- Διαφήμιση -

Νεκροταφείο ανεπιθύμητων οχημάτων η Ελλάδα

Τον πλέον πιο γερασμένο στόλο οχημάτων φορτηγών και λεωφορείον κατέχει η Ελλάδα μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Τον πλέ­ον πιο γερα­σμέ­νο στό­λο οχη­μά­των φορ­τη­γών και λεω­φο­ρεί­ον κατέ­χει η Ελλά­δα μετα­ξύ των χωρών μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, γεγο­νός που επι­βα­ρύ­νει το περι­βάλ­λον αλλά θέτει σε κίν­δυ­νο τη δημό­σια ασφάλεια.

Σύμ­φω­να με τον Σύν­δε­σμο Εισα­γω­γέ­ων Αντι­προ­σώ­πων Αυτο­κι­νή­των και Δικύ­κλων (ΣΕΑΑ), η Ελλά­δα είναι δυστυ­χώς πρω­το­πό­ρος, από πλευ­ράς παλαιό­τη­τας, στο στό­λο βαρέ­ων οχη­μά­των, με μέσο όρο ηλι­κί­ας τα 18,8 έτη, όταν ο μέσος όρος Ευρώ­πης είναι τα 12 έτη. Η Ρου­μα­νία έχει μέσο όρο ηλι­κί­ας τα 15 έτη, η Σλο­βε­νία τα 12 έτη, ενώ η Γαλ­λία και η Δανία τα 7,0 και 7,7 έτη αντίστοιχα.

Η αυξη­μέ­νη ηλι­κία του ελλη­νι­κού στό­λου συνο­δεύ­ε­ται προ­φα­νώς από μειω­μέ­νη οδι­κή ασφά­λεια και έχει ως συνέ­πεια περισ­σό­τε­ρα ατυ­χή­μα­τα και μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό θυμάτων.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τους δεί­κτες επι­κιν­δυ­νό­τη­τας του ΕΜΠ (2017), τα βαρέ­ως τύπου οχή­μα­τα ηλι­κί­ας 16–20 ετών είναι 33,5 περισ­σό­τε­ρες φορές εμπλε­κό­με­να σε ατυ­χή­μα­τα σε σχέ­ση με αντί­στοι­χα οχή­μα­τα ηλι­κί­ας 0–5 ετών. Επί­σης, δυστυ­χώς, ο αριθ­μός θυμά­των είναι 12,5 φορές μεγα­λύ­τε­ρος από αυτόν των οχη­μά­των ηλι­κί­ας 0–5 ετών.

Τα αυστη­ρά μέτρα, όπως ανα­φέ­ρει ο Σύν­δε­σμος, ως προς τις συγκε­ντρώ­σεις ρύπων (ποιό­τη­τα αέρα) οδη­γούν τις χώρες σε συνε­χή ανα­νέ­ω­ση του στό­λου τους και στην απο­μά­κρυν­ση των πλέ­ον παλαιών οχη­μά­των. Απε­να­ντί­ας, η Ελλά­δα έχει κατα­στεί το «νεκρο­τα­φείο» όλων των ανε­πι­θύ­μη­των οχη­μά­των από τις υπό­λοι­πες Ευρω­παϊ­κές χώρες.

Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή για πρώ­τη φορά έθε­σε πριν λίγες εβδο­μά­δες περιο­ρι­σμούς και στό­χους για τις εκπο­μπές CO2 των βαρέ­ων επαγ­γελ­μα­τι­κών οχη­μά­των. Με αυτήν την από­φα­ση θα επι­τευ­χθεί η γενι­κό­τε­ρη μεί­ω­ση των εκπο­μπών και η κάλυ­ψη των στό­χων που τέθη­καν στη συμ­φω­νία του Παρισιού.

Σύμ­φω­να με την Ευρω­παϊ­κή επι­τρο­πή, για τις εκπο­μπές CO2 των βαρέ­ων οχη­μά­των, οι στό­χοι είναι:

  • Έως το 2025 μεί­ω­ση ‑15%.
  • Έως το 2030 μεί­ω­ση ‑30%.

Από το 2022 οι στό­χοι θα τεθούν και για οχή­μα­τα μικρό­τε­ρου μει­κτού βάρους καθώς και για τα λεωφορεία.

Το σύστη­μα προ­σο­μοί­ω­σης VECTO (vehicle energy consumption tool) θα εφαρ­μο­στεί για την ορθή κατα­γρα­φή των εκπο­μπών CO2, καθώς και για την κατα­νά­λω­ση καυ­σί­μων για όλα τα οχή­μα­τα άνω των 3500kg. Από 1/1/2019 το σύστη­μα αυτό είναι υπο­χρε­ω­τι­κό για όλα τα νέα οχή­μα­τα και οι κατα­γρα­φές του συστή­μα­τος θα παρου­σιά­ζο­νται ετη­σί­ως στην Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και θα είναι δημο­σί­ως δια­θέ­σι­μες για κάθε ένα από αυτά τα οχήματα.

Η έλλει­ψη της εφαρ­μο­γής αυτών των στό­χων μπο­ρεί αντί μειώ­σε­ων, να οδη­γή­σει σε αύξη­ση των εκπο­μπών CO2 έως και +9% στο διά­στη­μα 2010–2030, λόγω της αυξη­μέ­νης δρα­στη­ριό­τη­τας στον τομέα μεταφορών.

Υπό τις πιο πάνω συν­θή­κες /στόχους, η ελλη­νι­κή πολι­τεία πρέ­πει εσπευ­σμέ­να να προ­χω­ρή­σει σε λήψη μέτρων που θα ανα­νε­ώ­σουν τον υπέρ­γη­ρο στό­λο των επαγ­γελ­μα­τι­κών οχη­μά­των. Ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, καθώς το Εθνι­κό Σχέ­διο Μετα­φο­ρών για τη χώρα ανα­γνω­ρί­ζει από­λυ­τα τα προβλήματα.

Μέτρα όπως:

  • Κλι­μά­κω­ση του κόστους χρή­σης, με βάση την αντιρ­ρυ­πα­ντι­κή τεχνο­λο­γία. Πολύ μειω­μέ­να τέλη κυκλο­φο­ρί­ας και διό­δια για τα νεώ­τε­ρα οχήματα.
  • Παρο­χή σημα­ντι­κών κυκλο­φο­ρια­κών ελευ­θε­ριών στα νεό­τε­ρα οχή­μα­τα, απο­κλει­στι­κή πρό­σβα­ση σε ιδιαί­τε­ρες περιοχές.
  • Ισχυ­ρές επι­δο­τή­σεις των επαγ­γελ­μα­τιών μεταφορέων.
  • Κίνη­τρα για τα φορ­τη­γά ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, πχ. αυξη­μέ­νες απο­σβέ­σεις για την κτή­ση οχη­μά­των σύγ­χρο­νης τεχνολογίας.
  • Αυστη­ροί κανό­νες για τις επι­χει­ρή­σεις που επι­μέ­νουν να χρη­σι­μο­ποιούν υπέρ­γη­ρα οχή­μα­τα για μετα­φο­ρές /πιο συχνοί τεχνι­κοί έλεγ­χοι ή ακό­μη και όριο ηλικίας.
  • Καλή εφαρ­μο­γή του πρά­σι­νου δακτυ­λί­ου, καθώς αφο­ρά επί­σης βαρέα φορ­τη­γά και λεωφορεία.
  • Αυστη­ροί έλεγ­χοι στους ξένους μετα­φο­ρείς που δια­κι­νούν, πολ­λές φορές παρά­τυ­πα, φορ­τία με παλαιό­τε­ρα οχήματα.»

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων