- Διαφήμιση -

Σ’ ένα μεγάλο έργο ανάπλασης θα προχωρήσει ο δήμος Ωρωπού

Έργο ανάπλασης σε παραλία και λιμάνι

Πέρα από την ανά­γκη για εκσυγ­χρο­νι­σμό της περιο­χής του Ωρω­πού, το έργο στο­χεύ­ει και σε πολ­λούς άλλους τομείς, όπως αυτόν της ανά­πτυ­ξης της τοπι­κής αγο­ράς, την προ­σέλ­κυ­ση του­ρι­στών, τη σύν­δε­ση με πολι­τι­στι­κά σημεία, αλλά και με υγρο­βιό­το­πους, τη δημιουρ­γία χώρων άθλη­σης και ψυχα­γω­γί­ας και φυσι­κά στην ανα­κού­φι­ση της πόλης από το φορ­τίο που σηκώ­νει λόγω του λιμα­νιού, ειδι­κά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων