- Διαφήμιση -

«Ο κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού βρέθηκε με κομμένη καρωτίδα»

Ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων τονίζει ότι σύντομα θα συμβεί κι άλλο επεισόδιο

Ως «φοβε­ρή και άγριας άγριας έντα­σης συμπλο­κή» χαρα­κτή­ρι­σε το χθε­σι­νό επει­σό­διο στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, κατά το οποίο ένας κρα­τού­με­νος έπε­σε νεκρός και 8 τραυ­μα­τί­στη­καν, ο πρό­ε­δρος της ομο­σπον­δί­ας σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων Σπύ­ρος Καρακίτσιος.

«Από ό,τι μου είπαν οι για­τροί ο νεκρός κρα­τού­με­νος έχει δεχθεί χτύ­πη­μα στα πλευ­ρά και είναι κομ­μέ­νη η καρω­τί­δα του» είπε ο κ. Καρα­κί­τσιος μιλώ­ντας στο Θέμα 104,6.

Για τους τραυ­μα­τί­ες είπε ότι «ο ένας είναι σοβα­ρά ενώ ο αρχι­φύ­λα­κας έχει υπο­στεί κάταγ­μα στο χέρι».

«Είχα­με προει­δο­ποι­ή­σει ότι μια απο­συμ­φό­ρη­ση μέσω του νόμου Παρα­σκευό­που­λου δεν θα προ­σφέ­ρει τίπο­τα. Μέχρι πριν από δύο χρό­νια έγι­νε μια τερά­στια προ­σπά­θεια για να φτια­χτεί η φυλα­κή, αλλά είδα­με μια στρο­φή στην πολι­τι­κή ηγε­σία όσον αφο­ρά τη φυλα­κή που έχει τέτοια απο­τε­λέ­σμα­τα σαν τα χθε­σι­νά» είπε.

Στη συνέ­χεια πρό­σθε­σε: «Όσο δεν έχου­με ένα στρα­τη­γι­κό σχε­δια­σμό για το σωφρο­νι­στι­κό σύστη­μα και απου­σιά­ζει η πολι­τι­κή παρέμ­βα­ση στην κατεύ­θυν­ση της αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σης κρα­του­μέ­νων και εργα­ζο­μέ­νων στις φυλα­κές οι ελλη­νι­κές φυλα­κές θα προ­σο­μοιά­ζουν στις φυλα­κές της Κολομ­βί­ας και της Βενε­ζου­έ­λας» είπε ο κ. Καρακίτσιος.

Ο πρό­ε­δρος των σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων τόνι­σε ότι «είναι μαθη­μα­τι­κώς βέβαιο ότι θα μιλή­σου­με για το ίδιο θέμα ξανά σύντο­μα». Ανα­φε­ρό­με­νος στο υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης τόνι­σε ότι «μας κατη­γο­ρούν για fake news, ας βγουν οι κύριοι από το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης να μας πουν πού λέμε ψέματα».

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων