- Διαφήμιση -

Μαφία των φυλακών: Φόβοι της ΕΛ.ΑΣ. για νέο αιματηρό χτύπημα

Ενας… οδοντίατρος που έχει ιατρείο κοντά στην λεωφόρο Αλεξάνδρας θεωρείται το «κλειδί» προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικώς υπήρχε βραδινή συνεννόηση μιας νεαρής δικηγόρου και του αρχηγού της «μαφίας των φυλακών» για να υπάρξει μαζική αιματηρή απόδραση βαρυποινιτών από το κτίριο του Εφετείου Αθηνών

Ενας… οδο­ντί­α­τρος που έχει ιατρείο κοντά στην λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας θεω­ρεί­ται το «κλει­δί» προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί αν τελι­κώς υπήρ­χε βρα­δι­νή συνεν­νό­η­ση μιας νεα­ρής δικη­γό­ρου και του αρχη­γού της «μαφί­ας των φυλα­κών» για να υπάρ­ξει μαζι­κή αιμα­τη­ρή από­δρα­ση βαρυ­ποι­νι­τών από το κτί­ριο του Εφε­τεί­ου Αθηνών.

Την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ φοβά­ται νέο αιμα­τη­ρό χτύ­πη­μα των κακο­ποιών που φαί­νε­ται να εκπο­νούν, μέσα από το χάος του Κορυ­δαλ­λού . Κι ενώ ξεκι­νά σήμε­ρα η δίκη –σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό- για την αιμα­τη­ρή επί­θε­ση στην Πεντέ­λη το 2014, η οποία θεω­ρεί­ται η αφορ­μή δολο­φο­νιών, εκβια­σμών, απει­λών, που κατα­γρά­φο­νται την τελευ­ταία πεντα­ε­τία με πρω­τα­γω­νι­στές την ίδια ομά­δα κρα­του­μέ­νων αλλά και δικηγόρους.

Το ανα­φε­ρό­με­νο σχέ­διο φυγής κακο­ποιών απο­κα­λύ­φθη­κε λοι­πόν μετά από πολύ­μη­νη έρευ­να της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας και δικα­στι­κών λει­τουρ­γών που εξέ­τα­σε την δρά­ση και τις δια­συν­δέ­σεις επι­κίν­δυ­νων Αλβα­νών κακο­ποιών που κρα­τού­νται στις φυλα­κές Κορυδαλλού .

Με βάση τα στοι­χεία της συγκε­κρι­μέ­νης έρευ­νας απο­φα­σί­σθη­κε η προ­φυ­λά­κι­ση ενός 67χρονου δικη­γό­ρου που κατη­γο­ρεί­ται ότι χρη­μα­το­δο­τού­σε τους ποι­νι­κούς. Οπως και της προ­α­να­φε­ρό­με­νης δικη­γό­ρου που φέρε­ται να επι­κοι­νω­νού­σε με τον αρχη­γό της «μαφί­ας» και να του έδι­νε συμ­βου­λές για τον τρό­πο που θα δια­φύ­γει από το κτί­ριο του Εφε­τεί­ου , στην διάρ­κεια της δίκης για τη δολο­φο­νία του δικη­γό­ρου Μιχ . Ζαφει­ρό­που­λου το 2017 στα Εξάρ­χεια. Σε υπο­κλα­πεί­σες συνο­μι­λί­ες ακού­γε­ται μάλι­στα η δικη­γό­ρος να έχει μετα­βεί στο κτί­ριο του Εφε­τεί­ου βρα­δι­νές ώρες και να περι­γρά­φει στο τηλέ­φω­νο , στον Αλβα­νό ποι­νι­κό την δομή του κτι­ρί­ου και τον τρό­πο δια­φυ­γής του.

Ωστό­σο η δικη­γό­ρος ανέ­φε­ρε προς «Το Βήμα» (σχε­τι­κές ανα­φο­ρές συμπε­ριέ­λα­βε και στο απο­λο­γη­τι­κό υπό­μνη­μά της) ότι «βρι­σκό­μουν στον χώρο του Εφε­τεί­ου όχι για να οργα­νώ­σω τυχόν από­δρα­ση αλλά διερ­χό­με­νη για να επι­σκε­φτώ έναν οδο­ντί­α­τρο σε κοντι­νό σημείο. Οσα του έλε­γα για δια­φυ­γή του Αλβα­νού ποι­νι­κού ήταν μόνο για …αστείο, αφού γνώ­ρι­ζα τα ισχυ­ρά μέτρα ασφα­λεί­ας που υπήρ­χαν και δεν υπήρ­χε καμιά τέτοια περί­πτω­ση να ξεφύ­γει. Του έδι­να συμ­βου­λές για αυτο­συ­γκρά­τη­ση και κάθε άλλο παρά τον προ­έ­τρε­πα σε έκνο­μες ενέρ­γειες. ΚΙ όταν μάλι­στα μου ζητού­σε κι εμέ­να χρή­μα­τα του έλε­γα ότι μου έχει κατά­σχει τους λογα­ρια­σμούς η Εφο­ρία και δεν μπο­ρού­σα να του δώσω ούτε ευρώ. Επι­πλέ­ον όταν μου ζήτη­σε μαρ­κα­δό­ρους (σσ ο Αλβα­νός σχε­δί­α­ζε να τοπο­θε­τή­σει σε αυτά λάμες για να επι­τε­θεί σε παρά­γο­ντες της δίκης κι ανά­με­σα σε αυτούς στον νομι­κό Μ. Βορί­δη) εγώ του αρνήθηκα».

Με τους ερευ­νη­τές της υπό­θε­σης να κρί­νουν πλέ­ον ως ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας την κατά­θε­ση του οδο­ντιά­τρου για να ερευ­νή­σουν το «άλλο­θι» της δικηγόρου.

Στο γρα­φείο του Ειδι­κού Εφέ­τη Ανα­κρι­τή ανα­μέ­νε­ται να δώσουν το παρών τις επό­με­νες ώρες γνω­στοί ποι­νι­κο­λό­γοι που φέρε­ται να γνώ­ρι­ζαν κινή­σεις του παρα­σκη­νί­ου πριν την δολο­φο­νία του δικη­γό­ρου Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου. Σύμ­φω­να με στοι­χεία της δικο­γρα­φί­ας είχε ορθω­θεί από τρεις άλλους νομι­κούς απαί­τη­ση πλη­ρω­μής 2.000.000 ευρω επι­χει­ρη­μα­τία, προ­κει­μέ­νου να μεσο­λα­βή­σουν στα μέλη της αλβα­νι­κής μαφί­ας στον Κορυ­δαλ­λό για να προ­χω­ρή­σουν σε «ευνοϊ­κές» κατα­θέ­σεις. Η συγκε­κρι­μέ­νη έρευ­να δεν απο­κλεί­ε­ται να οδη­γή­σει σε νέες ποι­νι­κές διώ­ξεις σε βάρος δικη­γό­ρων που φέρε­ται να συμ­με­τεί­χαν στην εν λόγω μεθόδευση.

Σήμε­ρα ξεκι­νά στο Εφε­τείο Αθη­νών η δίκη σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό για την αιμα­τη­ρή επί­θε­ση που είχε σημειω­θεί το Νοέμ­βριο του 2014 στην Πεντέ­λη, σε βάρος του 67χρονου δικη­γό­ρου που προ­φυ­λα­κί­σθη­κε προ διη­μέ­ρου για συμ­με­το­χή στην «μαφία των φυλα­κών». Για την επί­θε­ση αυτή είχαν κατα­δι­κα­σθεί ως φυσι­κοί αυτουρ­γοί ο δολο­φο­νη­θείς τον περα­σμέ­νο Ιανουά­ριο Αλμπερ Μπά­κο (σσ: Το βίντεο-σοκ της ανθρω­πο­κτο­νί­ας απο­κά­λυ­ψε «Το Βήμα της Κυρια­κής») αλλά και τα ηγε­τι­κά μέλη της αλβα­νι­κής μαφί­ας. Ως ηθι­κός αυτουρ­γός της ανθρω­πο­κτο­νί­ας κατα­δι­κά­σθη­κε ο επι­χει­ρη­μα­τία Αρης Φλώ­ρος, κατη­γο­ρού­με­νος για την υπό­θε­ση ENERGA, που ηρνεί­το κάθε εμπλο­κή και μιλού­σε για μεθο­δεύ­σεις. Η δίκη ωστό­σο σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό ανα­μέ­νε­ται να γίνει υπό το πρί­σμα των νέων απο­κα­λύ­ψε­ων και της «ανοι­κτής» γραμ­μής που είχε το θύμα της επί­θε­σης με τους αλβα­νούς κακο­ποιούς. Με τα μέτρα που ανα­μέ­νε­ται να ληφθούν και σε αυτή την ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία να είναι δρακόντεια…

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων