Καιρός : Πού αναμένονται καταιγίδες και χιόνια

Ραγδαία μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χιόνια αναμένεται από την Παρασκευή.

Ραγδαία μετα­βο­λή του και­ρού με βρο­χές, καται­γί­δες και χιό­νια ανα­μέ­νε­ται από την Παρα­σκευή.

Σύμ­φω­να με το meteo βρο­χές και καται­γί­δες στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας ανα­μέ­νο­νται την Παρα­σκευή 14 Φεβρουα­ρί­ου 2020. Η θερ­μο­κρα­σία κατά τόπους θα παρου­σιά­σει μικρή πτώ­ση. Έως 7 μπο­φόρ στο Αιγαίο.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, νεφώ­σεις ανα­μέ­νο­νται σε όλη τη χώρα ενώ βρο­χές θα σημειω­θούν αρχι­κά στα δυτι­κά, οι οποί­ες έως το πρωί θα επε­κτα­θούν στα βορειο­δυ­τι­κά, θα ενι­σχυ­θούν και θα συνο­δευ­τούν από σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στην συνέ­χεια τα φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν και τα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά με εξαί­ρε­ση την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά Ελλά­δα και Πελο­πόν­νη­σο. Προς το βρά­δυ βρο­χές και καται­γί­δες θα σημειω­θούν κυρί­ως στα κεντρι­κά και νότια ηπει­ρω­τι­κά, στη Θρά­κη και στο Αιγαίο και θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά, ιδιαί­τε­ρα στις νησιω­τι­κές περιο­χές. Εξαί­ρε­ση απο­τε­λεί η Κρή­τη όπου τα φαι­νό­με­να θα είναι σπο­ρα­δι­κά και ασθε­νή. Η ορα­τό­τη­τα κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από 2 έως 11 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από 3 έως 14 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία, στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και στην Ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο από 7 έως 18, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 11 έως 15, στα νησιά του Ιονί­ου από 13 έως 15, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 6 έως 14, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 8 έως 16 και στην Κρή­τη από 7 έως 19.

Οι άνε­μοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν αρχι­κά από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ από το πρωί όμως θα στρα­φούν σε νότιους 3 έως 5 και προς από το από­γευ­μα 5 έως 7 μπο­φόρ. Στο Κεντρι­κό Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, από το πρωί όμως θα στρα­φούν σε νότιους 2 έως 4 και από το από­γευ­μα 4 έως 6 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νοτιο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 έως 6 μπο­φόρ και από το πρωί 5 έως 7 και τοπι­κά έως 8 μπο­φόρ. Στο υπό­λοι­πο Νότιο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από βορειο­α­να­το­λι­κές διευ­θύ­νεις 2 έως 4 μπο­φόρ, από το μεση­μέ­ρι όμως θα στρα­φούν σε νότιους 2 έως 4 και προς το βρά­δυ 4 έως 6 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ, με ενί­σχυ­ση κατά ένα μπο­φόρ το μεση­μέ­ρι, ενώ από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς 4 έως 6 μπο­φόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες. Μετά το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και στα­δια­κά μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.

Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και από το μεση­μέ­ρι μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 4, στρε­φό­με­νοι από το βρά­δυ σε βόρειους 4 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στα δυτι­κά και βαθ­μιαία στα υπό­λοι­πα. Μετά το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα και απο τα δυτι­κά θα στρα­φούν σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων 4 με 5 και το βρά­δυ 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και γρή­γο­ρα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες αρχι­κά στα βόρεια και στα­δια­κά και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στε­ρε­άς.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6, στρε­φό­με­νοι το βρά­δυ στα βόρεια σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων, στο βόρειο Ιόνιο τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο τοπι­κά 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και από το μεση­μέ­ρι θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και το βρά­δυ στα βόρεια τοπι­κές καται­γί­δες. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της Θεσ­σα­λί­ας και της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5, ενι­σχυό­με­νοι το μεση­μέ­ρι στα κεντρι­κά και νότια τοπι­κά έως 6 μπο­φόρ. Τη νύχτα στα βόρεια θα στρα­φούν σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων 5 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια τοπι­κά 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές μετά το μεση­μέ­ρι οπό­τε θα εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες κυρί­ως στις Κυκλά­δες.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στη βόρεια Κρή­τη η μέγι­στη θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς υψη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στα Δωδε­κά­νη­σα και από το μεση­μέ­ρι στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, οπό­τε θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα νότια τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων