­καν επί­σης 671 συσκευα­σί­ες καπνού των 50 γρ. και 30 πακέ­τα τσι­γά­ρων διά­φο­ρων επω­νυ­μιών, μικρο­πο­σό­τη­τα κάν­να­βης βάρους τριών γραμ­μα­ρί­ων και ένα φυσίγ­γιο δια­με­τρή­μα­τος 9 χιλ., ενώ στον αύλειο χώρο εντός οική­μα­τος βρέ­θη­καν 10.015 πακέ­τα τσι­γά­ρων δια­φό­ρων επω­νυ­μιών και 1849 συσκευα­σί­ες καπνού των 50 γραμμαρίων.

Όλα τα προ­α­να­φερ­θέ­ντα δεν έφε­ραν την προ­βλε­πό­με­νη από τον νόμο ένση­μη ται­νία του ειδι­κού φόρου κατα­νά­λω­σης. Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος ανα­φέ­ρε­ται ότι η επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο πλαί­σιο των εντα­τι­κών προ­σπα­θειών που πραγ­μα­το­ποιεί το προ­σω­πι­κό του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος – Ελλη­νι­κής Ακτο­φυ­λα­κής, για την κατα­πο­λέ­μη­ση των οργα­νω­μέ­νων μορ­φών εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας και την απο­φυ­γή έκνο­μων πράξεων.

Από το Γρα­φείο Ασφά­λειας του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Ελευ­σί­νας που διε­νερ­γεί την προ­α­νά­κρι­ση, κατά την αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία, κατα­σχέ­θη­καν όλες οι ανω­τέ­ρω ποσό­τη­τες λαθραί­ων καπνι­κών προ­ϊ­ό­ντων, οι οποί­ες πρό­κει­ται να παρα­δο­θούν στις αρμό­διες τελω­νεια­κές Αρχές, η ναρ­κω­τι­κή ουσία, δύο οχή­μα­τα και το συνο­λι­κό ποσό των τεσ­σά­ρων χιλιά­δων ευρώ.

 

Πηγή http://www.patris.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων