- Διαφήμιση -

Μώραλης: Ξεκινά η ανάπλαση στο Μικρολίμανο, τη Δευτέρα ο ανάδοχος

Για πρώτη φορά υλοποιείται στον Δήμο Πειραιά το μεγαλύτερο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης, μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους και από την Περιφέρεια, τονίζει ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Ξεκινά η ανάπλαση του Μικρολίμανου

Για πρώ­τη φορά υλο­ποιεί­ται στον Δήμο Πει­ραιά το μεγα­λύ­τε­ρο στρα­τη­γι­κό σχέ­διο για την ανά­πτυ­ξη της πόλης, μέσω της Ολο­κλη­ρω­μέ­νης Χωρι­κής Επέν­δυ­σης, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 120.000.000 ευρώ από ευρω­παϊ­κούς πόρους και από την Περι­φέ­ρεια, τονί­ζει ο δήμαρ­χος Πει­ραιά Γιάν­νης Μώρα­λης σε συνέ­ντευ­ξη του σε εκπο­μπή της ΕΡΤ1 και μιλά για τα έργα που έχει δρο­μο­λο­γή­σει η Δημο­τι­κή Αρχή, για την ανά­πλα­ση στο Μικρο­λί­μα­νο, για την οποία τη Δευ­τέ­ρα θα προ­κύ­ψει ανά­δο­χος, για την αξιο­ποί­η­ση του Πύρ­γου, για το master plan του ΟΛΠ.

Κρι­τι­κή ασκεί ο δήμαρ­χος Πει­ραιά για τις καθυ­στε­ρή­σεις, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, στα έργα του τραμ και του μετρό που, όπως λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά, διέ­λυ­σαν το κέντρο της πόλης και επι­βά­ρυ­ναν σε πολύ μεγά­λο βαθ­μό το κυκλο­φο­ρια­κό στον Πει­ραιά, ενώ στα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα της πόλης του Πει­ραιά συγκα­τα­λέ­γει τα «κτί­ρια φαντάσματα».

Δηλώ­νο­ντας δε την κάθε­τη αντί­θε­σή του στις κομ­μα­τι­κές υπο­ψη­φιό­τη­τες στην Αυτο­διοί­κη­ση ο κ. Μώρα­λης, ερω­τη­θείς για τη στή­ρι­ξη από πολι­τι­κά κόμ­μα­τα στις δημο­τι­κές εκλο­γές απα­ντά:  «Δεν αρνού­μαι τη στή­ρι­ξη, αλλά είμαι κάθε­τα αντί­θε­τος με τις κομ­μα­τι­κές υπο­ψη­φιό­τη­τες στην αυτο­διοί­κη­ση. Ο συν­δυα­σμός μας είναι υπερκομματικός».

Ξεχω­ρι­στή ανα­φο­ρά κάνει, ερω­τη­θείς σχε­τι­κά ο κ. Μώρα­λης, στη στή­ρι­ξη και στη συνερ­γα­σία με τον Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη. «Ο κ. Μαρι­νά­κης καταρ­χάς έχει κάνει ένα ιστο­ρι­κό ρεκόρ στον Πει­ραιά, καθώς ήταν ο πρώ­τος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με 14.000 σταυ­ρούς. Συνερ­γά­ζο­μαι με τον κ. Μαρι­νά­κη, ο οποί­ος βοη­θά­ει την πόλη του Πει­ραιά και η παρου­σία του είναι μία σημα­ντι­κή παρά­με­τρος για τον συν­δυα­σμό μας. Είναι ιδιο­κτή­της του Ολυ­μπια­κού και σε λίγο θα επα­νέλ­θει στη θέση του Προ­έ­δρου. Είναι τιμη­τι­κό το ότι ο κ. Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης είναι μαζί μας, στη­ρί­ζει τον συν­δυα­σμό και θα είναι και στις επό­με­νες εκλο­γές. Ο κ. Μαρι­νά­κης, είναι βέβαιο ότι προ­σφέ­ρει και συν­δρά­μει στην πόλη του Πει­ραιά» τονί­ζει χαρακτηριστικά.

Βασικά σημεία της συνέντευξης του κ. Μώραλη

Για το κυκλοφοριακό, την καθυστέρηση των έργων του ΤΡΑΜ και τα μεγάλα κτήρια στην πόλη

Ο κ. Μώρα­λης ερω­τη­θείς για τα πιο σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα του Πει­ραιά ανα­φέρ­θη­κε στη μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση του έργου του τραμ, (με ευθύ­νη της κεντρι­κής διοί­κη­σης) το οποίο, όπως είπε, διέ­λυ­σε το κέντρο της πόλης και επι­βά­ρυ­νε σε πολύ μεγά­λο βαθ­μό το κυκλο­φο­ρια­κό στον Πει­ραιά, τονί­ζο­ντας πως θα έπρε­πε να είχε ολο­κλη­ρω­θεί το Μάρ­τιο του 2015 και τελειώ­νει μετά από τέσ­σε­ρα χρό­νια. Όσον αφο­ρά το ΜΕΤΡΟ επε­σή­μα­νε πως και σε αυτό το έργο υπάρ­χει μεγά­λη καθυστέρηση.

Εξέ­φρα­σε την άπο­ψη ότι ήταν λαν­θα­σμέ­νη επι­λο­γή να περά­σει το τραμ από το κέντρο του Πει­ραιά καθώς και η συγκε­κρι­μέ­νη δια­δρο­μή η οποία έχει επι­λε­γεί. Η καθυ­στέ­ρη­ση, όπως είπε, είναι τρα­γι­κή, καθώς διέ­λυ­σε την αγο­ρά και επι­βά­ρυ­νε περαι­τέ­ρω το κυκλο­φο­ρια­κό λόγω των έργων.

Ως δεύ­τε­ρο μεγά­λο πρό­βλη­μα ανέ­φε­ρε τα κτή­ρια φαντά­σμα­τα που υπάρ­χουν στην πόλη. Όπως επε­σή­μα­νε δεν είναι μόνο η Ράλ­λειος και ο Πύρ­γος, είναι και το κτή­ριο του Ρετσί­να το οποίο κατέ­χει η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, το κτή­ριο του Κερά­νη, πολ­λά ιδιω­τι­κά ακί­νη­τα, ακί­νη­τα που έχουν οι τρά­πε­ζες, αλλά και δημό­σια ακί­νη­τα τα οποία δημιουρ­γούν μία κακή εικό­να στην πόλη. Και αυτά δεν διορ­θώ­νο­νται σε μία δημαρ­χια­κή θητεία.

Για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, την ανάπλαση στο Μικρολίμανο, την αξιοποίηση του Πύργου

Ο κ. Μώρα­λης, τόνι­σε ότι για πρώ­τη φορά υλο­ποιεί­ται στον Δήμο Πει­ραιά το μεγα­λύ­τε­ρο στρα­τη­γι­κό σχέ­διο για την ανά­πτυ­ξη της πόλης, μέσω της Ολο­κλη­ρω­μέ­νης Χωρι­κής Επέν­δυ­σης προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 120.000.000 ευρώ από ευρω­παϊ­κούς πόρους και από την Περιφέρεια..

Ανα­φε­ρό­με­νος στα μεγά­λα έργα που έχουν δρο­μο­λο­γη­θεί στην πόλη, τόνι­σε ότι ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο δια­γω­νι­σμός και τη Δευ­τέ­ρα θα προ­κύ­ψει ανά­δο­χος προ­κει­μέ­νου να ξεκι­νή­σει η ανά­πλα­ση στο Μικρο­λί­μα­νο, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως επι­λύ­ε­ται μια παθο­γέ­νεια δεκαετιών.

Επι­πλέ­ον επε­σή­μα­νε πως ο Πύρ­γος του Πει­ραιά, ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα κτή­ρια του Δήμου το οποίο παρέ­με­νε ανεκ­με­τάλ­λευ­το από το 1973, βγαί­νει σε 10 μέρες σε διε­θνή διαγωνισμό.

Επί­σης ο Δήμαρ­χος ανα­φέρ­θη­κε στην ανά­πλα­ση του Αγί­ου Διο­νυ­σί­ου, τονί­ζο­ντας πως τη Δευ­τέ­ρα θα εγκρι­θεί η ανά­πλα­ση και πως το έργο θα υλο­ποι­η­θεί σε συνερ­γα­σία με την Περιφέρεια.

Για τη μετε­γκα­τά­στα­ση των Δικα­στη­ρί­ων Πει­ραιά, ο κ. Μώρα­λης υπο­γράμ­μι­σε πως υπάρ­χει μια απα­ρά­δε­κτη ολι­γω­ρία από πλευ­ράς κεντρι­κής διοί­κη­σης, εξη­γώ­ντας: «Όταν ανα­λά­βα­με τον Σεπτέμ­βριο του 2014, κατα­φέ­ρα­με να κρα­τή­σου­με τα Δικα­στή­ρια στον Πει­ραιά. Δια­θέ­σα­με το κτή­ριο της Ραλ­λεί­ου, προ­κει­μέ­νου να μετα­φερ­θούν τα Δικα­στή­ρια, το οποίο είναι θέμα της κεντρι­κής διοί­κη­σης και όχι του Δήμου. Υπάρ­χει τρα­γι­κή καθυ­στέ­ρη­ση. Έχουν περά­σει 4 υπουρ­γοί όλα αυτά τα χρό­νια, που έχουν δηλώ­σει ότι τα Δικα­στή­ρια θα μετα­φερ­θούν στη Ράλ­λειο. Ακού­με δηλώ­σεις, αλλά δεν βλέ­που­με πρά­ξεις», σημεί­ω­σε ο κ. Μώραλης.

Για τις επενδύσεις στο masterplan του ΟΛΠ και τις αποφάσεις της ΕΣΑΛ

Ο κ. Μώρα­λης ανα­φέρ­θη­κε στις απο­φά­σεις που έλα­βε η Ε.Σ.Α.Λ. για το master plan του Ο.Λ.Π. Σε ό,τι αφο­ρά στις επεν­δύ­σεις στα γεω­γρα­φι­κά όρια του Δήμου Πει­ραιά, τόνι­σε πως ορθώς δεν ενέ­κρι­νε την προ­αι­ρε­τι­κή επέν­δυ­ση για τη δημιουρ­γία mall εντός της λιμε­νι­κής ζώνης, καθώς όπως επε­σή­μα­νε, το ζητού­με­νο για τη Δημο­τι­κή Αρχή, είναι ο κόσμος που φτά­νει στο λιμά­νι να δια­χυ­θεί στην πόλη και να ενι­σχύ­σει τις τοπι­κές επι­χει­ρή­σεις και όχι να δημιουρ­γη­θεί μια νέα πόλη μέσα στο λιμάνι.

Επι­πλέ­ον υπο­γράμ­μι­σε πως είναι σημα­ντι­κό να δημιουρ­γη­θούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να γίνει ο Πει­ραιάς home port, απο­κο­μί­ζο­ντας πολ­λά οφέ­λη από την κρουα­ζιέ­ρα και τους εκα­τομ­μύ­ρια του­ρί­στες που φτά­νουν στην πόλη. Επί­σης ανα­φέρ­θη­κε στη δημιουρ­γία ξενο­δο­χεί­ων, εντός και εκτός της λιμε­νι­κής ζώνης τόσο μέσω του master plan, όσο και από την ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία, τα οποία όπως είπε θα συμ­βά­λουν στην καθιέ­ρω­ση της πόλης μας ως λιμά­νι εκκίνησης.

Ωστό­σο τόνι­σε πως πρέ­πει να παρα­δο­θούν στον Δήμο περι­βαλ­λο­ντι­κές και κυκλο­φο­ρια­κές μελέ­τες, οι οποί­ες να δεί­χνουν αν θα προ­κύ­ψουν προ­βλή­μα­τα από την υπο­χρε­ω­τι­κή επέν­δυ­ση επέ­κτα­σης του προ­βλή­τα κρουα­ζιέ­ρας στο νότιο τμή­μα του λιμανιού.

Για τις ιδιότητες του Δημάρχου Πειραιά και του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ερω­τη­θείς ο κ. Μώρα­λης για το γεγο­νός πως δια­τε­λεί και Δήμαρ­χος Πει­ραιά και Πρό­ε­δρος της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός, επε­σή­μα­νε πως είναι ιδιαί­τε­ρα τιμη­τι­κό, αλλά ελπί­ζει πολύ σύντο­μα να μην είναι Πρό­ε­δρος του Ολυ­μπια­κού, ώστε να γυρί­σει ο πραγ­μα­τι­κός Πρό­ε­δρος του Ολυ­μπια­κού, ο φυσι­κός ηγέ­της του, ο κ. Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης, στη θέση του.

Ο κ. Μώρα­λης επε­σή­μα­νε πως προ­τι­μά την ιδιό­τη­τα του Δήμαρ­χου, προ­σθέ­το­ντας: «Με έχει επι­λέ­ξει ο κόσμος και αυτό είναι μία πολύ μεγά­λη τιμή και πολύ μεγά­λη ευθύ­νη. Στον Ολυ­μπια­κό έκα­να μία πορεία σχε­δόν 25 ετών. Είμαι Δήμαρ­χος της πόλης του Πει­ραιά, έχω εκλε­γεί με ένα ισχυ­ρό ποσο­στό και όποιος ισχυ­ρί­ζε­ται κάτι δια­φο­ρε­τι­κό, υπο­τι­μά τους Πει­ραιώ­τες. Ανέ­λα­βα τη θέση του Δημάρ­χου με από­λυ­το σεβα­σμό στην πόλη και στους δημότες».

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων