- Διαφήμιση -

ΕΦΕΤ: Ποια τρόφιμα απαγορεύονται από τα κυλικεία στα σχολεία

Τσίχλες, καραμέλες και αναψυκτικά είναι ανάμεσα σε εκείνα που δεν επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κυλικεία

Διευ­κρι­νί­σεις σχε­τι­κά με τα επι­τρε­πό­με­να προς πώλη­ση τρό­φι­μα σε κυλι­κεία ή καντί­νες των σχο­λεί­ων δίνει ο Ενιαί­ος Φορέ­ας Ελέγ­χου Τρο­φί­μων, με στό­χο την ενη­μέ­ρω­ση και προ­στα­σία των καταναλωτών.

Σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία, τα επι­τρε­πό­με­να προς πώλη­ση τρό­φι­μα είναι μόνον:

Φρούτα και λαχανικά

 • Φρέ­σκα φρού­τα και λαχα­νι­κά ανά­λο­γα με την επο­χή, καλά πλυ­μέ­να και συσκευα­σμέ­να σε ατο­μι­κή μερίδα.
 • Απο­ξη­ρα­μέ­να φρού­τα χωρίς προ­σθή­κη ζάχα­ρης, συσκευα­σμέ­να σε ατο­μι­κή μερί­δα έως 50 γραμμάρια.
 • Φυσι­κός χυμός φρού­των ή και λαχα­νι­κών που παρα­σκευά­ζε­ται εντός των κυλι­κεί­ων — καντι­νών. Δεν επι­τρέ­πε­ται η προ­σθή­κη σακ­χά­ρων ή άλλων γλυ­κα­ντι­κών ουσιών. Συστή­νε­ται να είναι δυνα­τή η κατα­νά­λω­ση του άμε­σα μετά την παρα­σκευή του σε ποτή­ρια μιας χρή­σης ανα­κυ­κλώ­σι­μου υλικού.
 • Φρου­το­σα­λά­τα που παρα­σκευά­ζε­ται εντός των κυλι­κεί­ων — καντι­νών από φρέ­σκα, καλά πλυ­μέ­να φρού­τα επο­χής. Δεν επι­τρέ­πε­ται η προ­σθή­κη σακ­χά­ρων ή άλλων γλυ­κα­ντι­κών ουσιών.
 • Σαλά­τα από φρέ­σκα, καλά πλυ­μέ­να λαχα­νι­κά που παρα­σκευά­ζε­ται εντός των κυλι­κεί­ων — καντι­νών, χωρίς προ­σθή­κη αλα­τιού. Επι­τρέ­πε­ται μόνο η προ­σθή­κη ελαιο­λά­δου, ξυδιού η λεμονιού.
 • Συσκευα­σμέ­νοι φυσι­κοί χυμοί φρού­των και ομοει­δών προ­ϊ­ό­ντων, χωρίς συντη­ρη­τι­κά και χωρίς προ­σθή­κη ζάχα­ρης, σε ατο­μι­κή συσκευα­σία έως και 330 ml.

Γαλακτοκομικά

 • Γάλα τυπο­ποι­η­μέ­νο, παστε­ριω­μέ­νο σε ατο­μι­κή συσκευα­σία έως 500ml πλή­ρες και ημια­πο­βου­τυ­ρω­μέ­νο (1,5% − 1,8% λιπαρά).
 • Σοκο­λα­τού­χο γάλα με χαμη­λά λιπα­ρά (max.1,8%) σε συσκευα­σία έως 250 ml.
 • Για­ούρ­τι τυπο­ποι­η­μέ­νο (έως 5% λιπα­ρά) χωρίς πρό­σθε­τα σάκ­χα­ρα σε ατο­μι­κή μερί­δα έως 200 γραμμάρια.
 • Ροφή­μα­τα από συν­δυα­σμούς φρέ­σκου γάλα­κτος και φρέ­σκων φρού­των που θα παρα­σκευά­ζο­νται στο κυλι­κείο. Δεν επι­τρέ­πε­ται η προ­σθή­κη ζάχαρης.

Απα­γο­ρεύ­ε­ται η διά­θε­ση άλλων τυπο­ποι­η­μέ­νων ανά­λο­γων ροφη­μά­των καθώς και η χρή­ση έτοι­μης σκό­νης για την παρα­σκευή τους.

Τυριά πολύ σκλη­ρά, σκλη­ρά, ημί­σκλη­ρα, μαλα­κά τυριά. Συστή­νο­νται τυριά παρα­δο­σια­κά και ελλη­νι­κά Προ­στα­τευό­με­νης Ονο­μα­σί­ας Προ­έ­λευ­σης. Εξαι­ρού­νται τα ανα­κα­τερ­γα­σμέ­να τυριά ή τηγ­μέ­να τυριά και ανα­κα­τερ­γα­σμέ­να τυριά με αλει­φώ­δη υφή.

Απλά αρτοσκευάσματα ή αρτοσκευάσματα

 • Κου­λού­ρι σησα­μέ­νιο ολι­κής άλε­σης πλού­σιο σε φυτι­κές ίνες ή λευκό.
 • Κρι­τσί­νια ολι­κής άλε­σης πλού­σια σε φυτι­κές ίνες ή λευ­κά, σε ατο­μι­κή συσκευα­σία έως 50 γραμμάρια.
 • Φρυ­γα­νιές ολι­κής άλε­σης πλού­σιες σε φυτι­κές ίνες ή λευ­κές, σε ατο­μι­κή συσκευα­σία έως 50 γραμμάρια.
 • Κρά­κερς ολι­κής άλε­σης πλού­σια σε φυτι­κές ίνες ή λευ­κά, σε ατο­μι­κή συσκευα­σία έως 50 γραμμάρια.

Τα παρα­πά­νω απλά αρτο­πα­ρα­σκευά­σμα­τα πρέ­πει να πλη­ρούν τις ακό­λου­θες προ­δια­γρα­φές: Κορε­σμέ­να λιπα­ρά έως 3%, trans λιπα­ρά έως 0,1%, νάτριο έως 0,5%.

Διάφορα αρτοσκευάσματα

 • Μου­στο­κού­λου­ρα σε ατο­μι­κή μερί­δα έως 60 γραμμάρια.
 • Στα­φι­δό­ψω­μο σε ατο­μι­κή μερί­δα έως 60 γραμμάρια.
 • Μπά­ρα δημη­τρια­κών ολι­κής άλε­σης σε ατο­μι­κή μερί­δα έως 40 γραμ­μά­ρια, η οποία να πλη­ροί τις ακό­λου­θες προ­δια­γρα­φές : Κορε­σμέ­να λιπα­ρά έως 3% trans λιπα­ρά έως 0,1% Νάτριο έως 0,5%.
 • Μπι­σκό­τα απλά, χωρίς γέμι­ση, σε ατο­μι­κή συσκευα­σία (έως 60 γραμ­μά­ρια) με τις παρα­κά­τω προδιαγραφές :
 • Η περιε­κτι­κό­τη­τά τους σε trans λιπα­ρά να μην υπερ­βαί­νει το 2% των ολι­κών λιπιδίων.
 • Ανά 100 γραμ­μά­ρια προ­ϊ­ό­ντος: (α) η ζάχα­ρη να μην υπερ­βαί­νει τα 10 γραμ­μά­ρια, (β) τα ολι­κά λιπα­ρά να μην υπερ­βαί­νουν τα 10 γραμ­μά­ρια, (γ) τα κορε­σμέ­να λιπα­ρά να μην υπερ­βαί­νουν τα 5 γραμ­μά­ρια και (δ) το νάτριο να μην υπερ­βαί­νει τα 0,5 γραμμάρια.
 • Επι­τρέ­πε­ται η διά­θε­ση τυρό­πι­τας − πίτας λαχα­νι­κών σε ατο­μι­κές μερί­δες των 120 γραμ­μα­ρί­ων και με την συγκε­κρι­μέ­νη προ­δια­γρα­φή : Η λιπα­ρή ύλη για τη ζύμη — φύλ­λο πρέ­πει να είναι απο­κλει­στι­κά από ελαιό­λα­δο, μαλα­κή μαρ­γα­ρί­νη ή φυτι­κά έλαια, όπου το τελι­κό προ­ϊ­όν δεν πρέ­πει να ξεπερ­νά­ει το 30% σε συνο­λι­κά λιπα­ρά και το 0,1% σε trans λιπαρά.
 • Πίτσα με τις παρα­κά­τω προ­δια­γρα­φές : Για τη βάση τα επι­τρε­πό­με­να υλι­κά είναι αλεύ­ρι, μαγιά, αβγό, για­ούρ­τι, αλά­τι και μυρω­δι­κά βότα­να. Απα­γο­ρεύ­ε­ται η χρή­ση ενι­σχυ­τι­κών γεύ­σης όπως το γλου­τα­μι­νι­κό μονο−νάτριο. Για τη γέμι­ση τα επι­τρε­πό­με­να προ­ϊ­ό­ντα είναι τυρί, τομά­τα, πιπε­ριές, μανι­τά­ρια, κρεμ­μύ­δι, καλα­μπό­κι. Δεν επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση σάλ­τσας και αλλαντικών.

Σάντουιτς

 • Τα σάντουιτς/τοστ μπο­ρούν να παρα­σκευά­ζο­νται με συν­δυα­σμούς των τρο­φί­μων των επό­με­νων παρα­γρά­φων. Μπο­ρούν να είναι τυπο­ποι­η­μέ­να ή να παρα­σκευά­ζο­νται στο χώρο του κυλι­κεί­ου − καντί­νας αυθημερόν.
 • Επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση όλων των ειδών ψωμιού, ολι­κής άλε­σης πλού­σιο σε φυτι­κές ίνες ή λευ­κό όπως ψωμά­κι ατο­μι­κό, ψωμί για τοστ, μπα­γκέ­τα, ελλη­νι­κή πίτα, αρα­βι­κή πίτα, σησα­μέ­νιο κου­λού­ρι. Συστή­νε­ται το ψωμί ολι­κής άλε­σης. Δεν επι­τρέ­πε­ται το μπριος, το κρουα­σάν ή το πιρο­σκί. Η ελλη­νι­κή πίτα δεν πρέ­πει να περιέ­χει γλυ­κου­ρο­νι­κό νάτριο.
 • Επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση τυριών.

Δεν επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση άλλων αλλα­ντι­κών, εκτός από βρα­στή γαλο­πού­λα με τις παρα­κά­τω προ­δια­γρα­φές: Κορε­σμέ­να λιπα­ρά έως 1 %, νάτριο έως 1%.

 • Λαχα­νι­κά όλων των ειδών.
 • Ελιές χωρίς το κου­κού­τσι και πάστα ελιάς.
 • Αβγό καλά βρασμένο.
 • Από λιπα­ρές ύλες επι­τρέ­πε­ται μόνο η προ­σθή­κη ελαιολάδου
 • Επι­τρέ­πε­ται η παρα­σκευή γλυ­κών σάντουιτς με συν­δυα­σμό των προ­α­να­φε­ρό­με­νων ψωμιών και ως γέμι­ση 1 κου­τα­λιά της σού­πας μέλι ή μέλι με ταχίνι.
 • Γλυ­κί­σμα­τα
 • Κρέ­μα και ρυζό­γα­λο σε ατο­μι­κές μερί­δες των 150 γραμ­μα­ρί­ων (με περιε­κτι­κό­τη­τα σε λίπος γάλα­κτος έως 4%).
 • Χαλ­βάς σε ατο­μι­κή μερί­δα έως 50 γραμμάρια.
 • Παστέ­λι σε ατο­μι­κή μερί­δα έως 50 γραμμάρια.
 • Μέλι σε ατο­μι­κή μερίδα.
 • Σοκο­λά­τα υγεί­ας και γάλα­κτος σε ατο­μι­κή μερί­δα έως 30 γραμμάρια.

Δεν επι­τρέ­πε­ται η διά­θε­ση τσι­χλών και καραμελών.

Ξηροί καρποί

Στα κυλι­κεία των σχο­λεί­ων δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης επι­τρέ­πο­νται οι ξηροί καρ­ποί όλων των ειδών χωρίς προ­σθή­κη αλα­τιού ή ζάχα­ρης σε ατο­μι­κή συσκευα­σία έως 50 γραμ­μά­ρια. Δεν επι­τρέ­πο­νται οι τηγα­νι­σμέ­νοι ξηροί καρποί.

Υγρά τρόφιμα

 • Εμφια­λω­μέ­νο νερό.
 • Στα κυλι­κεία των σχο­λεί­ων δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης επι­τρέ­πο­νται τα παρα­κά­τω αφε­ψή­μα­τα: χαμο­μή­λι, φασκό­μη­λο, τσάι του βου­νού, χωρίς προ­σθή­κη ζάχα­ρης ή σύν­θε­των γλυκαντικών.
 • Καφές μόνο για το προσωπικό.

Δεν επι­τρέ­πε­ται η διά­θε­ση αναψυκτικών.

Σημειώ­νε­ται ότι επι­τρέ­πε­ται η διά­θε­ση και «βιο­λο­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων» όπως αυτά ορί­ζο­νται στους Κανο­νι­σμούς 834/2007 και 889/2008 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου, με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι αυτά εμπί­πτουν στον ανω­τέ­ρω κατάλογο.

Δεν επι­τρέ­πε­ται η διά­θε­ση λει­τουρ­γι­κών τρο­φί­μων ή συμπλη­ρω­μά­των δια­τρο­φής και προ­ϊ­ό­ντων που περιέ­χουν γενε­τι­κά τρο­πο­ποι­η­μέ­νους οργανισμούς.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων