- Διαφήμιση -

Το Εθνικό Θέατρο στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού

Το Εθνικό Θέατρο από το 2018, υλοποιεί το Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων σε καταστήματα κράτησης

Η τέχνη μας είναι θερα­πευ­τι­κή. Η τέχνη μας μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει ένα ισχυ­ρό εργα­λείο μάθη­σης και κοι­νω­νι­κής παρέμ­βα­σης, μπο­ρεί να ανοί­ξει τον δρό­μο για να έρθου­με όλοι λίγο πιο κοντά. Στο Εθνι­κό Θέα­τρο πιστεύ­ου­με ακρά­δα­ντα στη δύνα­μη του θεά­τρου να εμπνεύ­σει, να θωρα­κί­σει, να μετα­σχη­μα­τί­σει αντι­λή­ψεις, να δώσει κίνη­τρο και να συσπει­ρώ­σει. Γι΄ αυτό και, μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκπαι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των και δρά­σε­ων, είμα­στε κοντά, με όλα μας τα μέσα και με όλες μας τις δυνά­μεις, σε όλους όσους το χρειάζονται.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων