- Διαφήμιση -

Χρύσα Σπηλιώτη: Βραδιά μνήμης για την ηθοποιό που «έσβησε» στο Μάτι

Μία βραδιά για τη φίλη και συνάδελφό τους, Χρύσα Σπηλιώτη, που «έφυγε» με τον πιο τραγικό τρόπο από τη ζωή στη φωτιά στο Μάτι, μαζί με 99 ακόμα συνανθρώπους μας, διοργανώνουν καλλιτέχνες για την ερχόμενη Δευτέρα

Μία βρα­διά για τη φίλη και συνά­δελ­φό τους, Χρύ­σα Σπη­λιώ­τη, που «έφυ­γε» με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο από τη ζωή στη φωτιά στο Μάτι, μαζί με 99 ακό­μα συναν­θρώ­πους μας, διορ­γα­νώ­νουν καλ­λι­τέ­χνες για την επό­με­νη Δευτέρα.

Την Δευ­τέ­ρα 25 Φεβρουα­ρί­ου στις 6:00μμ στο θέα­τρο Γκλό­ρια οι φίλοι και οι συνερ­γά­τες της ηθο­ποιού και θεα­τρι­κής συγ­γρα­φέ­ως, Χρύ­σας Σπη­λιώ­τη, οργα­νώ­νουν μια βρα­διά αφιε­ρω­μέ­νη στη ζωή και το έργο της και καλούν το κοι­νό να βρε­θεί κοντά τους.

Κατά τη διάρ­κεια της βρα­διάς, που θα παρου­σιά­σει η στε­νή της φίλη Αννέ­τα Παπα­θα­να­σί­ου, θα προ­βλη­θεί υλι­κό από την δου­λειά της.

Επι σκή­νής για να μιλή­σουν και να δια­βά­σουν κεί­με­νά της θα βρε­θούν οι: Βαγ­γέ­λης Θεο­δω­ρό­που­λος, Γιάν­νης Ανα­στα­σά­κης, Θοδω­ρής Γκό­νης, Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη, Άσπα Τομπού­λη, Αυγου­στί­νος Ρεμούν­δος, Αγγε­λι­κή Αντω­νί­ου, Βασί­λης Κατσι­κο­νού­ρης, Έλση Σακελ­λα­ρί­δου, Κων­στα­ντί­να Ζηρο­πού­λου, Γεωρ­γία Δεληγιαννοπούλου

θέα­τρο Γκλό­ρια (Ιππο­κρά­τους 7).

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων