- Διαφήμιση -

ΕΔΕ για την σεξουαλική κακοποίηση που δέχθηκε 13χρονος μέσα στο σχολείο του

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το υπουργείο Παιδείας για τα όσα συνέβησαν σε γυμνάσιο στο Δήμο Ζωγράφου.

Τον απο­τρο­πια­σμό του εξέ­φρα­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας για τα όσα συνέ­βη­σαν σε γυμνά­σιο στο Δήμο Ζωγρά­φου, ενώ έχει ήδη δια­τα­χθεί κατε­πεί­γου­σα Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση, προ­κει­μέ­νου να ανα­ζη­τη­θούν τυχόν ευθύ­νες του σχο­λεί­ου, είτε στο επί­πε­δο της πρό­λη­ψης είτε κατά τον μετέ­πει­τα χειρισμό.κ

Σύμ­φω­να με τα όσα έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας, 13χρονος μαθη­τής του γυμνα­σί­ου υπέ­στη σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση εντός του χώρου του σχο­λεί­ου, από δύο συνο­μή­λι­κους του, ο ένας εκ των οποί­ων συμ­μα­θη­τής του. «Φαι­νό­με­να αυτού του είδους, μόνο ως εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζο­νται, απέ­να­ντι στις οποί­ες δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει η παρα­μι­κρή ανο­χή», δήλω­σε το υπουργείο.

Ανα­λυ­τι­κά, ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου έχει ως εξής:

«Σχε­τι­κά με το συμ­βάν σε Γυμνά­σιο του Δήμου Ζωγρά­φου, το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των εκφρά­ζει τον απο­τρο­πια­σμό του για τη συγκε­κρι­μέ­νη πρά­ξη και δηλώ­νει ότι, ανε­ξάρ­τη­τα και παράλ­λη­λα με την εξέ­λι­ξη των ενδί­κων μέσων που έχει ή σκο­πεύ­ει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει η οικο­γέ­νεια του θύμα­τος, έχει ήδη δια­τα­χθεί κατε­πεί­γου­σα Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση, προ­κει­μέ­νου να ανα­ζη­τη­θούν τυχόν ευθύ­νες του σχο­λεί­ου, είτε στο επί­πε­δο της πρό­λη­ψης είτε και κατά τον μετέ­πει­τα χειρισμό.

Πρω­ταρ­χι­κό μέλη­μα του σχο­λεί­ου, αλλά και του υπουρ­γεί­ου γενι­κό­τε­ρα, είναι η ασφά­λεια και η προ­στα­σία του κάθε μαθη­τή και της κάθε μαθή­τριας. Φαι­νό­με­να αυτού του είδους, μόνο ως εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζο­νται, απέ­να­ντι στις οποί­ες δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει η παρα­μι­κρή ανο­χή. Η βία και μάλι­στα στην ακραία της μορ­φή, όπως απο­κα­λύ­φθη­κε σε αυτό το συμ­βάν, δεν μπο­ρεί να έχει θέση σε μια ευνο­μού­με­νη κοι­νω­νία και ιδιαί­τε­ρα στον χώρο του σχολείου.

Το ΥΠΠΕΘ εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη συμπά­θεια τόσο προς το ίδιο το θύμα όσο και προς την οικο­γέ­νειά του και δεσμεύ­ε­ται να πρά­ξει όλα τα δέο­ντα για την πάτα­ξη τέτοιων εγκλη­μά­των και την εκτό­πι­σή τους από το σχο­λι­κό περιβάλλον».

Πηγή http://singleparent.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων