- Διαφήμιση -

Φυλακές Κορυδαλλού: Αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα συμπλοκή με τον ένα νεκρό

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το τι πραγματικά συμβαίνει στις φυλακές του Κορυδαλλού και ειδικότερα γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι κρατούμενοι και να αποτραπούν βίαια επεισόδια τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε θανάτους, καλείται να δώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τη χθεσινή νέα αιματηρή συμπλοκή στο Ψυχιατρείο των φυλακών

Πολ­λά ανα­πά­ντη­τα ερω­τή­μα­τα για το τι πραγ­μα­τι­κά συμ­βαί­νει στις φυλα­κές του Κορυ­δαλ­λού και ειδι­κό­τε­ρα  για­τί  δεν μπο­ρούν να ελεγ­χθούν οι κρα­τού­με­νοι και να απο­τρα­πούν βίαια επει­σό­δια τα οποία σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις οδη­γούν σε θανά­τους, καλεί­ται να δώσει το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης μετά τη χθε­σι­νή νέα αιμα­τη­ρή συμπλο­κή στο Ψυχια­τρείο των φυλακών.

Το νέο αυτό περι­στα­τι­κό ήρθε θα θυμί­σει τη δρα­μα­τι­κή κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού όπου από το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι έχουν σημειω­θεί περί­που 25 θάνα­τοι για διά­φο­ρους λόγους.

Στη χθε­σι­νή συμπλο­κή με απο­λο­γι­σμό ένα νεκρό και 8 τραυ­μα­τί­ες, συμ­με­τεί­χαν Ρωσό­φω­νοι και Αλβα­νοί κρα­τού­με­νοι.  Η αρχή της συμπλο­κής φέρε­ται ότι ήταν η «οργή» που εξέ­φρα­ζε νεα­ρός Αλβα­νός κρα­τού­με­νος για­τί δεν υπήρ­χε συμπα­ρά­στα­ση από άλλους κρα­του­μέ­νους στο επί­μο­νο αίτη­μα του να μην μετα­χθεί στις φυλα­κές Χανί­ων όπου παρέ­με­νε ως κρα­τού­με­νος  και να παρα­μεί­νει στον Κορυ­δαλ­λό όπου θεω­ρεί­ται χώρος ασυ­δο­σί­ας και «προ­νο­μί­ων».

Όπως ανέ­φε­ρε ο πρό­ε­δρος τους ομο­σπον­δί­ας σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων Σπύ­ρος Καρα­κί­τσιος που μίλη­σε στο Θέμα Fm ανέ­φε­ρε ότι «ο νεκρός κρα­τού­με­νος έχει δεχθεί χτύ­πη­μα στα πλευ­ρά και είναι κομ­μέ­νη η καρω­τί­δα του».

Ο Αλβα­νός είχε κατορ­θώ­σει δύο φορές, το τελευ­ταίο διά­στη­μα, να μετα­χθεί από τις φυλα­κές  Χανί­ων με χαρ­τί τοπι­κού ιατρού ότι είχε «ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα», όμως εκνευ­ρι­ζό­ταν για­τί το Ψυχια­τρείο του Κορυ­δαλ­λού δεν τον «κρα­τού­σε» εκεί.

Έτσι λοι­πόν υπήρ­ξε συμπλο­κή του με έναν Ρωσο­πό­ντιο και τον Έλλη­να που έπε­σε νεκρός (είχε κατη­γο­ρη­θεί για εμπρη­στι­κή επί­θε­ση σε κατά­στη­μα κι άλλες παρά­νο­μες ενέρ­γειες)  από κτυ­πή­μα­τα μαχαι­ριού από τον «δια­μαρ­τυ­ρό­με­νο» Αλβα­νό και ομά­δα ομο­ε­θνών του που έσπευ­σαν να του… συμπα­ρα­στα­θούν με μαχαί­ρια  που είχαν προ­μη­θευ­θεί με άγνω­στο τρόπο.

Το  υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση για τη συμπλο­κή στο Ψυχια­τρείο κρα­του­μέ­νων Κορυ­δαλ­λού, με έναν νεκρό και οκτώ τραυ­μα­τί­ες, οι οποί­οι μετα­φέρ­θη­καν σε νοσο­κο­μεία. «Τραυ­μα­τί­στη­κε επί­σης ελα­φρά ο αρχι­φύ­λα­κας του κατα­στή­μα­τος.  Έχουν επι­λη­φθεί όλες οι αρμό­διες αστυ­νο­μι­κές και δικα­στι­κές αρχές, ενώ το συμ­βάν ερευ­νά­ται από το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης» σημειώθηκε.

Οι φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, για τους γνω­ρί­ζο­ντες, έχουν φτά­σει να είναι το χει­ρό­τε­ρο και πιο επι­κίν­δυ­νο σωφρο­νι­στι­κό ίδρυ­μα της χώρας. Ιδιαί­τε­ρα στην Ε’ Πτέ­ρυ­γα καθώς και σε άλλα τμή­μα­τα της φυλα­κής δρουν ανε­ξέ­λεγ­κτα μέλη της αλβα­νι­κής μαφί­ας που έχουν πάρει τα σκή­πτρα στον Κορυ­δαλ­λό μετά την απο­φυ­λά­κι­ση ή τον θάνα­το πολ­λών ελλή­νων βαρυ­ποι­νι­τών. Όπως ανα­φε­ρό­ταν σε σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ των «ΝΕΩΝ» στις 2 Φεβρουα­ρί­ου για την εκτός ελέγ­χου κατά­στα­ση στις φυλα­κές η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα των αλβα­νών ποι­νι­κών που σκορ­πά τον τρό­μο εντός κι εκτός φυλα­κής έχει εμπλα­κεί σε περισ­σό­τε­ρες από 30 παρά­νο­μες ενέρ­γειες εντός και εκτός Κορυδαλλού.

Ειδι­κό­τε­ρα, εκτός από τη δολο­φο­νία του ποι­νι­κο­λό­γου έχουν προ­χω­ρή­σει σε του­λά­χι­στον 5–6 «συμ­βό­λαια θανά­του», σε αιμα­τη­ρές επι­θέ­σεις σε νυκτε­ρι­νά κέντρα, στην από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του νομι­κού Γιώρ­γου Αντω­νό­που­λου, αλλά και σε επι­θέ­σεις, εντός φυλακών.

Απίστευτες καταγγελίες από τον Αραβαντινό

Πριν λίγες ημέ­ρες ο υπεύ­θυ­νος Δημο­σί­ων Σχέ­σε­ων της Ομο­σπον­δί­ας Σωφρο­νι­στι­κών Υπαλ­λή­λων Ελλά­δας, Αντώ­νης Αρα­βα­ντι­νός μιλώ­ντας στον ΣΚΑΪ  είχε προ­χω­ρή­σει απί­στευ­τες καταγ­γε­λί­ες σημειώ­νο­ντας ότι δεσμο­φύ­λα­κες ξυλο­κο­πού­νται καθη­με­ρι­νά στις φυλα­κές και κρα­τού­με­νοι είναι υπο­ταγ­μέ­νοι στη βού­λη­ση των ισχυ­ρών. «Δεν υπάρ­χει έλεγ­χος που­θε­νά» σημεί­ω­νε χαρακτηριστικά.

Κατήγ­γει­λε μάλι­στα ότι προ­κει­μέ­νου να μην μιλά­νε και να μην ελέγ­χουν, τέσ­σε­ρις αρχι­φύ­λα­κες των φυλα­κών Δομο­κού, Χανί­ων, Κορυ­δαλ­λού αλλά και ο ίδιος, έχουν λάβει απει­λη­τι­κά σημειώ­μα­τα με λου­λού­δια και γλυ­κά σπί­τι τους. Πρό­σθε­σε δε ότι έναν αρχι­φύ­λα­κα τον απεί­λη­σαν ότι την επό­με­νη φορά θα βιά­σουν τη γυναί­κα του μπρο­στά στα μάτια του μέσα στο σπί­τι του.

Σύμ­φω­να με τον κ. Αρα­βα­ντι­νό δεσμο­φύ­λα­κες ξυλο­κο­πού­νται καθη­με­ρι­νά στις φυλα­κές και κρα­τού­με­νοι είναι υπο­ταγ­μέ­νοι στη βού­λη­ση των ισχυ­ρών. «Δεν υπάρ­χει ελεγ­χος που­θε­νά» σημεί­ω­σε χαρακτηριστικά.

Κατήγ­γει­λε μάλι­στα ότι προ­κει­μέ­νου να μην μιλά­νε και να μην ελέγ­χουν, τέσ­σε­ρις αρχι­φύ­λα­κες των φυλα­κών Δομο­κού, Χανί­ων, Κορυ­δαλ­λού αλλά και ο ίδιος, έχουν λάβει απει­λη­τι­κά σημειώ­μα­τα με λου­λού­δια και γλυ­κά σπί­τι τους. Πρό­σθε­σε δε ότι έναν αρχι­φύ­λα­κα τον απεί­λη­σαν ότι την επό­με­νη φορά θα βιά­σουν τη γυναί­κα του μπρο­στά στα μάτια του μέσα στο σπί­τι του.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων