- Διαφήμιση -

Συνελήφθη αστυφύλακας – Είχε διαπράξει 11 ληστείες

Συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην Αγία Παρασκευή, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, 29χρονος αστυφύλακας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συνε­λή­φθη πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Πέμ­πτης στην Αγία Παρα­σκευή, από αστυ­νο­μι­κούς του τοπι­κού Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας, 29χρονος αστυ­φύ­λα­κας, σε βάρος του οποί­ου σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας για ληστεί­ες κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και παρά­βα­ση του νόμου περί όπλων.

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ λίγο πριν τη σύλ­λη­ψή του είχε δια­πρά­ξει δύο ένο­πλες ληστεί­ες σε πρα­τή­ριο υγρών καυ­σί­μων στο Περι­στέ­ρι και σε περί­πτε­ρο στο Γαλά­τσι, από όπου αφαί­ρε­σε συνο­λι­κά 690 ευρώ.

Από την έρευ­να που ακο­λού­θη­σε προ­έ­κυ­ψε ότι από τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη, είχε δια­πρά­ξει άλλες 9 ένο­πλες ληστεί­ες σε 8 πρα­τή­ρια υγρών καυ­σί­μων και σε περί­πτε­ρο, σε Αγία Παρα­σκευή, Χαλάν­δρι, Ηλιού­πο­λη και Γαλά­τσι, από όπου αφαί­ρε­σε συνο­λι­κά περί­που 4.400 ευρώ.

Σε έρευ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν μέσα που χρη­σι­μο­ποιού­σε για τη διά­πρα­ξη των ληστειών και συγκε­κρι­μέ­να το υπη­ρε­σια­κό του πιστό­λι, ρου­χι­σμός και 3 δίκυ­κλα καθώς και 690 ευρώ από τις τελευ­ταί­ες 2 ληστείες.

Ο συλ­λη­φθείς, που κατε­τά­γη το έτος 2011 και υπη­ρε­τού­σε σε υπη­ρε­σία της Αττι­κής, οδη­γεί­ται στον αρμό­διο Εισαγγελέα.

Με από­φα­ση του Αρχη­γεί­ου της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας τέθη­κε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα και δια­τά­χθη­κε σε βάρος του η διε­νέρ­γεια Ένορ­κης Διοι­κη­τι­κής Εξέτασης.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων