- Διαφήμιση -

«Εισβολή» πατινιών στην Αθήνα

Τη φαντασίωση χιλιάδων Αθηναίων να μηδενίσουν τις αποστάσεις, να εξοικονομήσουν χρόνο στις μετακινήσεις τους, αλλά και να νιώσουν για λίγο πάλι παιδιά, έρχονται να ικανοποιήσουν περισσότερα από 100 πατίνια στο κλεινόν άστυ.

Πριν από έναν χρό­νο μια τέτοια είδη­ση θα χαρα­κτη­ρι­ζό­ταν… fake news, ωστό­σο τα επα­να­φορ­τι­ζό­με­να ηλε­κτρι­κά πατί­νια της εται­ρεί­ας Lime κυκλο­φο­ρούν ανε­νό­χλη­τα στους δρό­μους της πόλης εδώ και τρεις εβδο­μά­δες. Το φαι­νό­με­νο, πάντως, δεν απο­τε­λεί αθη­ναϊ­κή «πρω­τιά». Το ντε­μπού­το έγι­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη τον Δεκέμ­βριο του 2018, ενώ τα πατί­νια έχουν ήδη συμπλη­ρώ­σει πολ­λά χιλιά­δες χιλιό­με­τρα σε συνο­λι­κά 140 πόλεις σε όλο τον κόσμο – όχι πάντο­τε αναί­μα­κτα. Ηδη το 2018 σημειώ­θη­καν αρκε­τά ατυ­χή­μα­τα και δυστυ­χή­μα­τα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώ­πη. Εξ ου και η Γαλ­λία απα­γό­ρευ­σε εσχά­τως τη χρή­ση τους για λόγους ασφαλείας.

Ωστό­σο, στην Αθή­να δια­νύ­ου­με τον μήνα του μέλι­τος. Και όχι άδι­κα, αφού ο εναλ­λα­κτι­κός τρό­πος μετα­κί­νη­σης παρου­σιά­ζει σημα­ντι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα: είναι φιλι­κός προς το περι­βάλ­λον, οικο­νο­μι­κός και εύχρη­στος. Το μόνο που χρειά­ζε­στε για να ξεκι­νή­σε­τε μια δια­δρο­μή με πατί­νι είναι να έχε­τε κατε­βά­σει στο κινη­τό τη σχε­τι­κή εφαρ­μο­γή, μέσω της οποί­ας θα ενη­με­ρω­θεί­τε για το πλη­σιέ­στε­ρο σημείο, όπου ένα πατί­νι σάς περι­μέ­νει. Απαξ και προ­χω­ρή­σε­τε στη σχε­τι­κή πίστω­ση και είστε ενή­λι­κος, μπο­ρεί­τε να απο­λαύ­σε­τε τη δια­δρο­μή σας πλάι σε αγα­να­κτι­σμέ­νους οδη­γούς «κολ­λη­μέ­νους» στην κίνηση.

Σε αντί­θε­ση με το ποδή­λα­το και σύμ­φω­να με όσους έχουν ήδη αξιο­ποι­ή­σει τα πρά­σι­να έξυ­πνα οχή­μα­τα, αυτά δεν απαι­τούν τόσο κόπο, με απο­τέ­λε­σμα να εμφα­νί­ζε­στε «ατσα­λά­κω­τοι» στα επαγ­γελ­μα­τι­κά σας ραντε­βού. Οταν έχε­τε φθά­σει στον προ­ο­ρι­σμό σας, αφή­νε­τε το πατί­νι, που «κλει­δώ­νει» αυτό­μα­τα, κάπου, απ’ όπου θα το παρα­λά­βει ο επό­με­νος ανα­βά­της. Το βρά­δυ το προ­σω­πι­κό της εται­ρεί­ας τα συλ­λέ­γει και τα… φορ­τί­ζει, ώστε να είναι ετοι­μο­πό­λε­μα για μία ακό­μα ημέ­ρα «μάχης» στους δρό­μους της Αθήνας.

Το εγχεί­ρη­μα υπο­δέ­χθη­κε, όπως επι­τάσ­σουν οι κανό­νες ευγε­νεί­ας, ο αντι­δή­μαρ­χος Αθη­ναί­ων Ανδρέ­ας Βαρε­λάς, που μάλι­στα είχε την ευκαι­ρία να κάνει πατί­νι επί της πλα­τεί­ας Κοτζιά. Η χαρά του από την πρω­τό­γνω­ρη εμπει­ρία κατα­γρά­φη­κε φωτο­γρα­φι­κά. «Εικά­ζω ότι οι νεό­τε­ροι, που έχουν κάνει ως παι­διά χρή­ση πατι­νιών, θα το απο­λαύ­σουν έτι περαι­τέ­ρω», ανα­φέ­ρει στην «Κ» ο αντι­δή­μαρ­χος, χωρίς ωστό­σο να κρύ­βει τον προ­βλη­μα­τι­σμό του. «Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη δια­φέ­ρουν», εξη­γεί, «εμείς στην Αθή­να έχου­με πολ­λές ανη­φό­ρες, κατη­φό­ρες και πολ­λούς απρό­σε­κτους οδη­γούς». Το εκτε­τα­μέ­νο παρα­λια­κό μέτω­πο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δίνει τη χαρά στους φίλους του πατι­νιού να δια­σχί­σουν την πόλη από τη μία πλευ­ρά ώς την άλλη. Στην Αθή­να είναι συγκε­κρι­μέ­να τα πεδία που ενδεί­κνυ­νται για πατί­νι, όπως οι πεζό­δρο­μοι στην Αρε­ο­πα­γί­του και στην Απο­στό­λου Παύ­λου ή το ΚΠΙΣΝ. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι δεν έχει προη­γη­θεί συμ­φω­νία μετα­ξύ της εται­ρεί­ας και του Δήμου Αθη­ναί­ων, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε απλώς ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με τα σημεία ενα­πό­θε­σης των πατινιών.

Κόστος χρή­σης

Οσους δεν τους φοβί­ζουν οι ανη­φο­ριές ή η οργή επο­χού­με­νων και οδη­γών φαί­νε­ται να τους πτο­εί η χρέ­ω­ση της χρή­σης του πατι­νιού, που δεν το καθι­στά επί της ουσί­ας οικο­νο­μι­κό. Το ποδή­λα­το «ξεκλει­δώ­νει» με 1 ευρώ και εν συνε­χεία ο χρή­στης πλη­ρώ­νει 0,15 ευρώ ανά λεπτό, τη στιγ­μή που με 1,40 ευρώ (ή 0,60) μπο­ρεί να μετα­κι­νη­θεί με τα ΜΜΜ για 90 λεπτά. Μπο­ρεί οι τιμές να συμπιε­στούν με μια ενδε­χό­με­νη αύξη­ση των παρό­χων, δια­φο­ρε­τι­κά το πατί­νι μοιά­ζει να προ­ο­ρί­ζε­ται για του­ρί­στες ή για όσους δια­κα­τέ­χο­νται από τη δική τους ανεμελιά.

 

Πηγή kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων