- Διαφήμιση -

Πέραμα

Το Πέρα­μα είναι το δυτι­κό­τε­ρο άκρο του Πει­ραιά και απέ­χει 14,7 χλμ. από το κέντρο της πόλης, ενώ συνο­ρεύ­ει με τους δήμους Χαϊ­δα­ρί­ου (βόρεια) και Κερα­τσι­νί­ου (ανα­το­λι­κά). Η νότια πλευ­ρά του Περά­μα­τος βρέ­χε­ται από τον όρμο του Κερα­τσι­νί­ου, ενώ η δυτι­κή του πλευ­ρά συνα­ντά τα νερά του στε­νού της Σαλα­μί­νας (Σύμ­φω­να και με τα παρα­πά­νω, το όνο­μα του Περά­μα­τος μάλ­λον οφεί­λε­ται στη θέση του, η οποία απο­τε­λεί «πέρα­σμα» από το ηπει­ρω­τι­κό μέρος της Αθή­νας και του Πει­ραιά προς τη Σαλαμίνα).

Το Πέρα­μα είναι μια περιο­χή χαρα­κτη­ρι­στι­κά βρα­χώ­δης. Μάλι­στα, το έδα­φος του παρου­σιά­ζει κλί­σεις που σε μερι­κά σημεία ξεπερ­νούν το 30%. Ο δήμος ανα­πτύσ­σε­ται από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας μέχρι το υψό­με­τρο των 266 μέτρων (κορυ­φή Αγί­ας Τριά­δας), και συμπε­ρι­λαμ­βά­νει κομ­μά­τια και από τις δύο πλα­γιές του Αιγάλεω.

Ιστορία

Κατά την αρχαιό­τη­τα η περιο­χή του Περά­μα­τος είχε την ονο­μα­σία Αμφιά­λη. Σε μία από τις κορυ­φές του όρους Αιγά­λεω που εντάσ­σο­νται στο Δήμο Περά­μα­τος, θεω­ρεί­ται πως βρι­σκό­ταν η θέση από την οποία ο Πέρ­σης αυτο­κρά­το­ρας Ξέρ­ξης παρα­κο­λού­θη­σε τη ναυ­μα­χία της Σαλα­μί­νας (480 π.Χ.). Η κορυ­φή αυτή απο­κα­λεί­ται από τους κατοί­κους του Περά­μα­τος «Θρό­νος τού Ξέρ­ξη».

Το σύγ­χρο­νο Πέρα­μα απο­κτά τη μορ­φή μικρού οικι­σμού τη δεκα­ε­τί­ας του 1920, όταν αρκε­τοί πρό­σφυ­γες από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, από τη Μικρά Ασία και ειδι­κό­τε­ρα από το Ικό­νιο και τον Εύξει­νο Πόντο ανα­ζη­τούν σε αυτή την περιο­χή την και­νούρ­για τους ζωή. Το Νέο Ικό­νιο Περά­μα­τος δημιουρ­γή­θη­κε και έλα­βε το όνο­μά του από τους Μικρα­σιά­τες πρό­σφυ­γες που προ­έρ­χο­νταν από την πόλη Ικό­νιο της Μικράς Ασί­ας. Το 1928 ιδρύ­ο­νται τα πρώ­τα ναυ­πη­γεία του Περά­μα­τος. Αυτό είχε ως απο­τέ­λε­σμα την άφι­ξη νέων κατοί­κων, ως επί το πλεί­στον νησιωτών.

Το 1934 ιδρύ­θη­κε η Κοι­νό­τη­τα του Περά­μα­τος, με από­σπα­σή της από το Δήμο Πει­ραιά, ενώ 30 χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1964, το Πέρα­μα ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως Δήμος. Η εξέ­λι­ξη αυτή αντα­να­κλά και την αύξη­ση του πλη­θυ­σμού των κατοί­κων του Περά­μα­τος στο δεύ­τε­ρο μισό του 20ου αιώνα.

Η παρου­σία, μέχρι τη δεκα­ε­τία του ’60, αρκε­τών παρα­θα­λάσ­σιων ταβερ­νών και λαϊ­κών νυχτε­ρι­νών κέντρων αντα­να­κλά το λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα της περιο­χής που δια­τη­ρεί­ται μέχρι τις μέρες μας. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό σημείο στις ανα­μνή­σεις των κατοί­κων του Περά­μα­τος από εκεί­νη την επο­χή απο­τε­λεί το τραμ που μέχρι το 1977 εκτε­λού­σε τη γραμ­μή Πει­ραιάς — Πέρα­μα. Το τρε­νά­κι αυτό, εκτός από βασι­κό μέσο συγκοι­νω­νί­ας, ταυ­τό­χρο­να απο­τε­λού­σε σύμ­βο­λο της περιο­χής του Περά­μα­τος. Με το πρό­γραμ­μα επε­κτά­σε­ων του Τραμ Αθή­νας, προ­βλέ­πε­ται η επα­να­φο­ρά του με γραμ­μή που θα ξεκι­νά­ει από το ΣΕΦ και μέσω Πει­ραιά θα κατα­λή­γει στο Πέραμα.

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Το Πέρα­μα είναι γνω­στό για την παρου­σία και τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση σε αυτό της Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Ζώνης. Η ζωή στο Πέρα­μα είναι στε­νά συν­δε­δε­μέ­νη με την δρα­στη­ριό­τη­τα της ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής ζώνης. Η πλειο­ψη­φία των κατοί­κων της περιο­χής εργά­ζε­ται στα ναυ­πη­γεία του Περά­μα­τος. Ωστό­σο η Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη απο­τε­λεί έναν από τους πιο επι­κίν­δυ­νους εργα­σια­κούς χώρους στην Ευρώ­πη με μεγά­λο αριθ­μό εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των και δυστυ­χη­μά­των με πιο πρό­σφα­το μαζι­κό δυστύ­χη­μα αυτό της 24 Ιου­λί­ου 2008. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι επί­σης η κατα­πά­τη­ση βασι­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων στη Ζώνη. Λόγω της συγκε­κρι­μέ­νης κατά­στα­σης συχνά πραγ­μα­το­ποιού­νται κινη­το­ποι­ή­σεις εργα­ζο­μέ­νων στο Πέρα­μα, ενώ την κατά­στα­ση έχει στιγ­μα­τί­σει και το συγκρό­τη­μα Active Member, ένα από τα πιο σημα­ντι­κά Hip Hop-Low Bap συγκρο­τή­μα­τα στην Ελλά­δα, τα μέλη του οποί­ου είναι κάτοι­κοι Περά­μα­τος, με το τρα­γού­δι «Είναι Θυσία».

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή el.wikipedia
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων