- Διαφήμιση -

Το μέρος της Αθήνας που κάποτε ονομαζόταν Αλώνια

Θησείο: Ένα αγαπημένο μέρος των Αθηναίων...

Η Παλιά Αθή­να και οι γει­το­νιές της έχουν ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον καθώς συνή­θως κρύ­βουν ενδια­φέ­ρου­σες ιστο­ρί­ες. Αυτό φαί­νε­ται συχνά και από τα διά­φο­ρα ονό­μα­τα περιο­χών και δρό­μων τα οποία επί­σης μπο­ρεί να έχουν αλλά­ξει μέσα στα χρό­νια και τους αιώ­νες. Σίγου­ρα έχεις περά­σει και περ­πα­τή­σει πολ­λές φορές εκεί αλλά δεν το γνωρίζεις.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας στη σελί­δα μας στο Facebook:
Το Θησείο σήμερα
Βρεί­τε μας στην δημό­σια ομά­δα μας στο Facebook:
Το Θησείο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων