Συνε­λή­φθη­σαν πέντε μέλη σπεί­ρας ανη­λί­κων που διέ­πρατ­ταν ληστεί­ες στο Χαλάν­δρι, ενώ ανα­ζη­τού­νται οι συνερ­γοί τους.

Οι ανή­λι­κοι δρά­στες συνε­λή­φθη­σαν, από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής, σε συνερ­γα­σία με αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Χαλαν­δρί­ου, της Ομά­δας Πρό­λη­ψης και Κατα­στο­λής Εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας και της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νο­μι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων, μέσα σε καταυ­λι­σμό στο Χαλάνδρι.

Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε ποι­νι­κή δικο­γρα­φία, για τα αδι­κή­μα­τα της σύστα­σης και συμ­με­το­χής σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, ληστειών κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, για παρά­βα­ση του νόμου περί όπλων καθώς και για παρά­βα­ση του νόμου περί απο­δει­κτι­κής ισχύ­ος των δελ­τί­ων ταυ­τό­τη­τας. Επι­πλέ­ον, συνε­λή­φθη­σαν ένας 36χρονος και ένας 49χρονος, γονείς δύο εκ των συλ­λη­φθέ­ντων, για παρα­μέ­λη­ση επο­πτεί­ας ανηλίκων.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, τα μέλη της οργά­νω­σης κυρί­ως νυχτε­ρι­νές ώρες έστη­ναν ενέ­δρα ομα­δι­κά σε διά­φο­ρα σημεία της περιο­χής και μόλις εντό­πι­ζαν τα υπο­ψή­φια θύμα­τα τους, κυρί­ως αλλο­δα­πούς, τους έκα­ναν επί­θε­ση αιφ­νι­δια­στι­κά και με χρή­ση σωμα­τι­κής βίας τους αφαι­ρού­σαν κινη­τά τηλέ­φω­να, χρή­μα­τα και προ­σω­πι­κά έγγρα­φα. Στη συνέ­χεια διέ­φευ­γαν στον καταυλισμό.

Παράλ­λη­λα, οι δρά­στες έκα­ναν τηλε­φω­νι­κές παραγ­γε­λί­ες φαγη­τού από εστια­τό­ρια της ευρύ­τε­ρης περιο­χής και επέ­λε­γαν ως σημεία παρά­δο­σης τις εισό­δους του καταυ­λι­σμού. Στη συνέ­χεια και με την εμφά­νι­ση του δια­νο­μέα, τον ακι­νη­το­ποιού­σαν και του αφαι­ρού­σαν τις εισπρά­ξεις, τις παραγ­γε­λί­ες και το κινη­τό του τηλέφωνο.

Από την μέχρι στιγ­μής έρευ­να, έχουν εξι­χνια­στεί 14 περι­πτώ­σεις ληστειών. Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ενώ ερευ­νά­ται η συμ­με­το­χή τους και σε άλλες αξιό­ποι­νες πράξεις.