- Διαφήμιση -

Τραγωδία στο Χαλάνδρι: Ο 27χρονος παιδοκτόνος είχε αφήσει σημείωμα

Δραματικές εξελίξεις στην υπόθεση της οικογενειακής τραγωδίας στο Χαλάνδρι

Δρα­μα­τι­κές εξε­λί­ξεις στην υπό­θε­ση της οικο­γε­νεια­κής τρα­γω­δί­ας στο Χαλάνδρι.

Παρά το γεγο­νός ότι στις πρώ­τες έρευ­νες της αστυ­νο­μί­ας δεν βρέ­θη­κε κάτι, οι νεό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι ο παι­δο­κτό­νος και αυτό­χει­ρας είχε αφή­σει σημεί­ω­μα στο οποίο εξη­γού­σε τους λόγους που τον οδή­γη­σαν στο μοιραίο.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ο 27χρονος, στο σημεί­ω­μα αυτο­κτο­νί­ας, μιλά για εγκα­τά­λει­ψη από την 21χρονη σύζυ­γό του και μητέ­ρα του παι­διού του.

Μάλι­στα, γρά­φει πως χρειά­στη­κε ο ίδιος να γίνει μάνα και πατέ­ρας για τον 4χρονο Βασί­λη και κατα­λή­γει με ένα «μεγά­λο συγγνώμη».

Ο πρώ­τος άνθρω­πος που αντί­κρι­σε το απο­τρό­παιο θέα­μα ήταν η μητέ­ρα του παι­διού. Περί­που στις 09.00 χθες το πρωί η πρώ­ην σύζυ­γος του 27χρονου και μητέ­ρα του παι­διού, 21 ετών, Ρομά, πήγε στο σπί­τι με την αδελ­φή της επει­δή δεν απα­ντού­σαν στο τηλέ­φω­νο. Η 21χρονη ήρθε αντι­μέ­τω­πη με το απο­τρό­παιο θέα­μα του νεκρού παι­διού της και σε κατά­στα­ση σοκ άρχι­σε να φωνάζει.

Τι όπλισε το χέρι του παιδοκτόνου και αυτόχειρα

Την ίδια στιγ­μή οι αρχές συνε­χί­ζουν τις έρευ­νες για τους λόγους που όπλι­σαν το χέρι του παι­δο­κτό­νου και αυτό­χει­ρα στη σχέ­ση του 27χρονου με την εν δια­στά­σει σύζυ­γό του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που έρχο­νται από το συγ­γε­νι­κό περι­βάλ­λον του ζευ­γα­ριού, ο 27χρονος με την μητέ­ρα του παι­διού του, τσα­κω­νό­ντου­σαν συχνά και το τελευ­ταίο διά­στη­μα είχαν έντο­νες λογο­μα­χί­ες ενώ ο δρά­στης του στυ­γε­ρού εγκλή­μα­τος φέρε­ται να αντι­με­τώ­πι­ζε και ψυχο­λο­γι­κά προβλήματα.

Όπως έγι­νε γνω­στό, ο 27χρονος σκό­τω­σε το παι­δί του με καρα­μπί­να η οποία ήταν κλεμ­μέ­νη ενώ το έγκλη­μα έγι­νε ώρες πριν απο­κα­λυ­φθεί από την τρα­γι­κή μητέ­ρα του 4χρονου αγοριού.

Βάσει των στοι­χεί­ων της ΕΛ.ΑΣ. ο 27χρονος πυρο­βό­λη­σε στο κεφά­λι το 4χρονο αγο­ρά­κι του  πάνω στο κρε­βά­τι του και ύστε­ρα έδω­σε τέλος στην ζωή του με το ίδιο όπλο, ακρι­βώς δίπλα του.

Ο πρώ­τος άνθρω­πος που αντί­κρι­σε το απο­τρό­παιο θέα­μα ήταν η μητέ­ρα του παιδιού.

Περί­που στις 09.00 χθες το πρωί η πρώ­ην σύζυ­γος του 27χρονου και μητέ­ρα του παι­διού, 21 ετών, Ρομά, πήγε στο σπί­τι με την αδελ­φή της επει­δή δεν απα­ντού­σαν στο τηλέ­φω­νο. Η 21χρονη ήρθε αντι­μέ­τω­πη με το απο­τρό­παιο θέα­μα του νεκρού παι­διού της και σε κατά­στα­ση σοκ άρχι­σε να φωνάζει.

Αμέ­σως οι γεί­το­νες έσπευ­σαν να δουν τι συμ­βαί­νει και ειδο­ποί­η­σαν την Αστυνομία.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων