Σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση εξα­κο­λου­θεί να νοση­λεύ­ε­ται στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Αθη­νών «Γεώρ­γιος Γεν­νη­μα­τάς» ο δημο­σιο­γρά­φος και αντι­δή­μαρ­χος πολι­τι­σμού Καλ­λι­θέ­ας, Λάζα­ρος Λασκα­ρί­δης μετά την πτώ­ση του από μπαλ­κό­νι σε εκδή­λω­ση στη βιβλιο­θή­κη του δήμου.