- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πάρνηθα: Νεκρά άλογα σε δυσπρόσιτο γκρεμό

Σε δυσπρό­σι­τους γκρε­μούς στην Πάρ­νη­θα βρέ­θη­καν νεκρά δύο άλο­γα, με φιλο­ζω­ι­κές οργα­νώ­σεις να καταγ­γέλ­λουν πως εγκα­τα­λεί­φθη­καν στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο από τους ιδιο­κτή­τες τους.

Εθε­λο­ντές που σιτί­ζουν αδέ­σπο­τα ζώα εντό­πι­σαν τα δύο νεκρά άλο­γα σε από­το­μη πλα­γιά της δυτι­κής Πάρ­νη­θας, λίγα χιλιό­με­τρα βόρεια του Δήμου Φυλής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων