- Διαφήμιση -

Ανησυχία στην Αθήνα για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας λόγω Ουκρανίας

Τα σενάρια που εξετάστηκαν σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

Η όδευ­ση που ακο­λου­θεί το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο για να φτά­σει στη χώρα μας καθώς και οι εναλ­λα­κτι­κές πηγές προ­μή­θειας του συγκε­κρι­μέ­νου καυ­σί­μου, είναι οι δύο βασι­κοί λόγοι για τους οποί­ους η Ελλά­δα εμφα­νί­ζε­ται καθη­συ­χα­στι­κή στην αντι­με­τώ­πι­ση ενδε­χό­με­νων επι­πτώ­σε­ων από ενδε­χό­με­νη από­φα­ση της Μόσχας να κλεί­σει τους αγω­γούς που δια­σχί­ζουν την Ουκρανία.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του in, στη διάρ­κεια έκτα­κτης σύσκε­ψης που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στο Μέγα­ρο Μαξί­μου υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Κώστας Σκρέ­κας, ο πρό­ε­δρος της ΡΑΕ Αθα­νά­σιος Δαγού­μας και ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της ΔΕΠΑ Εμπο­ρί­ας Κώστας Ξιφα­ράς παρου­σί­α­σαν τα σενά­ρια των επι­πτώ­σε­ων που μπο­ρεί να έχει η χώρα μας στην περί­πτω­ση πολέ­μου Ρωσί­ας – Ουκρανίας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων