- Διαφήμιση -

Πρωτομαγιά: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων — Πού υπάρχει κίνηση

Με καλό και­ρό ξεκί­νη­σε για τους εκδρο­μείς το τρι­ή­με­ρο της Πρω­το­μα­γιάς. Οι ταξι­διώ­τες μπο­ρούν να απο­λαύ­σουν τον καλό και­ρό με μια σύντο­μη απόδραση.

Η έξο­δος για το τρι­ή­με­ρο της Πρω­το­μα­γιάς ξεκί­νη­σε το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής, με την κίνη­ση να είναι αυξη­μέ­νη στο λιμά­νι του Πει­ραιά. Τα δρο­μο­λό­για για τους προ­ο­ρι­σμούς και τον Αργο­σα­ρω­νι­κό φτά­νουν τα 46 και για το τρι­ή­με­ρο της Πρω­το­μα­γιάς είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να 130…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων