- Διαφήμιση -

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Αποζημιώσεις για ζημιές αυτοκινήτων από πτώσεις δέντρων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ” Ελπίδα”

Πού και πώς πρέπει να κατατεθεί η αίτηση

Άλλος ένας δήμος της Αττι­κής, από αυτούς που επλή­γη­σαν προ ημε­ρών από την κακο­και­ρία ”Ελπί­δα”, ο Δήμο Φιλο­θέ­ης-Ψυχι­κού, θα απο­ζη­μιώ­σει τους ιδιο­κτή­τες οχη­μά­των που υπέ­στη­σαν ζημιές από πτώ­ση δέντρων και κλα­ριών σε δημό­σιους χώρους ή σε οδι­κό δίκτυο αρμο­διό­τη­τάς του.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε η δημο­τι­κή Αρχή, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα πρέ­πει να κατα­θέ­σουν αίτη­ση στο κεντρι­κό Πρω­τό­κολ­λο του Δήμου, ώστε να συμπλη­ρω­θεί ο σχε­τι­κός φάκε­λος, και ακό­μη ανα­φο­ρά τού συμ­βά­ντος από την Τρο­χαία ή την Πυρο­σβε­στι­κή, φωτο­γρα­φί­ες τού συμ­βά­ντος, όπου σε περί­πτω­ση αυτο­κι­νή­του θα πρέ­πει να φαί­νε­ται και ο αριθ­μός κυκλο­φο­ρί­ας του, φωτο­τυ­πία Δελ­τί­ου Ταυ­τό­τη­τας του ιδιο­κτή­τη του οχή­μα­τος, άδειας κυκλο­φο­ρί­ας, ασφα­λι­στή­ριο συμ­βό­λαιο του οχή­μα­τος, τιμο­λό­γιο ή από­δει­ξη στο όνο­μα του ιδιο­κτή­τη τού οχή­μα­τος για το ύψος της ζημιάς, όπου θα πρέ­πει να ανα­γρά­φε­ται και ο αριθ­μός κυκλο­φο­ρί­ας του οχήματος…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων