- Διαφήμιση -

Αυτοδιοικητικές εκλογές — Βόρεια Προάστια Αθηνών: Όλα τα ονόματα των υποψηφίων σε 12 Δήμους

Αρκετές υποψηφιότητες συναντάμε στα Βόρεια Προάστια της Αττικής. Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από τον Κεντροδεξιό χώρο.

Οι περισ­σό­τε­ροι νυν δήμαρ­χοι θα διεκ­δι­κή­σουν εκ νέου ακό­μα μια θητεία στον δημαρ­χια­κό θώκο. Το κύριο γεγο­νός που βοη­θά­ει γενι­κώς τις πολ­λές υπο­ψη­φιό­τη­τες είναι το νέο ανα­λο­γι­κό σύστη­μα, καθώς με τα νέα δεδο­μέ­να ένας συν­δυα­σμός μπο­ρεί πολύ πιο εύκο­λα από ό,τι στο παρελ­θόν να ανα­δει­χθεί σε ρυθ­μι­στι­κό παρά­γο­ντα των δημο­τι­κών εξελίξεων.

Δήμος Αγί­ας Παρασκευής

Μια νέα θητεία θα διεκ­δι­κή­σει κατε­βαί­νο­ντας εκ νέου ως υπο­ψή­φιος ο νυν δήμαρ­χος της πόλης, Γιάν­νης Στα­θό­που­λος, ο οποί­ος έχει την στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον χώρο της ΝΔ τα πράγ­μα­τα περι­πλέ­κο­νται καθώς υπάρ­χουν τέσ­σε­ρις υπο­ψή­φιοι που όλοι τους είναι ενερ­γά μέλη του κόμ­μα­τος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης και λίγο-πολύ θα απευ­θυν­θούν στον ίδιο χώρο. Αρχι­κά, ο πρώ­ην δήμαρ­χος Βασί­λης Ζορ­μπάς που εκτι­μά ότι κατε­βαί­νει με αξιώ­σεις για να επα­νέλ­θει στην διοί­κη­ση του Δήμου. Επι­πλέ­ον, από τον ίδιο χώρο προ­έρ­χε­ται ο Κων­στα­ντί­νος Τσια­μπάς, πρώ­ην αντι­δή­μαρ­χος του κ. Ζορ­μπά, ενώ ο Αλέ­ξαν­δρος Μου­στό­γιαν­νης ναι μεν θεω­ρεί­ται ότι θα αλιεύ­σει και στον Κεντρώο χώρο, αλλά ο τρό­πος που πολι­τεύ­ε­ται δεί­χνει ότι ενδια­φέ­ρε­ται περισ­σό­τε­ρο να συγκε­ντρώ­σει ψήφους από τον συντη­ρη­τι­κό χώρο. Η «γαλά­ζια» τετρά­δα συμπλη­ρώ­νε­ται από τον από­στρα­το Γιώρ­γο Οικο­νό­μου, που κατε­βαί­νει για πρώ­τη φορά υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος. Το ΚΙΝΑΛ στη­ρί­ζει τον συν­δυα­σμό «Αλλά­ζου­με» του Γιάν­νη Μυλω­νά­κη, ενώ από τον ίδιο χώρο κυρί­ως ανα­μέ­νε­ται να συγκε­ντρώ­σει ψήφους ο Φώτης Αλε­ξό­που­λος. Ο εν ενερ­γεία δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Γιάν­νης Καρα­τζάς είναι η επι­λο­γή του ΚΚΕ για την ηγε­σία του ψηφο­δελ­τί­ου της Λαϊ­κής Συσπείρωσης.

Δήμος Αμα­ρου­σί­ου

Η αλλα­γή δημάρ­χου είναι το μόνο δεδο­μέ­νο στην περί­πτω­ση του Αμα­ρου­σί­ου. Ο σημε­ρι­νός δήμαρ­χος, Γιώρ­γος Πατού­λης, διεκ­δι­κεί την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και ο υπο­ψή­φιος στον οποίο έχει αφή­σει το «δαχτυ­λί­δι» δεν είναι άλλος από τον πρώ­ην στε­νό συνερ­γά­τη του πρώ­ην προ­έ­δρου της ΝΔ, Ευ. Μεϊ­μα­ρά­κη, Θεό­δω­ρος Αμπα­τζό­γλου, τον οποίο άλλω­στε και ο πρό­ε­δρος της ΚΕΔΕ στή­ρι­ξε ακό­μη και στην περί­πτω­ση της από­πει­ρας της συζύ­γου του, Μαρί­νας Πατού­λη, να κατέ­βει για τον Δήμο. Αντί­πα­λον δέος ο Γιώρ­γος Καρα­μέ­ρος, σημε­ρι­νός αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Βόρειου Τομέα Αττι­κής, που έχει συγκρο­τή­σει ένα συν­δυα­σμό που κινεί­ται μετα­ξύ Κεντρο­α­ρι­στε­ράς, Αρι­στε­ράς και Οικο­λο­γί­ας και βεβαί­ως έχει και την στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ. Τη στιγ­μή που ο ίδιος εμφα­νί­ζε­ται να συσπει­ρώ­νει ένα ευρύ προ­ο­δευ­τι­κό μέτω­πο, ο χώρος της Δεξιάς πολύ πιθα­νό να μοι­ρα­στεί μετα­ξύ τριών ‑αυτήν την στιγ­μή- υπο­ψη­φί­ων, καθώς πέρα από τον κ. Αμπα­τζό­γλου, θα απευ­θυν­θούν στα Νεο­δη­μο­κρα­τι­κά ακρο­α­τή­ρια τόσο ο Πανα­γιώ­της Βρα­χνός όσο και ο Γιάν­νης Νικο­λα­ρά­κος, επί­σης υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι και οι δύο. Σε αρι­στε­ρά ακρο­α­τή­ρια θα απευ­θυν­θεί ο Λευ­τέ­ρης Μαγιά­κης που κατε­βαί­νει ξανά υπο­ψή­φιος, έχο­ντας στις επι­κεί­με­νες εκλο­γές την στή­ρι­ξη της ΛΑΕ. Εκ νέου υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με το ψηφο­δέλ­τιο της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης του ΚΚΕ θα είναι ο Θανά­σης Φωτό­που­λος, ενώ πολύ πιθα­νό είναι να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα και ο Δορύ­λα­ος Κλα­πά­κης. Εκτός απρο­ό­πτου άλλη μια συμ­με­το­χή στις εκλο­γές για τον Δήμο Αμα­ρου­σί­ου θα κατα­γρά­ψει και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Δήμος Βρι­λησ­σί­ων

Ευνοϊ­κά θεω­ρούν κάποιοι ότι ξεκί­νη­σε η προ­ε­κλο­γι­κή μάχη για τον σημε­ρι­νό δήμαρ­χο. Ο Ξένος Μανια­το­γιάν­νης, που κατε­βαί­νει με έναν ανε­ξάρ­τη­το συν­δυα­σμό αλλά η υπο­ψη­φιό­τη­τά για μια δεύ­τε­ρη θητεία στη­ρί­ζε­ται και από τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέ­πει προς… τα Δεξιά του να ερί­ζουν δύο πρώ­ην δήμαρ­χοι που στο παρελ­θόν είχαν συνερ­γα­στεί στην ίδια παρά­τα­ξη. Ο πρώ­ην υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Αργύ­ρης Ντι­νό­που­λος επι­στρέ­φει στην Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση με και­νού­ρια παρά­τα­ξη αλλά και με τη στή­ρι­ξη της ΝΔ, έχο­ντας απέ­να­ντί του τον νεα­ρό και επί­σης Νεο­δη­μο­κρά­τη Γιάν­νη Πισι­μί­ση, που κατε­βαί­νει επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης που ηγεί­το στο παρελ­θόν ο κ. Ντι­νό­που­λος αλλά και ο πρώ­ην δήμαρ­χος Κώστας Ιωαν­νί­δης που είναι ανα­φαν­δόν υπέρ της υπο­ψη­φιό­τη­τας Πισι­μί­ση. Παράλ­λη­λα, από τους δύο συγκε­κρι­μέ­νους υπο­ψη­φί­ους εκτι­μά­ται ότι θα απο­σπά­σει ψήφους ο Κώστας Παπα­σπη­λί­ου. Ναι μεν θεω­ρεί­ται ότι έχει πιο κεντρώο προ­φίλ, αλλά ορι­σμέ­νες «κακές» γλώσ­σες λένε ότι στη­ρί­ζε­ται από υψη­λό­βαθ­μα στε­λέ­χη της ΝΔ. Υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος επι­κε­φα­λής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης κατε­βαί­νει εκ νέου ο Βασί­λης Βήτ­τος.

Δήμος Ηρα­κλεί­ου

Στο Ηρά­κλειο ο νυν δήμαρ­χος Νίκος Μπά­μπα­λος, θα είναι και πάλι υπο­ψή­φιος, προ­σπα­θώ­ντας να εξα­σφα­λί­σει άλλη μια θητεία στον δήμο, προ­ερ­χό­με­νος από το ΠΑΣΟΚ. Υπο­ψή­φιοι από τον κεντρο­δε­ξιό χώρο θα είναι ο Γιώρ­γος Παπα­δη­μη­τρί­ου και ο πρώ­ην δήμαρ­χος Παντε­λής Βλασ­σό­που­λος, ο οποί­ος έχει εκφρά­σει την πρό­θε­ση να είναι εκ νέου υπο­ψή­φιος αφού είχε προ­σπα­θή­σει και στις προη­γού­με­νες δημο­τι­κές εκλο­γές . Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στη­ρί­ξει την υπο­ψη­φιό­τη­τα της Αιμι­λί­ας Τζί­βα. Από το ΚΚΕ υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος θα είναι ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Γιώρ­γος Ζαχάρος.

Δήμος Κηφι­σιάς

Όχι ένα, ούτε δύο αλλά δέκα ονό­μα­τα όλα προ­ερ­χό­με­να από τον χώρο της ΝΔ, περι­λαμ­βά­νο­νται στις προ­ε­κλο­γι­κές συζη­τή­σεις για τον Δήμο Κηφι­σιάς, όπου ο… συνω­στι­σμός των «γαλά­ζιων» υπο­ψη­φί­ων δημάρ­χων δεν έχει προη­γού­με­νο. Ωστό­σο, είναι ξεκά­θα­ρα τα δύο «φαβο­ρί». Πρό­κει­ται για τον νυν δήμαρ­χο, Γιώρ­γο Θωμά­κο, που το 2014 έκα­νε μια εντυ­πω­σια­κή ανα­τρο­πή μετα­ξύ πρώ­του και δεύ­τε­ρου εκλο­γι­κό γύρο, παίρ­νο­ντας τον Δήμο από το Νίκο Χιω­τά­κη που κατε­βαί­νει ξανά υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος θέλο­ντας να πάρει τη «ρεβάνς». Οι δυο τους είναι αυτοί που κατε­βαί­νουν με τις μεγα­λύ­τε­ρες αξιώ­σεις. Όμως, έχουν απώ­λειες από τις παρα­τά­ξεις τους καθώς πολ­λά μέχρι πρό­τι­νος μέλη τους έχουν εκφρά­σει ενδια­φέ­ρον να είναι υπο­ψή­φιοι ή έχουν ανα­κοι­νώ­σει επι­σή­μως τις υπο­ψη­φιό­τη­τές τους. Μία από αυτές τις περι­πτώ­σεις είναι η πρώ­ην πλέ­ον πρό­ε­δρος του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Σάντυ Πατρι­νού – Ντελ Τόρο. Επι­πλέ­ον δύο πρώ­ην αντι­δή­μαρ­χοι της διοί­κη­σης Θωμά­κου, οι Δημή­τρης Λια­νός και Χρή­στος Καλός, ανα­κοί­νω­σαν ότι και οι ίδιοι θα επι­χει­ρή­σουν να δια­δε­χτούν τον δήμαρ­χο. Από την παρά­τα­ξη Χιω­τά­κη υπάρ­χουν τα ονό­μα­τα των Βασί­λη Βάρ­σου (επί­σης πρώ­ην δήμαρ­χος), Μανώ­λη Κουρ­μα­διά, Γιώρ­γου Παπα­δό­που­λου και Αλέ­ξη Μακρή. Τη «δεκά­δα» συμπλη­ρώ­νει ο Νίκος Ανα­γνω­στά­τος. Πολύ πιθα­νό υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος υπο­στη­ρι­ζό­με­νος από τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο Πανα­γιώ­της Κανα­κά­κης. Επι­κε­φα­λής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος είναι ο ο 31χρονος Αντώ­νης Μήλας, που είναι εν ενερ­γεία δημο­τι­κός σύμβουλος.

Δήμος Λυκό­βρυ­σης-Πεύ­κης

Στον Δήμο Λυκό­βρυ­σης – Πεύ­κης, υπο­ψή­φιος θα είναι εκ νέου ο νυν δήμαρ­χος Ανα­στά­σιος Μαυ­ρί­δης, ο οποί­ος προ­έρ­χε­ται από την ΝΔ και έχει καλές σχέ­σεις με τον πρώ­ην υπουρ­γό της Ν.Δ. Μιλ­τιά­δη Βαρβιτσιώτη.Επίσης ο  Γιάν­νης Θεο­δω­ρα­κό­που­λος ανα­κοί­νω­σε και επί­ση­μα την κάθο­δό του στις δημο­τι­κές εκλο­γές κατά τη διάρ­κεια της κοπής της πίτας της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, της μεγα­λύ­τε­ρης παρά­τα­ξης της μειο­ψη­φί­ας. Τον δήμο θα διεκ­δι­κή­σει επί­σης και ο Μάριος Ψυχά­λης , ο οποί­ος είναι επι­κε­φα­λής μιας κίνη­σης νέων προ­σώ­πων και προ­έρ­χε­ται  από το ΠΑΣΟΚ. Ένας ακό­μα υπο­ψή­φιος για τον δήμο Λυκό­βρυ­σης-Πεύ­κης θα είναι ο Πανα­γιώ­της Ιωάν­νου, ο οποί­ος έχει δια­τε­λέ­σει επί σει­ρά ετών δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στον δήμο Πεύ­κης. Ο 35χρονος Άρης Κυρια­κί­δης, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος του δήμου θα είναι ο υπο­ψή­φιος του ΚΚΕ.

Δήμος Μετα­μορ­φώ­σε­ως

Αμφίρ­ρο­πο ντέρ­μπι ανα­μέ­νε­ται στις προ­σε­χείς εκλο­γές στον Δήμο Μετα­μόρ­φω­σης, όπου τρεις παρα­τά­ξεις διεκ­δι­κούν με αξιώ­σεις την είσο­δό τους στον δεύ­τε­ρο γύρο. Ο νυν δήμαρ­χος, Μιλ­τιά­δης Καρ­πέ­τας, με κεντρώο παρελ­θόν και τη στή­ρι­ξη του ΚΙΝΑΛ, αλλά με… «φιλο­Μη­τσο­τα­κι­κές» και αντι-ΣΥΡΙ­ΖΑ τάσεις, ξανα­κα­τε­βαί­νει υπο­ψή­φιος, ωστό­σο ολο­κλη­ρώ­νει τη 2η θητεία του με πτω­τι­κές τάσεις. Από τη ΝΔ προ­έρ­χε­ται ο Στρά­τος Σαρα­ού­δας, ο οποί­ος στις προη­γού­με­νες εκλο­γές κατήλ­θε απέ­να­ντι στον πρώ­ην δήμαρ­χο Δημή­τρη Τζί­τζι­φα, από τον οποίο ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­κε το 2011 και στον δεύ­τε­ρο γύρο των εκλο­γών του 2014 είχε στη­ρί­ξει τον Καρ­πέ­τα και όχι τον πρώ­ην επι­κε­φα­λής του. Στον χώρο της ευρύ­τε­ρης Κεντρο­α­ρι­στε­ράς κινεί­ται η Συμ­μα­χία Πολι­τών με υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο τον Βασί­λη Καρα­βά­κο. Υπο­ψη­φιό­τη­τες με μικρό­τε­ρη δυνα­μι­κή από τις τρεις παρα­πά­νω, θεω­ρού­νται αυτές των Σάβ­βα Νάνου που προ­έρ­χε­ται από τη ΝΔ και του Πανα­γιώ­τη Μακρί­δη από το ΚΚΕ και τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, ο οποί­ος κατε­βαί­νει για πρώ­τη φορά υπο­ψή­φιος δήμαρχο.

Δήμος Νέας Ιωνίας

Μπο­ρεί σε κεντρι­κό επί­πε­δο ΝΔ και ΚΙΝΑΛ να εμφα­νί­ζο­νται να συμ­φω­νούν στην στή­ρι­ξη του υπο­ψή­φιου δημάρ­χου  Πανα­γιώ­τη Μανού­ρη, όμως αυτό δεν… χωνεύ­τη­κε εύκο­λα από την τοπι­κή Δεξιά. Και αυτό για­τί ο κ. Μανού­ρης έχει μεγά­λο παρελ­θόν στο ΠΑΣΟΚ και μεγά­λο κομ­μά­τι της τοπι­κή Δεξιά δεν προ­τί­θε­ται σε καμία περί­πτω­ση να δεχθεί να την εκπρο­σω­πή­σει ο συγκε­κρι­μέ­νος υπο­ψή­φιος. Με αυτό το δεδο­μέ­νο, το συγκε­κρι­μέ­νο ακρο­α­τή­ριο ανα­μέ­νε­ται να εκφρά­σει ο Νίκος Κου­κου­λά­ρης, που υπήρ­ξε υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος και το 2010 και κατε­βαί­νει στην εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση με ένα αμι­γώς Κεντρο­δε­ξιό προ­φίλ και έναν συν­δυα­σμό που θα επι­χει­ρή­σει να του προσ­δώ­σει πολυ­συλ­λε­κτι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, αν και είναι σαφές ότι θα κυριαρ­χή­σει το δεξιό στοι­χείο. Πάντως είναι σαφές ότι στον Κεντρώο χώρο θα επι­κε­ντρω­θούν προ­κει­μέ­νου να συγκε­ντρώ­σει ψήφους η Δέσποι­νας Θωμα­ΐ­δου. Ωστό­σο, ανοίγ­μα­τα προς τον προ­ο­δευ­τι­κό χώρο θα κάνει και ο σημε­ρι­νός δήμαρ­χος, Ηρα­κλής Γκό­τσης, που θα απο­τε­λέ­σει μια ξεκά­θα­ρη επι­λο­γή για τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, έχο­ντας τη δηλω­μέ­νη στή­ρι­ξη του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος στην προ­σπά­θειά του να επα­νε­κλε­γεί σε μια τρί­τη θητεία. Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση του ΚΚΕ, που στον συγκε­κρι­μέ­νο Δήμο κατα­γρά­φει ανελ­λι­πώς διψή­φια ποσο­στά, θα κατέ­βει με νέο υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο στο ψηφο­δέλ­τιό της, τον Κώστα Κατι­μερ­τζό­γλου. Δεδο­μέ­νη πρέ­πει να θεω­ρεί­ται και η κάθο­δος ενός ψηφο­δελ­τί­ου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Δήμος Παπά­γου-Χολαρ­γού

Καθώς πρό­κει­ται για έναν «κάστρο» της ΝΔ, δεν εκπλήσ­σει πολ­λούς το γεγο­νός ότι οι υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι Παπά­γου – Χολαρ­γού που προ­έρ­χο­νται από τη ΝΔ είναι και οι περισ­σό­τε­ροι από κάθε άλλο πολι­τι­κό χώρο. Ο Ηλί­ας Απο­στο­λό­που­λος θα επι­χει­ρή­σει να επα­νε­κλε­γεί για δεύ­τε­ρη θητεία αλλά θα βρει απέ­να­ντι του ακό­μη δύο υπο­ψη­φί­ους που προ­έρ­χο­νται από τον χώρο του κόμ­μα­τος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης. Πρό­κει­ται για τους Κώστα Τίγκα, που είχε κατέ­βει και το 2014, αλλά και τον Δημή­τρη Τού­του­ζα, γιο του γνω­στού καρ­διο­λό­γου ο οποί­ος θεω­ρεί­ται ότι θα συσπει­ρώ­σει το πιο κεντρώο και φιλε­λεύ­θε­ρο κομ­μά­τι της ΝΔ. Με δια­κρι­τές δια­φο­ρές σε σύγκρι­ση τους τρεις παρα­πά­νω οι υπό­λοι­πες υπο­ψη­φιό­τη­τες. Ο ευρύ­τε­ρα γνω­στός ως πρό­ε­δρος των Για­τρών του Κόσμου και ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λής στην περιο­χή του Χολαρ­γού όπου ζει πάρα πολ­λά χρό­νια, Νική­τας Κανά­κης, θα επι­χει­ρή­σει να φέρει τον Δήμο σε μια προ­ο­δευ­τι­κή διοί­κη­ση κατε­βαί­νο­ντας με έναν πολυ­συλ­λε­κτι­κό συν­δυα­σμό που έχει παράλ­λη­λα την στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος θεω­ρεί­ται ότι θα συσπει­ρώ­σει και τους υπο­στη­ρι­κτές του ΚΙΝΑΛ. Υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με το ΚΚΕ και την Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση είναι ο 37χρονος οικο­νο­μο­λό­γος Αντώ­νης Ρεκλείτης.

Δήμος Πεντέ­λης

Στον Δήμο Πεντέ­λης εκ νέου υπο­ψή­φιος θα είναι ο νυν δήμαρ­χος Δημή­τρης Στέρ­γιου-Καψά­λης , ως ανε­ξάρ­τη­τος, με τον συν­δυα­σμό «Δημο­τι­κή Συμ­μα­χία». Υπο­ψη­φιό­τη­τα φαί­νε­ται πως θα θέσει και ο στε­νός συνερ­γά­της του μέχρι τώρα Λευ­τέ­ρης Κου­του­λά­κος, ενώ ο Αντώ­νης Φει­δο­πιά­στης φαί­νε­ται πως θα υπο­στη­ρι­χτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπο­ψη­φιό­τη­τα για τη δημαρ­χία έχει θέσει με τη δημο­τι­κή παρά­τα­ξη «Συμπο­λι­τεία» η Δήμη­τρα Κεχα­γιά. Επί­σης, από το ΚΚΕ υπο­ψή­φιος θα είναι ο Πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του ΟΤΑ Αττι­κής και οργα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της ΠΟΕ – ΟΤΑ, Σπύ­ρος Κων­στα­ντάς.

Δήμος Φιλο­θέ­ης-Ψυχι­κού

Στον Δήμο Φιλο­θέ­ης-Ψυχι­κού το μόνο σίγου­ρο είναι ότι ο νυν δήμαρ­χος Παντε­λής Ξυρι­δά­κης, ο οποί­ος προ­έρ­χε­ται από τη Ν.Δ. θα είναι εκ νέου υπο­ψή­φιος και θεω­ρεί­ται το φαβο­ρί­της μονο­μα­χί­ας. Επί­σης από τον κεντρο­δε­ξιό χώρο και συγκε­κρι­μέ­να από την ΝΔ υπο­ψή­φιος θα είναι και ο Δημή­τρης Γαλα­νά­κης. Συνε­χι­στής της Παρά­τα­ξης του Δημή­τρη Μανα­ού «Δημαρ­χία Πολι­τών», εκλέ­χτη­κε ο Νίκος Κανελ­λά­κης ο οποί­ος θα είναι υπο­ψή­φιος. Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΙΝΑΛ βρί­σκο­νται σε δια­βου­λεύ­σεις για πιθα­νούς υπο­ψη­φί­ους, καθώς αμφό­τε­ροι επι­θυ­μούν να εκπρο­σω­πη­θούν στη μάχη. Στην μάχη από το ΚΚΕ θα ριχτεί ο Ιωάν­νης Καβα­λά­ρης, ο οποί­ος είναι τα τελευ­ταία 8 χρό­νια δημο­τι­κός σύμβουλος.

Δήμος Χαλαν­δρί­ου

Στο Χαλάν­δρι υπο­ψή­φιος ο οποί­ος θα στη­ρι­χθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκ νέου ο νυν δήμαρ­χος Σίμος Ρούσ­σος, ενώ από την Ν.Δ. συζη­τεί­ται η στή­ρι­ξη του πρώ­ην δημάρ­χου Γιώρ­γου Κου­ρά­ση, ο οποί­ος σκέ­φτε­ται να διεκ­δι­κή­σει και πάλι τη δημαρ­χία ή του πρώ­ην αντι­δη­μάρ­χου του κ. Κου­ρά­ση, Μάνου Κρα­νί­δη. Το ΚΙΝΑΛ στη­ρί­ζει και πάλι τον Γιώρ­γο Θωμα, ενώ δεν είναι ακό­μα γνω­στό εάν ο προ­ερ­χό­με­νος από το ΠΑΣΟΚ Στά­θης Ανδρε­ό­που­λος θα είναι υπο­ψή­φιος ξανά στον δήμο. Εκ νέου υπο­ψή­φια από το ΚΚΕ θα είναι η Λού­λα Καρα­τζά.

 

Πηγή http://www.aftodioikisi.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων