- Διαφήμιση -

Ξεχάστε όσα ξέρατε στα αεροδρόμια: Δείτε τι αλλάζει

Πιο αυστηροί οι αστυνομικοί έλεγχοι στα ελληνικά αεροδρόμια.

Σε εφαρ­μο­γή τίθε­ται από τις 7 Απρι­λί­ου ο Ευρω­παϊ­κός Κανο­νι­σμός 458/2017, σύμ­φω­να με τον οποίο θα διε­ξά­γο­νται δια­βα­τη­ρια­κοί έλεγ­χοι και έλεγ­χοι δια­σταύ­ρω­σης στοι­χεί­ων ταυ­το­τή­των, με χρή­ση βάσης δεδο­μέ­νων σε όλους τους Ευρω­παί­ους πολί­τες που ταξι­δεύ­ουν προς και από χώρες, οι οποί­ες δεν είναι μέλη της Συν­θή­κης Σένγκεν.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η Ελλά­δα μαζί με την Ιτα­λία και την Λιθουα­νία ήταν οι χώρες που έλα­βαν την τελευ­ταία παράταση.

Οι επι­βά­τες που ταξι­δεύ­ουν σε χώρες που δεν είναι μέλη της Συν­θή­κης Σέν­γκεν, παρα­κα­λού­νται για την έγκαι­ρη προ­σέ­λευ­σή τους στο δια­βα­τη­ρια­κό έλεγ­χο, ο οποί­ος διε­νερ­γεί­ται από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, προ­κει­μέ­νου να μην αυξη­θεί ο χρό­νος ανα­μο­νής τους. Επι­πρό­σθε­τα, για την επι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών ελέγ­χου οι αρμό­διες Αρχές συνι­στούν προς τους ταξι­διώ­τες τη χρή­ση δια­βα­τη­ρί­ου ένα­ντι της Αστυ­νο­μι­κής Ταυτότητας.

Ήδη, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του metaforespress.gr, η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία ενί­σχυ­σε το αρμό­διο σώμα στο αερο­δρό­μιο «Ελ. Βενι­ζέ­λος», ενώ σε βελ­τιω­τι­κές παρεμ­βά­σεις, σε επί­πε­δο εξο­πλι­σμού και υπη­ρε­σιών, προ­χώ­ρη­σε και το αερο­δρό­μιο της Αθή­νας, προ­κει­μέ­νου να μην σημειω­θούν μεγά­λες ουρές, κυρί­ως, στις ανα­χω­ρή­σεις.

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες απο την πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων