- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε συστηματικά κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων με την μέθοδο της απασχόλησης

Συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης, όλοι τους Ρομά-Εξιχνιάσθηκαν 22 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών

Εξαρ­θρώ­θη­κε από το Τμή­μα Προ­στα­σί­ας Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των, της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, πολυ­με­λής εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν συστη­μα­τι­κά κλο­πές σε βάρος ηλι­κιω­μέ­νων, με τη μέθο­δο της απασχόλησης.

Συγκε­κρι­μέ­να μετά από συντο­νι­σμέ­νη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες (5/5) το πρωί σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής συνε­λή­φθη­σαν 10 άτο­μα ( εννέα άνδρες και μία γυναί­κα), μέλη της οργά­νω­σης, ενώ ανα­ζη­τού­νται 2 επι­πλέ­ον συνερ­γοί τους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων