- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Παπαδόπουλος : To ρήγμα της Πάρνηθας μπορεί να δώσει σεισμούς πάνω από 6 ρίχτερ

Είναι ακόμη ενεργό και διευρύνεται...

Το ρήγ­μα της Πάρ­νη­θας όχι μόνο είναι ενερ­γό, αλλά θα δώσει κι άλλους ισχυ­ρούς σει­σμούς σύμ­φω­να με τον σει­σμο­λό­γο Γερά­σι­μο Παπαδόπουλο.

Ο σει­σμο­λό­γος τόνι­σε πως το συγκε­κρι­μέ­να ρήγ­μα «ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε από τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό του 1999 και μεγά­λω­σε από τον σει­σμό της Μαγού­λας στις 19 Ιου­λί­ου του 2019».

Ο βρά­χος »σκί­στη­κε» στη μέση με τον σει­σμό του 1999 όμως με το σει­σμό της Μαγού­λας μεγά­λω­σε το άνοιγ­μα με απο­τέ­λε­σμα τα τελευ­ταία 20 χρό­νια το έδα­φος να έχει βυθι­στεί κατά 8 εκατοστά.

Σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες, με κάθε σει­σμό το ρήγ­μα διευρύνεται.

Όπως επι­σή­μα­νε στον ΑΝΤ1 ο κ. Παπα­δό­που­λος, «το ρήγ­μα αυτό το έχου­με δει σε μήκος περί­που 10–12 χιλιομέτρων».

«Το ρήγ­μα είναι ενερ­γό, θα δώσει στο μέλ­λον και άλλους ισχυ­ρούς σει­σμούς. Πιστεύ­ου­με όμως ότι το δυνα­μι­κό του είναι τέτοιο που δεν θα μας δώσει μέγε­θος μεγα­λύ­τε­ρο του 6 ή 6,2 Ρίχτερ», πρόσθεσε.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων