- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Σφοδρή έκρηξη σε καφετέρια στο Νέο Ηράκλειο — Μεγάλες ζημιές σε γύρω κτίρια — Πληροφορίες πως είχε ανοίξει πρόσφατα

Σφο­δρή έκρη­ξη από την τοπο­θέ­τη­ση εκρη­κτι­κού μηχα­νι­σμού σημειώ­θη­κε στις  03.30 σε καφε­τέ­ρια στο Νέο Ηρά­κλειο και συγκε­κρι­μέ­να στη λεω­φό­ρο Ηρα­κλεί­ου. Το κατά­στη­μα κατα­στρά­φη­κε ολο­σχε­ρώς ενώ ζημιές προ­κλή­θη­καν σε 4 αυτο­κί­νη­τα, σε διπλα­νό κατά­στη­μα και σε σπί­τι που βρί­σκε­ται στον πρώ­το όρο­φο, ακρι­βώς πάνω από το καφέ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων