- Διαφήμιση -

Προκήρυξη για 50 θέσεις σε Εθνικό Τυπογραφείο και ΤτΕ

Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Για να καταρ­τι­στούν οι προ­σω­ρι­νοί πίνα­κες κατά­τα­ξης και προ­σλη­πτέ­ων της προ­κή­ρυ­ξης 11Κ/2021 για την πλήρωση50 θέσε­ων τακτι­κού προ­σω­πι­κού Πανε­πι­στη­μια­κής, Τεχνο­λο­γι­κής και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης στο Εθνι­κό Τυπο­γρα­φείο (Προ­ε­δρία της Κυβέρ­νη­σης) και στην Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος, το ΑΣΕΠ καλεί τους υπο­ψή­φιους που περι­λαμ­βά­νο­νται στους πίνα­κες της παρού­σας ανα­κοί­νω­σης, οι οποί­οι, ανά κατη­γο­ρία και κλάδο/ειδικότητα, προη­γού­νται στους πίνα­κες κατά­τα­ξης με βάση τη συνο­λι­κή τους βαθ­μο­λο­γία, σύμ­φω­να με τα δηλω­θέ­ντα στην ηλε­κτρο­νι­κή τους αίτη­ση στοι­χεία, να υπο­βά­λουν ηλε­κτρο­νι­κά τα απαι­τού­με­να δικαιο­λο­γη­τι­κά, ακο­λου­θώ­ντας τις οδη­γί­ες που παρέ­χο­νται στην Προ­κή­ρυ­ξη (Παράρ­τη­μα ΣΤ΄).

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων