- Διαφήμιση -

Μαρούσι: Ορισμός αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων (ονόματα)

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου ανακοίνωσε χθες την 4η Σεπτεμβρίου 2019, την απόφασή του για τον ορισμό Αναπληρωτών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Συμβούλων

Ο Δήμαρ­χος Αμα­ρου­σί­ου κ. Θεό­δω­ρος Αμπα­τζό­γλου ανα­κοί­νω­σε χθες την 4η Σεπτεμ­βρί­ου 2019, την από­φα­σή του για τον ορι­σμό Ανα­πλη­ρω­τών Δημάρ­χου, Αντι­δη­μάρ­χων, Εντε­ταλ­μέ­νων Συμ­βού­λων και Συμβούλων:

 

Ως εντε­ταλ­μέ­νη σύμ­βου­λος ορίζεται:

 Ειρή­νη-Μαρία Χαλιώ­τη, για θέμα­τα εθε­λο­ντι­σμού, επι­κοι­νω­νί­ας & δημο­σί­ων και διε­θνών σχέ­σε­ων, καθώς επί­σης και της Γραμ­μής Δημότη.

 

Ως άμι­σθοι σύμ­βου­λοι Δημάρ­χου ορίζονται:

 Γεώρ­γιος Ζήκος, για θέμα­τα κυκλο­φο­ρί­ας και Δημο­τι­κής Συγκοινωνίας.

Χρυ­σό­στο­μος Σχι­νάς, για θέμα­τα αθλητισμού.

 

Ως Αντι­δή­μαρ­χοι και ανα­πλη­ρω­τές Δημάρ­χου ορίζονται:

Στέ­φα­νος Τσι­που­ρά­κης, Α’ ανα­πλη­ρω­τής Δημάρ­χου και Αντι­δή­μαρ­χος Περι­βάλ­λο­ντος & Ποιό­τη­τας Ζωής και Διοί­κη­σης & Ανθρω­πί­νου Δυναμικού.

Σπυ­ρί­δων Στα­θού­λης, Β’ ανα­πλη­ρω­τής Δημάρ­χου και Αντι­δή­μαρ­χος Οικο­νο­μι­κών, Δημο­τι­κής Περιου­σί­ας και Νομι­κής Υπηρεσίας.

Ευάγ­γε­λος Κάβ­βα­λος, Αντι­δή­μαρ­χος Τεχνι­κής Υπη­ρε­σί­ας και Εξυ­πη­ρέ­τη­σης του Πολίτη.

Επα­μει­νών­δας Κατσι­γιάν­νης, Αντι­δή­μαρ­χος Καθα­ριό­τη­τας & Ανακύκλωσης.

Ιωάν­νης Νικο­λα­ρά­κος, Αντι­δή­μαρ­χος Αθλη­τι­σμού και Πολιτισμού.

Κων­στα­ντί­νος Ρώτας, Αντι­δή­μαρ­χος Υπη­ρε­σί­ας Δόμησης.

 

Ο κ. Θ. Αμπα­τζό­γλου, δήλω­σε σχετικά:

«Έχου­με συγκρο­τή­σει μία πολύ ισχυ­ρή ομά­δα πλειο­ψη­φί­ας ως απο­τέ­λε­σμα του πνεύ­μα­τος σύν­θε­σης και συναί­νε­σης που καθο­ρί­ζει τη στά­ση μας.

 Κρι­τή­ριο όλων μας είναι το συμ­φέ­ρον της πόλης και οι ανά­γκες των δημοτών.

Όλα τα μέλη της παρά­τα­ξης “Μαρού­σι – Νέα Επο­χή”, ανα­λαμ­βά­νουν θέσεις ευθύ­νης εκ περιτροπής.

Όλοι θα έχουν την ευκαι­ρία να εργα­στούν και να συνει­σφέ­ρουν με βάση τις ιδιαί­τε­ρες γνώ­σεις και ικα­νό­τη­τές τους, στο πλαί­σιο πάντα του προ­γραμ­μα­τι­σμού και των προ­τε­ραιο­τή­των που καθο­ρί­ζο­νται συλλογικά.

 Το κλί­μα συναί­νε­σης και σύν­θε­σης που δημιουρ­γή­θη­κε από το πρώ­το κιό­λας Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο συνε­χί­ζε­ται. Είναι η εγγύ­η­ση πως όλοι μας θα υπη­ρε­τή­σου­με με συνέ­πεια και ήθος την πόλη μας και τον Μαρου­σιώ­τη πολίτη.

 Εύχο­μαι καλή δύνα­μη στο έργο τους».

 

Πηγή www.aftodioikisi.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων