- Διαφήμιση -

Χαλάνδρι: Η άγρια δολοφονία… άργησε κάποια χρόνια; Το έγκλημα στον Νέο Κόσμο που “μπλέκει” την υπόθεση

Γρίφος για... γερούς λύτες η υπόθεση του 64χρονου που βρέθηκε νεκρός στο Χαλάνδρι. Η δολοφονία στον Νέο Κόσμο το 2003 που μπλέκει κι άλλο την κατάσταση. Ζητούσε προστασία από την αστυνομία καθώς φοβόταν για τη ζωή του το θύμα.

Σε θρί­λερ εξε­λίσ­σε­ται η υπό­θε­ση της άγριας δολο­φο­νί­ας του 64χρονου μεσί­τη στο Χαλάν­δρι, καθώς το παρελ­θόν του συγκε­κρι­μέ­νου ανθρώ­που απο­τε­λεί ένα μυστή­ριο… για δυνα­τούς λύτες.

Ήδη οι έμπει­ροι Αστυ­νο­μι­κοί τις Ασφά­λειας Αττι­κής έχουν ρίξει στο «τρα­πέ­ζι» των ερευ­νών μια παλιά δολο­φο­νία, που φέρε­ται να έχει έμμε­ση σχέ­ση με το πτώ­μα του Χαλανδρίου.

Η δολο­φο­νία στον Νέο Κόσμο

Ανα­ζη­τώ­ντας στοι­χεία για το παρελ­θόν του 64χρονου έπε­σαν επά­νω σε μια δολο­φο­νία που είχε σημειω­θεί το 2003 στο Νέο Κόσμο, με θύμα έναν ιδιο­κτή­τη πρα­κτο­ρεί­ου ΟΠΑΠ.

Εκεί­νη την επο­χή στον ίδιο δρό­μο δια­τη­ρού­σε επί­σης πρα­κτο­ρείο ο 64χρονος μεσί­της, οποί­ος όμως έπει­τα από αυτή την δολο­φο­νία είχε θορυ­βη­θεί, είχε κλεί­σει άρον άρον το πρα­κτο­ρείο και είχε εξα­φα­νι­στεί από την περιο­χή, χρω­στώ­ντας μάλι­στα ενοί­κια στην ιδιο­κτή­τρια του ακινήτου.

Ένα, ενά­μι­ση χρό­νο έπει­τα από αυτή την δολο­φο­νία, ο ίδιος άνθρω­πος ζητού­σε από την Αστυ­νο­μία προ­στα­σία λόγω της δολο­φο­νί­ας που είχε σημειω­θεί στο Ν. Κόσμο, καθώς ο ίδιος είχε ανοί­ξει άλλο πρα­κτο­ρείο ΟΠΑΠ αυτή την φορά στο Λαγονήσι !!!

Κι αυτό για­τί για την δολο­φο­νία του άτυ­χου ιδιο­κτή­τη πρα­κτο­ρεί­ου ΟΠΑΝ στο Νέο Κόσμο, ακου­γό­ταν πως επρό­κει­το για εκτέ­λε­ση και μάλι­στα για λάθος εκτέ­λε­ση, καθώς ο οπλο­φό­ρος ήθε­λε να μπει σε άλλο πρα­κτο­ρείο. Τελι­κά τι είχε συμβεί;

Το… μπέρδεμα

Στης 16/08/03, στην οδό Ηλία Ηλιού 65 στο Ν. Κόσμο, εισβά­λει απο­γευ­μα­τι­νές ώρες ένας ένο­πλος και χωρίς να πει κάποια κου­βέ­ντα στον ιδιο­κτή­τη των πυρο­βο­λεί και εξαφανίζεται.

Αρχι­κά είχε γίνει λόγος για ληστεία, πλην όμως είχε δια­πι­στω­θεί πως ο δρά­στης, όχι μόνο δεν ζήτη­σε τίπο­τε από τον ιδιο­κτή­τη, αλλά έφυ­γε χωρίς να πάρει το παραμικρό.

Έκτο­τε άρχι­σαν να κυκλο­φο­ρούν φήμες, πως ο εκτε­λε­στής είχε κάνει λάθος και ήθε­λε να βγά­λει από την μέση άλλο άνθρω­πο, επί­σης πρά­κτο­ρα του ΟΠΑΠ

Η προ­έ­κτα­ση της Ηλία Ηλί­ου ονο­μά­ζε­ται Μάχης Ανα­λά­των και στο αριθ­μό 65 δια­τη­ρού­σε το πρα­κτο­ρείο του ο 64χρονος που βρέ­θη­κε νεκρός στο Χαλάν­δρι. Όπως προ­α­να­φέ­ρα­με μετά την δολο­φο­νία, έκλει­σε το δικό του πρα­κτο­ρείο που βρί­σκο­νταν μολις 500 μέτρα μακριά από το πρα­κτο­ρείο του θύμα­τος και έφυ­γε για το Λαγονήσι.

Θα μπο­ρού­σε λοι­πόν κάποιος να υπο­θέ­σει πως ο δολο­φό­νος ήθε­λα να μπει… στο δικό του πρα­κτο­ρείο και όχι σε αυτό που μπήκε.

Η εταιρεία με τις… «μαϊμούδες»

Παράλ­λη­λα την ίδια επο­χή, ο ίδιος άνθρω­πος φέρε­ται να είχε δημιουρ­γή­σει μια εται­ρεία με χρο­νο­μί­σθω­σεις που ενοι­κί­α­ζε «μαϊ­μού» εξο­χι­κές κατοι­κί­ες, πλην όμως ποτέ η Αστυ­νο­μία δεν είχε την παρα­μι­κρή καταγ­γε­λία για τέτοιου είδους απάτες.

Όσον αφο­ρά στην δολο­φο­νία του πρά­κτο­ρα στο Ν. Κόσμο, λίγους μήνες μετά είχε συλ­λη­φθεί ένας Αλβα­νός υπή­κο­ος, ο οποί­ος με το ίδιο όπλο είχε πυρο­βο­λή­σει μήνες πριν τον αδελ­φό ενός επι­κίν­δυ­νου Αλβα­νού κακοποιού.

Ο συγκε­κρι­μέ­νος άνθρω­πος δέχθη­κε στην απο­λο­γία του πως είχε τραυ­μα­τί­σει τον αδελ­φό του συμπα­τριώ­τη του, για την δολο­φο­νία του άτυ­χου  στον Ν. Κόσμο όμως αρνού­νταν τα πάντα, λέγο­ντας πως το όπλο ο ίδιος το είχε πετά­ξει και την επο­χή που έγι­νε το περι­στα­τι­κό αυτός ήταν στην Τρί­πο­λη και δού­λευε σε μια οικο­δο­μή μαζί με συγ­γε­νι­κό του πρόσωπο.

Οι έμπει­ροι ερευ­νη­τές τις Ασφά­λειας όλα αυτά τα περί­ερ­γα που άλλω­στε απο­τε­λούν έναν δυσε­πί­λυ­το γρί­φο για δυνα­τούς λύτες τα έχουν βάλει στο τρα­πέ­ζι των ερευ­νών και τα εξε­τά­ζουν ενδελεχώς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ

 

Πηγή http://www.lamiareport.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων