- Διαφήμιση -

Κάδοι Κομποστοποίησης στα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας.

Στο πλαί­σιο της περι­βαλ­λο­ντι­κής εκπαί­δευ­σης της σχο­λι­κής κοι­νό­τη­τας ο Δήμος Γαλα­τσί­ου, και συγκε­κρι­μέ­να το Τμή­μα Παι­δεί­ας του, προ­μη­θεύ­τη­κε κάδους κομπο­στο­ποί­η­σης, προ­κει­μέ­νου οι μαθη­τές να γνω­ρί­σουν μέσα από μια βιω­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία τα οφέ­λη της ανα­κύ­κλω­σης και της κυκλι­κής οικονομίας.
Στον κάδο κομπο­στο­ποί­η­σης συλ­λέ­γο­νται οργα­νι­κά υπο­λείμ­μα­τα όπως λαχα­νι­κά, χορ­τα­ρι­κά, υπο­λείμ­μα­τα φρού­των, ξερά φύλ­λα, στά­χτη από τζά­κι, πριο­νί­δι… Μετά από κάποιο χρο­νι­κό διά­στη­μα με τη βοή­θεια της φύσης (σκου­λή­κια και μικρο­ορ­γα­νι­σμοί) μέσω βιο­λο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας και μερι­κής απο­σύν­θε­σης, τα οργα­νι­κά υπο­λείμ­μα­τα μετα­τρέ­πο­νται σε ένα πλού­σιο οργα­νι­κό φυσι­κό μίγ­μα (κομπόστ) που χρη­σι­μεύ­ει ως εδα­φο­βελ­τιω­τι­κό λίπα­σμα, πολύ­τι­μο για όλα τα φυτά.
Όπως ανά­φε­ρε ο Αντι­δή­μαρ­χος Παι­δεί­ας κ. Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου «Το παρα­γό­με­νο κομπόστ θα μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί από τους μαθη­τές για λίπαν­ση των φυτών και των δέντρων του σχο­λεί­ου τους, αλλά και για φύτευ­ση σπό­ρων σε ατο­μι­κά γλα­στρά­κια που θα τους προ­μη­θεύ­σει στη συνέ­χεια το Τμή­μα Παιδείας».
Οι κάδοι κομπο­στο­ποί­η­σης είναι χωρη­τι­κό­τη­τας 300 & 380 λίτρων κατα­σκευα­σμέ­νοι από πολυ­προ­πυ­λέ­νιο, ένα υλι­κό φιλι­κό προς το περι­βάλ­λον και ανθε­κτι­κό στην υπε­ριώ­δη ακτι­νο­βο­λία UV και τις και­ρι­κές συνθήκες.
Ο Δήμος Γαλα­τσί­ου παρα­κα­λεί τους εκπαι­δευ­τι­κούς όλων των βαθ­μί­δων, τους Συλ­λό­γους Γονέων/Κηδεμόνων ή τις περι­βαλ­λο­ντι­κές ομά­δες μαθη­τών Γυμνασίων/Λυκείων που ενδια­φέ­ρο­νται να υιο­θε­τή­σουν ένα τέτοιο κάδο στον περι­βάλ­λο­ντα χώρο του σχο­λεί­ου τους, να επι­κοι­νω­νή­σουν στα τηλέ­φω­να 210 2143415 & 210 2143385.

 

Πηγή http://www.xtgrypos

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων